ประชาสัมพันธ์การจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 3 วันที่ 30 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2565