ตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ (สพม.3)