นักเรียนตรวจสอบลำดับการเลือกแผนการเรียน เพื่อตรวจสอบและแก้ไข (ภายในวันที่ 16 ม.ค. 65)

ปิดระบบแล้ว เรียนผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนม.3 โรงเรียนเดิม ได้รับสมัครเรียบร้อยแล้วขอให้นักเรียนทุกคนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนการเรียน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. แล้วทางโรงเรียนจะปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ หากนักเรียนพบว่าแผนการเรียนที่เลือกไว้ไม่ตรงกับที่ตนเองเลือกให้กรอกข้อมูลการเลือกแผนการเรียนใหม่ตาม link ที่แนบมา (https://bit.ly/skrplan65) กรณ […]

Read more

โควตา และโครงการต่างๆ สำหรับปีการศึกษา 2565

1. ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนดี ช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2565 2.ประชาสัมพันธ์โครงการรับตรงมห่วิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ปีการศึกษา 2565 3. ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 4.ประชาสัมพันธ์ โควตาเรียนดี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา2565 5.ประชาสัมพันธ์ โครงการพิเศษ รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการผู้มีความส […]

Read more

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ดังนี้ การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา 1. เข้าเว็ปไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th 2. คลิกหน้า ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2564  พิมพ์ใบ Pay in 3. กรอก เทอม/ปีการศึกษา ที่ต้องการชำระและกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 4. แคปภาพหน้าจอ หรือพิมพ์ใบแจ้งเพื่อชำระ ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือสแกนจ่ายผ่าน App ธนาคารได้ทุกธนาคาร ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา 1. เข้า App ธนาคาร ( […]

Read more

ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษพหุปัญญา (สำหรับนักเรียน)

ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.   ชื่อผู้ใช้ : [เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก] รหัสผ่าน : 1234 เข้าระบบคลิกที่นี่<<

Read more
1 2 3 24