ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2565
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด ดังนี้
– วิชาคณิตศาสตร์ ม.3 100 คะแนนเต็ม จำนวน 10 คน
– วิชาภาษาอังกฤษ ม.3 100 คะแนนเต็ม จำนวน 8 คน
– วิชาภาษาไทย ม.3 คะแนนสูงสุดระดับชาติ จำนวน 1 คน
– วิชาวิทยาศาสตร์ ม.3 คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่ จำนวน 3 คน