ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์