การประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นฯ (OBEC AWARDS) ระดับชาติ

ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารและครูที่เข้าร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบความความเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7 ปีการศึกษา 2560