โควตา และโครงการต่างๆ 2565

1. ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนดี ช้างเผือก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปีการศึกษา 2565


2.ประชาสัมพันธ์โครงการรับตรงมห่วิทยาลัยพะเยา (โควตาครูแนะแนว) ปีการศึกษา 2565


3. ประชาสัมพันธ์โครงการเด็กดีมีที่เรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565


4.ประชาสัมพันธ์ โควตาเรียนดี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) ปีการศึกษา2565


5.ประชาสัมพันธ์ โครงการพิเศษ รอบที่ 1 Portfolio มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางการสื่อสารมวลชน และโครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านภาพยนตร์ดิจิทัล ปีการศึกษา 2565


6. ประสัมพันธ์โครงการขยายโอกาสทางการศึกษา ทุนเรียนดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ปีการศึกษา 2565


7.ประชาสัมพันธ์ ทุนเรียนฟรี “ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง” มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2565


8. ประชาสัมพันธ์ “ทุนมหาวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง” มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2565