ครูอำไพ ตันติกุล : การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 4A+A เพื่อส่งเสริมทักษะฯ

บทคัดย่องานวิจัย4A+A ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิ