ขอเชิญครู นักเรียน และผู้ปกครอง ให้ข้อมูลและความคิดเห็น ต่อการเปิดภาคเรียนตามปกติ (On site)

ลิงก์แบบประเมิน https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0CedB-Qsy9BhEkZ-9ygULXwyIh_z_TMBm1JJg1nSAHblcuw/viewform