ประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ : รองฯภวัต งามคุณธรรม รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ในการนี้ นายวิทย์ทิชัย พวงคำ หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานให้บรรลุเป้าหมายอย่างเป็นระบบ และเพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหารทุกฝ่าย คณะครู มีภาวะผู้นำ สามารถปฏิบัติงานตามบทบาทและหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้รับเกี […]

Read more

ค่ายจับฉ่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 10

กลุ่มสาระเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดกิจกรรมค่ายจับฉ่ายครั้งที่ 10 เพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนที่สนใจ โดยมีหลักสูตรการอบรมจำนวน 3 หลักสูตรได้แก่ การตัดต่อภาพยนตร์ การสร้างแอนิเมชัน และหุ่นยนต์ กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 27 ก.พ. – 1 มี.ค. 2561

Read more
1 18 19 20