ประกาศเลขประจำตัวสอบ SKR Pretest’65

[SKR Pretest] ประกาศเลขประจำตัวสอบแล้วครับ
เข้าเว็บไซต์ https://www.skr.ac.th/pretest เลือกเมนู “ประกาศเลขประจำตัวสอบ”