งานวิจัย: การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 3CLS Model ฯ โดยครูเทพนรินทร์ ลาพาสระน้อย

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2020/03/เผยแพร่วิจัย-2560.pdf