รายงานการสอนห้อง ม.515 กลับ

รายงานการสอนของครูผู้สอน

วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ
อังคาร ที่ 06/02/2567 4 อ32102 Daniel catch up work
จันทร์ ที่ 05/02/2567 2 อ32102 Daniel Missing work 3
จันทร์ ที่ 05/02/2567 1 อ32102 Daniel Missing work 3
อังคาร ที่ 30/01/2567 4 อ32102 Daniel test 29
จันทร์ ที่ 29/01/2567 2 อ32102 Daniel Vocab
จันทร์ ที่ 29/01/2567 1 อ32102 Daniel Vocab
จันทร์ ที่ 22/01/2567 3 ท32012 สุภาภรณ์ ร้อยเรียงประโยค
จันทร์ ที่ 22/01/2567 2 อ32102 Daniel Unit 8 Lesson 1 Compound Adjectives 1
จันทร์ ที่ 22/01/2567 1 อ32102 Daniel Unit 8 Lesson 1 Compound Adjectives 1
จันทร์ ที่ 15/01/2567 6 ง30281 กิ่งเดือน การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
จันทร์ ที่ 15/01/2567 5 ง30281 กิ่งเดือน การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
จันทร์ ที่ 15/01/2567 3 อ32218 Daniel Instructed students to complete Unit Test 7 and asked them to go to me and show their work if they already completed it in Google Classroom since I do not have access to it. There are two absent today (roll numbers 10 and 27). One of the present students is sick and not able to do his worksheet (roll number 3)
จันทร์ ที่ 15/01/2567 2 อ32218 Daniel Instructed students to complete Unit Test 7 and asked them to go to me and show their work if they already completed it in Google Classroom since I do not have access to it. There are two absent today (roll numbers 10 and 27). One of the present students is sick and not able to do his worksheet (roll number 3)
อังคาร ที่ 09/01/2567 4 อ32102 Daniel GRAMMAR Page 86
จันทร์ ที่ 08/01/2567 4 พ32102 สมพอ ทักษะการเลี้ยงบาสเกตบอล ครบ
จันทร์ ที่ 08/01/2567 2 อ32102 Daniel Grammar + Vocabulary
จันทร์ ที่ 08/01/2567 1 อ32102 Daniel Grammar + Vocabulary
พุธ ที่ 03/01/2567 3 อ33216 รวิพล Toefl reading test
อังคาร ที่ 02/01/2567 4 อ32102 Daniel Page 84 Vocabulary
จันทร์ ที่ 18/12/2566 6 ค30216 สิทธิกร สอบกลางภาค
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 7 ค32112 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
ศุกร์ ที่ 08/12/2566 6 ค32112 เบญจวรรณ สอบเก็บคะแนน
พุธ ที่ 06/12/2566 6 ค32112 เบญจวรรณ โจทย์ pat 1
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 7 ค32112 เบญจวรรณ โจทย์ความน่าจะเป็น
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 6 ค32112 เบญจวรรณ โจทย์ความน่าจะเป็น
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 3 ค32111 อำนาจ การวัดตำแหน่งของข้อมูล
ศุกร์ ที่ 01/12/2566 2 ค32111 อำนาจ การวัดตำแหน่งของข้อมูล
จันทร์ ที่ 27/11/2566 8 ก32902 ณัฐภัชสร Port
จันทร์ ที่ 27/11/2566 2 อ32102 Daniel Ideal Homes 0
จันทร์ ที่ 27/11/2566 1 อ32102 Daniel Ideal Homes 0
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 7 ค32112 เบญจวรรณ ความน่าจะเป็น
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 6 ค32112 เบญจวรรณ ความน่าจะเป็น
ศุกร์ ที่ 24/11/2566 4 ค32112 เบญจวรรณ ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 22/11/2566 6 ค32112 เบญจวรรณ ความน่าจะเป็น
พุธ ที่ 08/11/2566 7 ค30216 สิทธิกร รากที่ 2 รากที่ n
พุธ ที่ 08/11/2566 6 ค32112 เบญจวรรณ การเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
จันทร์ ที่ 06/11/2566 8 ก32902 ณัฐภัชสร Portfolio หน้าปก
จันทร์ ที่ 06/11/2566 6 ง30281 กิ่งเดือน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 5 ง30281 กิ่งเดือน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบัญชี -
จันทร์ ที่ 06/11/2566 2 ว32208 ณฐกร แนะนำรายวิชา, ประจุไฟฟ้าและการสร้างประจุไฟฟ้าอิสระ
จันทร์ ที่ 06/11/2566 1 ว32208 ณฐกร แนะนำรายวิชา, ประจุไฟฟ้าและการสร้างประจุไฟฟ้าอิสระ
พุธ ที่ 01/11/2566 8 ว32247 ชื่นจิต สืบพันธุ์พืชดอก
พุธ ที่ 01/11/2566 7 ว32247 ชื่นจิต สืบพันธุ์พืชดอก
พุธ ที่ 01/11/2566 6 ค32112 เบญจวรรณ หลักการนับเบื้องต้น
อังคาร ที่ 31/10/2566 3 ศ32101 อนันท์ แนะนำรายวิชา โครงสร้างรายวิชา เนื้อหาการแสดงละครสร้างสรรค์ 1,5
อังคาร ที่ 31/10/2566 2 ศ32101 อนันท์ แนะนำรายวิชา โครงสร้างรายวิชา เนื้อหาการแสดงละครสร้างสรรค์ 1,5
จันทร์ ที่ 30/10/2566 2 อ32218 Daniel GC + Reading 5 13 25
จันทร์ ที่ 30/10/2566 1 อ32218 Daniel GC + Reading 5 13 25
วันที่ คาบที่ รหัสวิชา ครูผู้สอน เนื้อหาที่สอน การขาด/ลา และอื่น ๆ