โควตา และโครงการต่างๆ สำหรับปีการศึกษา 2565

1. ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนดี ช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2565 2.ประชาสัมพันธ์โครงการรับตรงมห่วิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ปีการศึกษา 2565 3. ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565 4.ประชาสัมพันธ์ โควตาเรียนดี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา2565 5.ประชาสัมพันธ์ โครงการพิเศษ รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการผู้มีความส […]

Read more

รายละเอียดการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการชำระค่าบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ให้นักเรียนพิมพ์ใบ Pay in เพื่อชำระเงินบำรุงการศึกษา ได้ดังนี้ การค้นหาใบ Pay in หรือ QR CODE เพื่อรับชำระเงินบำรุงการศึกษา 1. เข้าเว็ปไซต์โรงเรียน www.skr.ac.th 2. คลิกหน้า ชำระค่าบำรุงการศึกษา 2564  พิมพ์ใบ Pay in 3. กรอก เทอม/ปีการศึกษา ที่ต้องการชำระและกรอกเลขประจำตัวนักเรียน 4. แคปภาพหน้าจอ หรือพิมพ์ใบแจ้งเพื่อชำระ ที่ธนาคารกรุงไทยได้ทุกสาขา หรือสแกนจ่ายผ่าน App ธนาคารได้ทุกธนาคาร ขั้นตอนการชำระเงินบำรุงการศึกษา 1. เข้า App ธนาคาร ( […]

Read more

ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษพหุปัญญา (สำหรับนักเรียน)

ระบบสำรวจแววความสามารถพิเศษ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ.   ชื่อผู้ใช้ : [เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก] รหัสผ่าน : 1234 เข้าระบบคลิกที่นี่<<

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์สุขภาพเนื่องในวันมหิดล ประจำปีการศึกษา 2564 MAHIDOL QUIZ :2021 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รูปแบบออนไลน์) ทีม SKR 1 รางวัลชนะเลิศ นายวัชรพงศ์ ภูเจริญ ชั้น ม.515 นายปภพ บุญยกิจสมบัติ ชั้น ม.515 นายคุณานนท์ เริงทรง ชั้น ม.515 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้องขอ ปพ.1 ปพ.7

ประชาสัมพันธ์ การตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้องขอ ปพ.1 ปพ.7 นักเรียนที่ยื่นคำร้องขอเอกสาร ปพ.1, ปพ.7 และเอกสารฉบับภาษาอังกฤษแล้ว ให้เข้าไปตรวจสอบสถานะการยื่นคำร้อง ► สถานะ ดำเนินการแล้ว สามารถขอรับเอกสารได้ที่ห้องงานทะเบียนและวัดผล ฝ่ายบริการวิชาการ ► สถานะ ข้อมูลไม่ครบถ้วน ให้ดำเนินการแก้ไขตามที่เจ้าหน้าที่แจ้งให้ถูกต้องครบถ้วน      หมายเหตุ : ให้นำรูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว มาส่งในวันที่มารับเอกสาร (ตามจำนวนที่ยื่นคำร้อง)    คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบการยื่นคำร้องขอเอกสาร และตรวจสอบสถานะ

Read more
1 2 3 4 5 25