รายงานการสอนห้อง ม.109 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
พฤหัสบดี ที่ 08/02/2567 3 อ21202 Oliver review 0
พุธ ที่ 07/02/2567 5 อ21202 Oliver Review o
พุธ ที่ 07/02/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ การนำเสนอข้อมูล 14
จันทร์ ที่ 05/02/2567 7 ค21102 วิลาวัณย์ แผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิแท่ง -
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ โวหารการเขียน
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-P 0
พฤหัสบดี ที่ 01/02/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ การเก็บรวบรวมข้อมูล 6
พุธ ที่ 31/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 5 อาชีพกับเศรษฐกิจ
พุธ ที่ 31/01/2567 5 อ21202 Oliver TCP-M 0
พุธ ที่ 31/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ คำถามทางสถิติ 2, 12
พุธ ที่ 31/01/2567 1 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนย่อความ
อังคาร ที่ 30/01/2567 2 ส21102 รุ่งทิวา นำเสนอวัฒตธรรมเพืีอนบ้าน 14,16 ลา
อังคาร ที่ 30/01/2567 10 ท21102 ศิรินันท์ มาตราตัวสะกด
จันทร์ ที่ 29/01/2567 9 ท20206 ประพาฬรัตน์ หนังสือเล่มเล็ก
จันทร์ ที่ 29/01/2567 8 ท20206 ประพาฬรัตน์ หนังสือเล่มเล็ก
จันทร์ ที่ 29/01/2567 7 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน -
ศุกร์ ที่ 26/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ เขียนเรียงความ
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-L 0
พฤหัสบดี ที่ 25/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ ข้อมูลและประเภทของข้อมูล -
พุธ ที่ 24/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัด หน่วยที่ 4
พุธ ที่ 24/01/2567 5 อ21202 Oliver isp-2 -M 0
พุธ ที่ 24/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ -
พุธ ที่ 24/01/2567 1 ท21102 ศิรินันท์ การเขียนจดหมาย
อังคาร ที่ 23/01/2567 2 ส21102 รุ่งทิวา วัฒนธรรมไทย ใบงานงาน4.1 ครบ
อังคาร ที่ 23/01/2567 10 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 22/01/2567 9 อ21210 ลภัสรดา Making sentences
จันทร์ ที่ 22/01/2567 8 อ21210 ลภัสรดา Idioms
จันทร์ ที่ 22/01/2567 7 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ -
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายลิขสิทธิ์ ใบงาน 3.4 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-N/O 28,30
พฤหัสบดี ที่ 18/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาร้อยละ 28, 30
พุธ ที่ 17/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 4 อาชีพกับสังคม
พุธ ที่ 17/01/2567 5 อ21202 Oliver Speaking test TCP-N,P 0
พุธ ที่ 17/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ การคำนวณเกี่ยวกับร้อยละ 8, 28, 39
พุธ ที่ 17/01/2567 1 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
จันทร์ ที่ 15/01/2567 7 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนอัตราส่วนในรูปร้อยละ 15
จันทร์ ที่ 15/01/2567 1 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค 15
อังคาร ที่ 09/01/2567 2 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายการศึกษา ใบงาน 3.2 ครบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 7 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วนผกผัน 29
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน3.1 29
ศุกร์ ที่ 05/01/2567 3 ท21102 ศิรินันท์ แบบทดสอบ
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์พระไชยสุริยา
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 3 อ21202 Oliver ISP2-j,k 7,1136
พฤหัสบดี ที่ 04/01/2567 2 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสัดส่วน 7, 11, 29,36
พุธ ที่ 03/01/2567 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 3 ความสำคัญของการสร้างอาชีพ
พุธ ที่ 03/01/2567 5 อ21202 Oliver TCP-J,L 7,11,2,30
พุธ ที่ 03/01/2567 3 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วน 2,7,11,30
พุธ ที่ 03/01/2567 1 ท21102 ศิรินันท์ แจ้งผลสอบกลางภาค บทอาขยาน
อังคาร ที่ 02/01/2567 2 ส21102 รุ่งทิวา กฎหมายเด็ก 2,3,7,8,11,14,15,16,17,24,27,28,33,34
ศุกร์ ที่ 22/12/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ ทบทวนแบบฝึกหัด
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 3 อ21202 Oliver review 0
พฤหัสบดี ที่ 21/12/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ สัดส่วน -
พุธ ที่ 20/12/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 2
พุธ ที่ 20/12/2566 5 อ21202 Oliver review 0
พุธ ที่ 20/12/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วนหลายๆอัตราส่วน -
พุธ ที่ 20/12/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
อังคาร ที่ 19/12/2566 8 ว21205 รุตชเดช ทำแบบทดสอบ Scratch
อังคาร ที่ 19/12/2566 7 ว21205 รุตชเดช ทำแบบทดสอบ Scratch
จันทร์ ที่ 18/12/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วน เลขที่ 18
จันทร์ ที่ 18/12/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 2.3 2,14,18 (ป่วย)
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 8 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 2.1,2.2 ครบ
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ สุภาษิตพระร่วง
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-C 0
พฤหัสบดี ที่ 07/12/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ อัตราส่วน -
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ (ต่อ)
พุธ ที่ 06/12/2566 5 อ21202 Oliver TCP-G 3
พุธ ที่ 06/12/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหา O - Net เลขที่ 3 ณภัทร
พุธ ที่ 06/12/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ ร่วมกิจกรรมวันเกียรติยศ
จันทร์ ที่ 04/12/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสมการ เลขที่ 3 ณภัทร,เลขที่ 4 ณัชพล, เลขที่ 14 ฤทธาดล,เลขที่ 15 ฤาชา,เลขที 27 ปุญญาภา
จันทร์ ที่ 04/12/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา กิจกรรมตักบาตร 3ป,4ล,14,15ล,27ล
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คำอุทาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คำอุทาน
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-D 0
พฤหัสบดี ที่ 30/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ โจทย์ปัญหาสมการ เลขที่ 17 ศิวัช
พุธ ที่ 29/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 2 เจตคติต่อการประกอบอาชีพ
พุธ ที่ 29/11/2566 5 อ21202 Oliver Speaking test 0
พุธ ที่ 29/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ ทดสอบเก็บคะแนน เลขที่ 30 พิมพ์ธรรม
พุธ ที่ 29/11/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ คำสันธาน
อังคาร ที่ 28/11/2566 2 ส21102 รุ่งทิวา สอบเก็บคะแนนหน่วยที่ 1 ,นำเสนอรัฐธรรมนูญ 14,30ป่วย
จันทร์ ที่ 27/11/2566 9 อ21210 รวิพล นักเรียนฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 อ21210 รวิพล นักเรียนฝึกตอบคำถามภาษาอังกฤษ
จันทร์ ที่ 27/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ เลขที่ 14 ฤทธาดล
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา เข้าร่วมกิจกรรมลอยกระทง 14
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คำบุพบท
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คำวิเศษณ์
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-G,H 0
พฤหัสบดี ที่ 23/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
พุธ ที่ 22/11/2566 8 ท21102 ศิรินันท์ คำกริยา
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ แบบฝึกหัดหน่วยที่ 1
พุธ ที่ 22/11/2566 5 อ21202 Oliver TCP-F,H 0
พุธ ที่ 22/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ คำนาม คำสรรพนาม
ศุกร์ ที่ 17/11/2566 2 ส21104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ คุณค่าทางวรรณคดี
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-F 0
พฤหัสบดี ที่ 16/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ การแก้สมการ -
พุธ ที่ 15/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ประเภทของอาชีพ
พุธ ที่ 15/11/2566 5 อ21202 Oliver TCP-E 10
อังคาร ที่ 14/11/2566 6 ส21104 โรจนัสถ์ พุทธประวัติ
อังคาร ที่ 14/11/2566 2 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 1.3-1.4 ครบ
จันทร์ ที่ 13/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 5 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน -
จันทร์ ที่ 13/11/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา สิทธิและเสรีภาพ ครบ
ศุกร์ ที่ 10/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ วิเคราะห์คุณค่าทางวรรณคดี
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-B 0
พฤหัสบดี ที่ 09/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 14 ฤทธาดล
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ หน่วยที่ 1 ความสำคัญของอาชีพ
พุธ ที่ 08/11/2566 5 อ21202 Oliver TCP-C 0
พุธ ที่ 08/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 2 ณธรา
พุธ ที่ 08/11/2566 2 อ21102 ฉัตรรวี Present Simple
พุธ ที่ 08/11/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์เห่ชมเครื่องคาวหวาน
อังคาร ที่ 07/11/2566 6 ส21104 โรจนัสถ์ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
อังคาร ที่ 07/11/2566 2 ส21102 รุ่งทิวา ใบงาน 1.2 ครบ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ สมบัติของการเท่ากัน เลขที่ 38 สิมิลัณ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 อ21102 ฉัตรรวี Play Do and Go
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา วิถีประชาธิปไตย 38
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 3 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
ศุกร์ ที่ 03/11/2566 1 ก21902 สุภาวดี กิจกรรมฉันคือฉัน
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 7 ท21102 ศิรินันท์ กาพย์ยานี 11
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 3 อ21202 Oliver ISP2-A 6
พฤหัสบดี ที่ 02/11/2566 2 ค21102 วิลาวัณย์ สมการ เลขที่ 6 ทีฆกฤติน
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ง21102 วุฒิศักดิ์ แนะนำรายวิชาการงานอาชีพ 2
พุธ ที่ 01/11/2566 5 อ21202 Oliver TCP-A
พุธ ที่ 01/11/2566 3 ค21102 วิลาวัณย์ การเขียนนิพจน์พีชคณิต เลขที่ 22 ครียา
พุธ ที่ 01/11/2566 1 ท21102 ศิรินันท์ อธิบายรายวิชา สร้างข้อตกลง คัดลายมือ
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ส21102 รุ่งทิวา พลเมืองดี ใบงาน 1.1 ครบ
จันทร์ ที่ 30/10/2566 7 ค21102 วิลาวัณย์ พีชคณิต เลขที่ 20 อาชาวิน
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 ส21102 รุ่งทิวา พลเมืองดีฯ 20
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ