ทิศทางของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
SKR
สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี สวนกุหลาบฯ รังสิต มีความเป็นผู้นำ ที่ฉลาดหลักแหลม
กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
 “ SKR ”
S = SMART  :  สุภาพบุรุษ – สุภาพสตรีสวนกุหลาบฯ รังสิต มีความเป็นผู้นำ
K = Keen  :  ที่ฉลาดหลักแหลม กระตือรือร้น
R = Responsibility :  และมีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เรียนดี   กิจกรรมเด่น   เน้นคุณธรรม

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นสถาบันชั้นนำ เลิศล้ำวิชาการ สื่อสารหลายภาษา ก้าวหน้าเทคโนโลยี พัฒนาคนดีสู่วิถีพลโลก

พันธกิจ

 1. ปลูกฝังให้ผู้เรียน มีความสามัคคีในหมู่คณะ รักและเชิดชูเกียรติภูมิแห่งสถาบัน มีบุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำและมีค่านิยมที่พึงประสงค์
 2. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการระดับชาติ ระดับนานาชาติ และสามารถสื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
 3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 4. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถในการอ่าน เขียน คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิสัยทัศน์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ สามารถสร้างองค์ความรู้เพื่อบูรณาการในการพัฒนา ตนเอง พัฒนางานและศึกษาต่อในสถาบันระดับอุดมศึกษา
 5. มุ่งเน้นให้ผู้เรียนทุกคนมีทักษะและศักยภาพในการใช้คอมพิวเตอร์ สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการแสวงหาและสร้างองค์ความรู้เต็มตามศักยภาพ
 6. ส่งเสริมและพัฒนาครูให้มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพครูและเป็นครูมืออาชีพ เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
 7. บริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงานและการ บริการ มุ่งเน้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม มีการกำกับติดตามและตรวจสอบคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

เป้าประสงค์

 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก
 2. มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีค่านิยมที่ดีงาม เป็นผู้นำ เป็นที่ยอมรับ ใช้ชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข
 3. มุ่งพัฒนาครู ให้เป็นครูมืออาชีพ ทันสมัยและทำวิจัยเพื่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
 4. มุ่งพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาด้วยระบบคุณภาพตามกรอบเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษา
 5. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล ภายในปีการศึกษา 2554