ครูอำไพ ตันติกุล : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้แบบฝึกทักษะฯ

บทคัดย่องานวิจัย ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ ตัวอย่างสื่อ  

Read more

รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/12/abstract_รองอำนาจ.pdf

Read more

เผยแพร่ผลงาน: ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 โดยครูเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2020/03/แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค-3CLS-Model.pdf

Read more