นักเรียนตรวจสอบลำดับการเลือกแผนการเรียน เพื่อตรวจสอบและแก้ไข (ภายในวันที่ 16 ม.ค. 65)

ปิดระบบแล้ว เรียนผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทุกท่าน เนื่องด้วยในขณะนี้ระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนม.3 โรงเรียนเดิม ได้รับสมัครเรียบร้อยแล้วขอให้นักเรียนทุกคนพิมพ์บัตรประจำตัวสอบเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของแผนการเรียน ภายในวันที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น. แล้วทางโรงเรียนจะปิดระบบการพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ หากนักเรียนพบว่าแผนการเรียนที่เลือกไว้ไม่ตรงกับที่ตนเองเลือกให้กรอกข้อมูลการเลือกแผนการเรียนใหม่ตาม link ที่แนบมา (https://bit.ly/skrplan65) กรณ […]

Read more
1 2 3 4 25