รางวัลการพัฒนาผลงานนวัตกรรมการบริหารจัดการที่เป็นแบบอย่างได้ (SKR Learning Platform)