ขอแสดงความยินดี นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก สอวน. ประจำปีการศึกษา 2563 (กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)