ทิศทางของโรงเรียน

อัตลักษณ์ของโรงเรียน
SKR
สุภาพบุรุษ-สุภาพสตรี สวนกุหลาบฯ รังสิต มีความเป็นผู้นำ ที่ฉลาดหลักแหลม
กระตือรือร้น และมีความรับผิดชอบ
 “ SKR ”
S = SMART  :  สุภาพบุรุษ – สุภาพสตรีสวนกุหลาบฯ รังสิต มีความเป็นผู้นำ
K = Keen  :  ที่ฉลาดหลักแหลม กระตือรือร้น
R = Responsibility :  และมีความรับผิดชอบ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
เรียนดี   กิจกรรมเด่น   เน้นคุณธรรม

คุณลักษณะของผู้เรียน

มีภาวะผู้นำ รักเพื่อน นับถือพี่ เคารพครู กตัญญูพ่อแม่ ดูแลน้อง สนองคุณแผ่นดิน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

 1. ความสามารถในการสื่อสาร
 2. ความสามารถในการคิด
 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

ทิศทางการจัดการศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย  รังสิต  ได้ดำเนินการจัดการศึกษาตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2566 – 2570  วิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนโดยผู้บริหาร ครู  นักเรียน  ผู้ปกครองและชุมชน มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เป็นสถาบันชั้นนำ สร้างสรรค์นวัตกรรมในยุคดิจิทัล สร้างคนดีสู่วิถีพลโลกอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และอัตลักษณ์ของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็นพลโลก
 2. พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานสากล
 3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สู่ครูมืออาชีพ
 4. พัฒนาการบริการของโรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยภาคีเครือข่ายและมีส่วนร่วม

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีอัตลักษณ์ มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สู่ความเป็นพลโล
 2. กระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษามีมาตรฐานสากล
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สู่ครูมืออาชีพ
 4. โรงเรียนมีการบริการ สิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 5. โรงเรียนมีระบบการบริหารการจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยภาคีเครือข่ายและการมีส่วนร่วม

ยุทธศาสตร์

 1. การส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และอัตลักษณ์ของผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์สู่ความเป็นพลโลก
 2. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และการประกันคุณภาพการศึกษามีมาตรฐานสากล
 3. การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ สู่ครูมืออาชีพระดับสากล
 4. การพัฒนาการบริการของโรงเรียน สิ่งอำนวยความสะดวกและปลอดภัย ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนให้มีคุณภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักธรรมาภิบาล ด้วยภาคีเครือข่ายและมีส่วนร่วม

จุดเน้นโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต

 1. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต สุขอนามัย ความปลอดภัย และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตามแนวหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 2. ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยเฉลี่ยรวม ไม่น้อยกว่า 3.00
 3. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้และทักษะที่จำเป็นของโลกในศตวรรษที่ 21
 4. ส่งเสริมการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา
 5. ส่งเสริมครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ ส่งเสริมให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น
 6. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 7. ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม มีจรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม
 8. พัฒนาอาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ สื่อ เทคโนโลยีดิจิทัล ให้ทันสมัยพร้อมให้บริการ เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีศักยภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 9. พัฒนาระบบการบริหารจัดการคุณภาพ SQM Model สู่รางวัลโรงเรียนพระราชทาน