ชนะเลิศ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3

ชนะเลิศ การแข่งขันภาษาญี่ปุ่น เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 14 ระดับชั้นมัธยมปีที่ 1-3 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม วันที่ 16 พ.ย. 2562 ระดับชั้นม.ต้น รางวัลชนะเลิศเหรียญทอง นายรัฐนันท์ โรหิตานนท์ ม.211 ได้รับถ้วยมูลนิธิร่มฉัตร เหรียญทองคำแท้ ทุนการศึกษา 10,000 บาท และเกียรติบัตร รางวัลชมเชย ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเหรียญชมเชย และเกียรติบัตร 1.ด.ช.นภาวุธ ทุมสะท้าน ม.203 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 5 2.ด.ญ.กันติศา ลุ่มนอก ม.204 ได้รับรางวัลชมเชย อันดับที่ 11 […]

Read more

ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง

โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขากายภาพ ค่ายเวทีนักวิทย์รุ่นเยาว์แห่งชาติ ครั้งที่ 15 ชนะเลิศรางวัลเหรียญทอง ระดับประเทศ โครงงานการพัฒนาตัวเก็บประจุยิ่งยวดสะอาดแบบครบวงจรจากมันสำปะหลัง นายภัทรพล วิศิษฏ์มณเฑียร ม.615 นางสาวรวิสรา ซื่อตรง ม.615 นางสาววาณี พริกบุญจันทร์ ม.615 โดยครูชื่นจิต กับ ครูภคพร เป็นผู้ควบคุมทีม

Read more

ผลการคัดเลือก สอวน.สาขาฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา ดาราศาสตร์

นักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 สอวน. ประจำปีการศึกษา 2562 ฟิสิกส์ 15 คน สำรอง 2 คน เคมี 9 คน ชีววิทยา 11 คน สำรอง 3 คน ดาราศาสตร์ 2 คน รวมทั้งสิ้น 42 คน

Read more

ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singing Contest​ ระดับประเทศ

น.ส. เบญญา​ภา เทว​รังษี​ ชั้นมัธยมศึกษา​ปีที่ 601 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ Singing Contest​ ระดับประเทศ

Read more

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น สพฐ.ระดับประเทศ (ภาคกลางและปริมณฑล)ครั้งที่ 7

ผลการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น สพฐ.ระดับประเทศ (ภาคกลางและปริมณฑล)ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2562 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเขียนตามคำบอก น.ส.อรัชพร สุคนธรส ม.413 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันอ่านออกเสียง น.ส.ชลิสรา ชัชวาลภิญญา ม.512 รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันเปิดพจนานุกรม Furigana น.ส.ธณัฏฐา ชาตะวะสุ ม.612 รางวัล รองชนะเลิศ อันดับ 1 การแข่งขันเปิดพจนานุกรม kanji นายสิปปภาส ชูแสง ม.512 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การแข่งขันตอบคำถามเกี่ยวกับความรู้ประเทศญี่ปุ่น นายกิจพสิษฐ์ เพชรวิเศษ และ นายธนินท์ ปัญญาธนทรัพย์ ม. […]

Read more
1 2 3 4 5 6 9