โครงการทบทวนความรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Power of Friendship
โครงการทบทวนความรู้ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมตัวสอบ O-NET สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่วันที่ 1-8 มีนาคม 2563 โดยกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดปทุมธานี
👉นักเรียนสามารถดาวน์โหลดเอกสารการติวได้ที่ http://bit.ly/3sBBPcL
👉ช่องทางการเข้าติวออนไลน์
https://www.youtube.com/channel/UCz7tSMpeAa4IS_9eRVKOxUQ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และข้อความพูดว่า "โครงการ Power of friendship วิทยากร NET. วิชาภาษาอังกฤษ นายอนุชา แข ขัน วิชาสังคมศึกษา นางสาวพันธิภา นอบน้อมธรรม วิชาคณิตศาสตร์ นายภคพล ใหม่สุยะ วิชาพิสิกส์ วิทย์ทั่วไป โลกและตาราศาสตร์ นายณัฐพล แช่โง้ว วิซาเคนี ตร.เจริญพร โชคบริบาล วิชาคณิดศาสตร์ นายณัฐพล อินทร์กลัด รัชาภาษาไทย นางสาวภัสร์วริญญ์ เอี่ยมสอาด วิชาภาษาไทย นายวิชญ์ วิชญปัญญากุล วิชาชีววิทยา ตร.ณัฐชัย เก่งพีพัฒน์"ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ