ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน.ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และดาราศาสตร์