ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลคะแนนสูงสุด ดังนี้
– วิชาคณิตศาสตร์ ม.6 100 คะแนนเต็ม จำนวน 5 คน
– วิชาภาษาอังกฤษ ม.6 คะแนนสูงสุดระดับเขตพื้นที่ จำนวน 1 คน