ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เด็กหญิงอภิสรา เข็มพงษ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
เด็กหญิงอาจารียา น้อยศิริ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
เด็กชายด.ช.กวิน พูลทรัพย์สิน สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
เด็กชายศิรศักดิ์ อ่อนรัศมี สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
เด็กชายพัชรพล เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
เด็กชายณปณต ผ่องแผ้ว สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
เด็กชายกิตติวินท์ แก้วศิริ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
นางสาวสมิตา ช่วยสมประสงค์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
เด็กชายจิรภัทร แสงแก้ว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
เด็กหญิงชนกนันท์ แซ่โต๊ะ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
เด็กหญิงลัลน์ลภัสรดา แสงสุนานนท์ สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
เด็กชายจิรัฏฐ์ จิวาลักษณ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
นางสาวปุณิกา พิทยาวัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
เด็กชายณัฐวัฒน์ รัตนกมลพงศ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
เด็กชายอธิษฐ์ บุญเกิด สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
เด็กชายชนาเมธ สกุลโพน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
เด็กชายภาสวัฒน์ เลิศกชกร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
เด็กหญิงชยุดา นาคะเสโน สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
เด็กชายคุณานนท์ ทัศไนยเธียรกุล สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
นางสาวณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
นางสาวจิตพิสุทธิ์ จันทร์เพ็ง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
เด็กชายด.ช.ธนโชติ ไชยสาคร สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
นางสาวชนากานต์ ยินชัย สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
เด็กหญิงภูษณิศา คงวัฒนานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
เด็กหญิงอลิสา มูลรินทร์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
เด็กชายกันตภณ แสนสุดใจ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
เด็กหญิงณภัทร ขำโคกกรวด สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
นางสาวตุลยดา แสนวันดี สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
เด็กชายนพณัช รุจิรดานนท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
นางสาวเบญญาภา จันทร์เนตร์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
เด็กชายศุทธวีร์ ศรีเมือง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
เด็กชายทัพหลวง เลิศนา สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชาดี สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
เด็กชายทยากร ไชยสัตย สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
เด็กชายณดล สุขสวัสดิ์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
นายจตุรภัทร โลกสุวรรณ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
เด็กหญิงณิศวรา พลายแก้ว สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
เด็กหญิงอภัศฎา เสือบัว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
เด็กชายภาคิน บัวมาศ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
เด็กชายปัณณพัฒน์ จันทร สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
เด็กหญิงกัญณัฏฐ์ พลเจริญ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
เด็กชายภัทรพล รักษจิตร สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
เด็กชายกิจติณันฐ ทองแก้ว สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
เด็กหญิงสิริภัทรา แซ่จิว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
เด็กชายรวิชญ์ ภู่พูลลาภ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
เด็กชายปณทัต พงศ์หริณ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
เด็กชายปุณณวิชญ์ ทูลกสิกร สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
เด็กชายนทพณ พิมลเดชกุล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
เด็กหญิงอรณิชชา จริงจิตร สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
- เด็กชายปภังกร ชีวิตดีกุล สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
00001 เด็กชายอธิป โพธิ์เนียม สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
00001 เด็กหญิงกัญญนัท ประวิทย์สิทธกุล สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
00022 เด็กหญิงช่อพุทธ ฤกขะวุฒิกุล สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
00339 นายปรวีร์ เกษสิมลี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
00352 นายอรรฆพล ภู่นพคุณ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
00356 นายศุภกร วังซ้าย สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
00361 นางสาวปริยาภรณ์ ขันลื้อ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
00363 นางสาวณิชมน แก้วลอยมา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00365 นางสาวพัฒสราพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00370 นางสาวนรมน ประเสริฐผล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00382 นายธนภัทร สุขทรัพย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00412 นางสาวมนัญชยา แก้วเล็ก สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
00444 เด็กชายมาฆะพงษ์ แผ่ผ่องพรรณ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00455 เด็กหญิงขวัญพิดา กองจันทร์ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
00457 เด็กหญิงชุติมาศ ศรีแก่นจันทร์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
00460 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สินพูล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
00472 นางสาวกัญชพร แย้มเเสง สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00500 เด็กหญิงนานา พรหมนา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00513 เด็กหญิงภัทรานิษฐิ์ อ่ำจุ้ย สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
00532 เด็กชายโยฮัน เฮนรี่ ซี พิมพยอม แชมเบอร์ส สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
00534 เด็กชายกฤตภาส เทพพันธุ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
00552 เด็กหญิงกัญญ์วรา โสตรโชค สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
00556 เด็กหญิงณัฐนันท์ จงคลาดกลาง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
00558 เด็กหญิงณิชาภา อรัญโสตร สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00563 เด็กหญิงพัชรพร กิมภา สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ยังไม่ชำระ
00564 เด็กหญิงภวรัญชน์ พรมห์วงศ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00565 เด็กหญิงภัททิยา สิริรัชชหิรัญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
00567 เด็กหญิงวริญญา แสงศรี สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
00569 เด็กหญิงสาริศา ขำเลิศ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
00574 นายภูฤทธิ์ศรา โอนนอก สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
00592 เด็กชายทัพพ์นริศร์ แสนปวนหาญ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
00598 เด็กชายพงศธรณ์ ศิริเธียรไชย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
00630 นางสาวสุภาวดี เผือกหอม สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15603 นายกฤตภาส ว่องพานิช สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16273 นางสาวกรชนก ลิขิตวิทยาไกร สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16278 นางสาวกฤตญาญ์ แก้วนพรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16282 นายกสิณธร ชนะไชยมงคลกุล สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16284 นางสาวกัญญาวีร์ กะลัมพากร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16289 นางสาวกันติชา สนใจ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16291 นางสาวกัลยนันท์ ช่วงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16292 นายกานต์ ประชุุมสุข สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16294 นายกิตติกูร เซ่งจ่าว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16302 นางสาวกุลนันท์ บุญยิ่งเหลือ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16306 นางสาวแก้ววิเศษ พัฒนอารีย์กูล สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16307 นางสาวขนิษฐา คำมานิตย์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16308 นางสาวขวัญข้าว พานทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16316 นางสาวคัทลียา จอยส์ กรีมานี่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16317 นางสาวจณัญญา อินทุเศรษฐ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
16330 นางสาวจิตภา ภวังคนันท์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16335 นางสาวจิรสุดา แตงบุตร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16341 นางสาวชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16342 นางสาวชฎาณิศ พันธุขะวงษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16343 นายชนทัต เทพศิริ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
16346 นางสาวชนัญญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16347 นางสาวชนาธินาถ นาคเถื่อน สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
16351 นายชยธร ทองเพ็งจันทร์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
16352 นายชยะภัทร ไชยฮ้อย สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16353 นายชยุตรา ปานเสน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
16359 นายชวรัตน์ ด้วงหอม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16361 นายชวัลวิทย์ โศภณศิริทร สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16363 นายชัยกฤต บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
16368 นางสาวโชติกา โกศัลยวัตร สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16383 นายณธรรศ มธุรสสุนทร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16384 นายณภัทร จันทรกุล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16385 นายณภัทร ทองบุญชู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16387 นายณรงค์ศักดิ์ ดีพาชู สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16391 นายณัฏฐกรณ์ จิตรเวโรจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16393 นางสาวณัฏฐณิชา ลิมปสนธิพงษ์ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
16395 นายณัฏฐ์ปพน ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16397 นายณัฐกรณ์ กล่อมแก้ว สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16398 นางสาวณัฐกฤตา ไชยปัญญา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16399 นางสาวณัฐกฤตา ลิ้มธีระวัฒน์ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16400 นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีบุญเรือง สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
16404 นางสาวณัฐชนันท์พร จันทร์ฉาย สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16412 นางสาวณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16417 นายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16419 นางสาวณัฐวดี ทวิชศรี สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16421 นายณัฐวัตร โพธิ์จิ๋ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16432 นางสาวดวงนภัส คำเนียม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
16436 นายติณณพัทธ์ ใจแสน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
16442 นายทฤษฎี สำราญพานิช สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
16450 นายธนกฤต ลพสุนทร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16451 นายธนกฤต ลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16457 นายธนบดี อ่อนศรี สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
16463 นางสาวธนัชพร ไชยโย สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16469 นายธนิสร แสงน้ำ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16485 นางสาวธีรกานต์ มูลเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16486 นายธีร์จุฑา จุฑานฤนาท สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
16487 นายธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16496 นางสาวนริศรา นาชัยเพชร สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16497 นางสาวนฤกมล ลาภสุวรรณ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16504 นางสาวนางสาวนาราภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
16505 นายนิโคลาส ดอนซิค สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
16508 นางสาวนิชาภา ศตวุฒิพร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16511 นางสาวนิพาดา ขลิบเงิน สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16514 นางสาวเนตรอัปสร สังข์แก้ว สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
16516 นางสาวบงกชกร ชุมนูรักษ์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16526 นายปฏิภาณ อุบลบาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16527 นายปฐพี พูดเจน สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16538 นางสาวปราณรวี สีโคตร สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16542 นางสาวปรียาดา อรัญยะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16544 นางสาวปวริศา เจริญสิทธิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
16549 นายปัณณทัต สุมาลัย สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16558 นายปิยังกูร ทากัณหา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16567 นางสาวไปรยาพร ปลัดท้วม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
16574 นายพบธรรม โสภาพงษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16575 นางสาววัชรกมล บุณยกิดา สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16584 นายพลภัทร รื่นวงศ์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16585 นายพลวรรธน์ หมอยา สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
16597 นางสาวพัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16598 นางสาวพัณณิตา เลิศแก้วศรี สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16599 นางสาวพัตรพิมล ปานนาค สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ยังไม่ชำระ
16603 นางสาวพันธิตรา มีนาบุญ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
16607 นางสาวพิชญ์สินี เอี้ยวฉาย สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
16610 นางสาวพิชามญธุ์ บุญสะเดา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16619 นางสาวพิมพ์มาดา สุวรรณพงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ยังไม่ชำระ
16620 นางสาวพิมพ์มาดา หลักชัยกุล สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
16621 นางสาวพิมพ์ลดา ขนานใต้ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16622 นางสาวพิรัลพัชร จิระจิตต์ถนอม สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
16624 นายพีรณัฐ วิเชียร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16626 นายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16635 นายภัคพล สงคง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16637 นางสาวภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16638 นายภัทรกร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16641 นายภัทรวริศ รัตนกุล สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16644 นางสาวภัสพร เกียรติกิจกุล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16645 นายภาคิน โกมลสุบิน สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16648 นายภาณุวิชญ์ ช่างเรียน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16658 นางสาวภูริชญา ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16661 นายภูริมาศ สุธีระวุฒิ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16669 นายมนตรี ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16678 นายยศกร ใบศักดิ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16682 นางสาวรภัทกร วัชรกฤษฎ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16687 นายรังสิมันตุ์ สุทธิรักษ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16691 นายเรืองศักดิ์ สุพรรณ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16695 นางสาวลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16696 นางสาวลักษิกา บุญเลิศ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16699 นายวชิรวิทย์ คงเพ็ง สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16707 นางสาววริศรา หนูเสน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ยังไม่ชำระ
16708 นางสาววลัยพรรณ ปาสาบุตร สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16711 นางสาววัลย์ชิศา คมขำ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
16714 นางสาวอิงคภัสร์ อัศวชนะพัฒน์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16719 นางสาววิศรุตา ทองเผือก สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
16734 นายศิริชัชชัย รักการ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16735 นางสาวภิชชญา เกิดนรินทร์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16736 นายศิวปกร วงศ์บุญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16741 นางสาวศุภกานต์ จัดพล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16743 นายศุภโชค เรือนสม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16744 นายศุภพล หลีกเลี่ยง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16747 นายศุภวิชญ์ ทองเกิด สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16749 นางสาวศุภัชญา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16750 นายเศรษฐพงศ์ ขอดี สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16752 นายสยมภู ื่ทองปัญญนพ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16754 นายสรณ์วิชญ์ เหล่านิพนธ์ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16755 นายสรพัศ บัวมี สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16758 นางสาวสลิลรักษ์ เพชรสกุล สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16761 นางสาวสายรัก เอี้ยงทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16764 นายสิทธิโชค เสฏฐวุฒิคุณ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16769 นายสิรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16780 นางสาวสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16782 นางสาวสุพิชชา ฝ่ายขันธ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16784 นางสาวสุภาวดี สิริวุฒิชัยวัฒนา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16785 นายสุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16789 นายเหนือเมฆ พิมพ์จันทร์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
16791 นางสาวอชิรญา โชคสมสนอง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ยังไม่ชำระ
16793 นางสาวอชิรญา เอื้อเฟื้อกลาง สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16794 นายอชิรวัฒน์ ดุษฎึ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
16800 นางสาวอนัญชนา แย้มวจี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16803 นายอภิวิชญ์ รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16806 นายอรัณ อัศวนรากุล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16812 นางสาวอัยรดา เกตุแป้น สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16816 นายอิทธิเชษฐ์ ภู่เจริญศิลป์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16822 นางสาวไอศวรรย์ อรชร สาย6 หงสกุล ฟิวเจอร์ ชำระแล้ว
16824 นางสาวกาญจน์ชนก มุ่งดี สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16978 นายกมลภพ เหมทานนท์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
16979 นางสาวกรชนก ฉิมสน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16982 นายกฤตภาส คงสืบ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
16987 นายกวิน เชาวลิต สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16993 นางสาวกัญญาพัชร ศรีโฉม สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
16997 นางสาวกัญยรัตน์ พฤกษะวัน สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16998 นายกัณฑ์พงษ์ ศรีศิริฐปนา สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17000 นายกันติชา เจริญพลัน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17013 นางสาวกุลจิรา ลุสมบัติ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17023 นายคณาธิป เหมพันธ์ สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
17029 นายจิตรภาณุ ปาปะใน สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17032 นายจิรพัฒน์ ทิพศักดิ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17036 นางสาวจิราพรรณ สมพงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17040 นายเจค็อป ซี พิมพยอม แชมเบอร์ส สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17043 นางสาวชญานิศ ชุมแพ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17045 นางสาวชญาภา ประภาพันธ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17047 นายชนนน สุวรรณ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17050 นางสาวชนิดา บุตรศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17051 นางสาวชนิดาภา เปี่ยมไชย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17052 นางสาวชมพูนุช โมราราย สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17053 นายชยณัฐ สุทธรัตนกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17057 นางสาวชลธิดา มั่งมีดี สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17058 นายชลปวีร์ เพาธทัต สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17064 นางสาวชวิศา วีรธรรม พูลสวัสดิ์ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
17067 นางสาวชัชชญา จันทรโสภาคย์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17069 นางสาวธัญยรัชต์ อุ่นคำ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17082 นางสาวญาณิศา คำเบิก สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
17090 นายณฐกฤต จูมจะนะ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17098 นายณภัทร แสงเพ็ชร์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17101 นางสาวณัชชา ปางปัญญากับชัย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17102 นายณัฎฐกรณ์ ระบายศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17104 นายณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17106 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสุวรรณ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17111 นายณัฐกร ราษฎรอาศัย สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
17114 นางสาวณัฐกานต์ ทองวิค สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17131 นางสาวณัฐวดี ทองหอม สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17133 นายณัฐวัฒน บุญปัญญาเมธาสิทธิ์ สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17136 นายณัฐศรัณย์ สุขบรรจง สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17141 นางสาวณินทิรา จักรภพโยธิน สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17146 นายทยากร ทองศรี สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17147 นายนายทักษ์ดนัย ก้อนผูก สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17160 นายธนบดี วันดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17163 นางสาวธนพร รอดไสว สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17175 นายธนัท ผอนนอก สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17186 นางสาวธันยพร นวลทวี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17188 นายธารธรรม นันทะศรี สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17192 นายธีรเมธ มากประเสริฐ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17197 นางสาวนพภัสสร ปรีศิรอ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17204 นางสาวนภัสรา รันทม สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
17208 นายนรภัทร ดำรงกิจพัฒนากร สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17215 นางสาวนันท์นภัส ยิ้มนาโพธิ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17218 เด็กชายนันทภพ ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17219 นายนันทภพ เวชมงคล สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17221 นางสาวนัยน์กานต์ วิโรจพิทักษ์ สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
17232 นายบุลกิต อุ่นไทย สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
17241 นางสาวปภาวรินทร์ เหลี่ยมแฉ่ง สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17245 นายประทานพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17250 นายปรานต์ วีระศิลป์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17254 นางสาวปรีญาลักษณ์ ศรีอาวุธ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17260 นางสาวปวีณ์สุดา หาญสูงเนิน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17263 นายปัณณธร คงขำ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17265 นายปัณณวิชญ์ เลียงตระกูลชัย สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
17268 นางสาวปาลิตา ธุระกิจ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17272 นายปิยวัฒน์ ไกรวศิน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
17273 นายปิยวัฒน์ ชุ่มสีดา สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17274 เด็กชายนายปิยะณัฐ สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17276 นายปุญญพัฒน์ อัมโร สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17283 นายพงศ์ภีระ พิเชฐพีระพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17284 นายพงษ์ธณัฐ จิตร์ตารานนท์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17286 นายพชร โง่นใจรัก สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17288 นางสาวพชรวรรณ ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17291 นางสาวพรชนก พงษ์สุริยะวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
17293 นางสาวพรชมพู กุชโร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
17294 นางสาวพรปีใหม่ ลาพรหมมา สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17295 เด็กหญิงพรรณรมณ แก้วเรือนทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17300 นางสาวพรลภัส เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17316 นางสาวพิชญธิดา กู่คำ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17317 นางสาวพิชญ์สินี วุฒิศิรินุกูล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
17325 นางสาวพิมพ์มณี แก้วไสส่อง สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17327 นางสาวพิมมาดา มั่นเจริญ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17329 นายพีรพันธ์ ช่างเรือง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17333 เด็กชายพุฒิพงศ์ ตันวีนุกุล สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
17339 นางสาวเพียงขวัญ อุดมวิทยานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17343 นางสาวฟ้าใหม่ โพธิสาร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17346 นางสาวภรณ์ชนก อริยกะบุตร สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17347 นางสาวภรณ์ชนกน์ ศิริเธียรไชย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17359 นายภัธฐ์ศนัยต์ กลบเกลือน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17362 เด็กชายภาริญ ยงวัฒนสุนทร สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
17381 นายมนัสวินท์ พลนาค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
17385 นางสาวมุนินทร์ กลั่นบุญชุ่ม สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17386 นางสาวเมฌยา พิกุลทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17394 เด็กชายรัชคุณ บุญกุล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17401 นางสาวลภัสรดา พลทัน สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17403 นางสาวลภัสรดา อาศัยนา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
17406 นางสาวลิปิกาณฑ์ พึ่งมั่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17407 นายวงศ์วรรธน์ วิริยะเจริญกูล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
17408 นายวชราวิทย์ ตงประเสริฐ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17409 นางสาววชิรญาณ์ วงศ์อนันต์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17412 นายวชิรวิทย์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17413 นางสาววนัชพร ชูเพ็ชร สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17424 นายวรานนทน์ โตจาด สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
17429 นางสาววรินรำไพ เหมพันธุ์ สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
17431 นางสาววริศา ใหม่วงษ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17435 นายวิฑูรย์ ชายแดง สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17436 นางสาววิธานิ วิฑูรย์ อนุวัตร์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17438 นางสาววิภาษณีย์ อ่อนแย้ม สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17441 นายวีรศรุต บริสุทธิคุณ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17442 นางสาวศตพร ภู่เจริญศิลป์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17456 เด็กชายนายศิวกร วรรณชัย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17458 นายศุภกร เผ่าเนตร์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
17460 นายศุภณัฐ ติ้ววงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17462 นางสาวศุภิกา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17463 นางสาวศุภิสรา บุญมาก สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
17466 นางสาวสวิตตา ธนะกมลประดิษฐ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
17469 นางสาวสาริศา ศิริจร สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
17471 นายสิทธินนท์ แว่นถิ่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17472 นายสิทธินัย ศรีวิโรจน์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17473 นายสิปปกร โพนคำ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17476 นายสิรภพ สมใจ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17481 นางสาวสิริดา แดงนา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17489 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ วิวัฒนาวิไล สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17490 นางสาวสุธาวี อภิเดช สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
17496 นางสาวสุรางคณา ซับซ้อน สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17497 นายสุวโรจน์ นาคประพันธ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17504 นายอชิร ศุภางค์ศานต์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17507 นายอติรุจ เสือจุ้ย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17509 นางสาวอนัญญา มาเจริญทรัพย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17513 นางสาวอภิชญาย์ ฉันทวิริยวัฒน์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17514 นายอภิโชค สุริยวรรณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17523 นางสาวอริสรา มาบขุนทด สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
17526 นางสาวอารยา ตั้งโพิพัฒน์กุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17529 นายอินทัช สังเวียน สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
17531 นางสาวอินทุภา มหิศนันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17536 นางสาวเอลลิน่า โชราน สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17541 นางสาวญาณิศา ดีนก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17546 นายนาย ชินารัญ นามพุทธา สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17549 นายธนาวินท์ ธนะไชย สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17554 นายวรศิษฎ์ วุฒิบัญชร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17626 นายปัญธิคมน์ บวรธนะสินธ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
17686 นางสาวกชมน ภู่นพคุณดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17687 นายกนกพล บรรยงค์ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17695 นายกฤตธนัท บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17701 นายกฤติน เรืองพานิช สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17704 นางสาวกวินทิพย์ กลิ่นหอม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17706 นายกษิดิ์เดช เล็กเครือสุวรรณ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17729 นายกิตติคม ชนะกิตติเดชา สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17737 นางสาวกีรนันท์ ธงกระโทก สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17739 นางสาวกุลวิรัลพัชร์ อิ่มสอาด สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
17742 นางสาวขวัญข้าว ปูทอง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17743 เด็กหญิงเขมจิรา รุจิรดานนท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17759 นายจักรีวุฒิ พุทธรักษา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17762 เด็กหญิงจินต์จุฑา เจาวัฒนา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17765 นายจิรภัทร บัวกล่ำ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17768 นางสาวจิรภิญญา ธรรมมงคล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
17781 นายชนากันต์ ปานพลอย สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17786 นายชยุต ชินานนท์เวช สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17788 นางสาวชริญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17795 นายชวิน สนธิเศวต สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17797 นางสาวชัญญา สายแก้ว สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17798 นางสาวชาลิสา พฤษวัน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17801 นางสาวชิตาภา สุขสวัสดิ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17802 นายชินาธิป เสนาโนฤทธิ์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17807 นางสาวโชติกา ตุมกา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17819 นางสาวฐิตารีย์ สีหธนจินดา สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17824 นางสาวณฐมน นิลสนธิ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17828 นายณธรรม เอี่ยมสอาด สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17829 เด็กหญิงณปภัสร์ ปิยะมิตร สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17837 นายณภัทร ภัครพาณิชย์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17838 นายณภัทร สหชัยยันต์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17849 นายณัฏฐ์พล สัจจะภัทรกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17852 นายณัฐกิตต์ ชมภู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17854 เด็กหญิงณัฐชา ระบายศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17855 เด็กหญิงณัฐฐรินทร์ ศรีเวียง สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17856 เด็กชายณัฐดนัย รสจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17857 เด็กหญิงณัฐธิตา แก่นโคตร สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17858 เด็กชายณัฐปพน หงิมห่วง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17878 นายทนทศ อิงอุดมนุกูล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17886 นายทีฆนันท์ ราศรีเกตุ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17888 นายธนกฤต นุ่มดี สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17893 นางสาวธนพร เหล่ากาวี สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17896 นายธนวรรธน์ ติยะวาน สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17904 นางสาวธนัญญา เหลืองไตรรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17906 นางสาวธนาวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
17907 นางสาวธนิดา รักพงษ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17915 เด็กหญิงธัญญาณี พุทธเจริญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17919 นางสาวธัญมล รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17922 เด็กหญิงธารรดา เพชรยุทธากร สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17923 นายธิตติศักดิ์ ตันศรีประภาศิริ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17925 เด็กชายธีร์ ธัญญกสิกล สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17926 เด็กหญิงนลินญา ขุนทอง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17930 นายธีรัช มูลเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17932 นายพิตติพัตน์ สังข์ทิพย์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17933 นางสาวนพกาญจน์ อภิชาติโอฬาร สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17934 นายนภทีป์ ภู่พานทอง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17936 เด็กหญิงนภัสวรรณ์ มารอด สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17946 เด็กชายนวพล จับใจเหมาะ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17952 นางสาวน้ำเพชร ดีบูชา สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17953 นายนิชคุณ รื่นพานิช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17957 นางสาวเบญญาภา ใจห้าว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
17960 นายปฏิภาณ เหลืองประเสริฐ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
17962 นางสาวปณิสรา ศรีแก้ว สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
17969 นางสาวปภาวรินท์​ ศรีวิโรจน์​ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17973 นายประพล ป้อมตรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17983 นางสาวปวริศา ทองบุญนาค สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17985 นางสาวชนกนันท์ ขุนบำรุง สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17998 นางสาวปาริฉัตร ศรีจันทร์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17999 เด็กหญิงปาลิดา มรรคลานนท์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18001 เด็กชายปุญญะ คมวีระวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
18003 นายปุณยวิชญ์ บุญมี สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
18015 นางสาวพรหมภัสสร วงษ์มานิตย์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
18019 นางสาวพลอยพิศุทธิ์ เครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18024 นางสาวพัชญ์ชิสา สุขกำเนิด สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18025 เด็กชายพัชร จันทร์สุขศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18027 นายพัชรวิชญ์ จงมี สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18033 นางสาวพิชญา โตรัตน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18038 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์ฉายแสง สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18039 เด็กหญิงพิมพ์ณภัส สุขตระกูล สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
18045 นายพีรพล พันธุ์จันทร์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
18047 นายเพชรพิศุทธิ์ เครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18052 นางสาวภรภัทร นกไพร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18054 นางสาวภัคจิรา ลิมปมาลัยพร สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18056 เด็กหญิงภัททิยา ทาสี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
18057 นางสาวภัทรณัฐ พินิจ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18066 นายภาคิน เนตรนพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18068 เด็กชายภาวัต จิระภัทรศิลป สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18071 นายภูโตห์ พันธ์วงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18072 เด็กชายภูบดี คุณปัญญาเลิศกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18076 นางสาวภูริตา น้ำเงิน สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18078 นายภูวิศ นนทสด สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18079 เด็กชายมงคลชัย ชาวบล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18080 นายมณฑล นนทกาภรณ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
18083 นางสาวมาลัยแก้ว ประสพกิจ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
18086 เด็กชายเมธัส ลูกอินทร์ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
18090 นายไมตรี คำเจริญ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
18092 นางสาวรดากานต์ แสงสว่าง สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18093 นางสาวรมิดา วิศวพรสุนทร สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
18097 เด็กหญิงรุจยา อินทร์ชัย สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18103 เด็กหญิงลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18104 เด็กหญิงลิลรดา อิ่มสวาสดิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18109 เด็กหญิงวรัชญา จั่นวงศ์แก้ว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18113 นางสาววริศรา แนมจันทร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18121 เด็กชายวินทกร รักเกียรติ์เกษม สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
18123 นายวิภู คล้ายโฉม สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18131 นายวุฒิภัทร ชัยนรินทร์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18146 เด็กชายศุภกิตติ์ แพ่งกุล สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
18150 เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมวิเศษ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18154 นางสาวศุภัสรา ชินรัตนคุณ สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
18155 เด็กหญิงศุภานัน ภาคพิธเริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18156 เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์สิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18158 นายศุรธีร์ มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
18160 เด็กชายสร้างสรรค์ วงศ์มูล สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18162 นายสาธุการ โสภาพงษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18167 นายสิระกร สิทธิรส สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
18173 นางสาวสิริวรรณ อินทรเสวก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18176 เด็กหญิงสุชานาฏ พรหมภมร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18178 นายสุทธิพจน์ ภูวเลิศพัฒนวรา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18181 เด็กชายสุพศิน ตระกูลดี สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18183 นางสาวสุพิชชา สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18184 นางสาวสุภจิรา มาลาธรรม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18185 เด็กชายสุเมธี รูปอั๋น สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18188 นายสุวภัทร รัตนสิน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18189 นางสาวสุวภัทร สุพรรณพานิชย์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18196 นายอชิระ จันทะฤทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18203 นางสาวอภิชญา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18210 เด็กหญิงอรณิชา ชวรัตนานันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18211 เด็กหญิงอรปรียา เมืองก้อน สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18214 เด็กชายอลงกรณ์ เกตุใหม่ สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
18217 เด็กชายอัฐภิรมย์ วงพัชรศักย์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18221 นายอาชวิน สุขสงวน สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ยังไม่ชำระ
18223 นางสาวเอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18229 นายเจตนิพัทธ์ รัตนสิงห์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18230 นายชัชณที ณถลาง สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18231 นางสาวญาณิศา รวมทรัพย์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18233 นายณัฐวรรธน์ ศรีหาเมฆ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18235 นายธนบดี คำเกาะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18236 นายภูมิธรรม ศรีปัญญา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18239 เด็กชายวิภูวิทย์ ธนาภิรมย์ศรี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18241 นางสาวสุพิชญา มุ่งคุณ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18243 นางสาวปริยาภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
18255 นางสาวรติรัตน์ พงษ์ประเสริฐสุข สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18262 เด็กหญิงกรวรรณ รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18264 เด็กชายกฤตธัช ยอดแก้ว สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
18266 นายกฤตภาส มณีรัตน์ สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
18268 เด็กชายกฤตนน พันธ์ประเสริฐ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18269 เด็กชายกฤตานนท์ จันทร์วรรณ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18271 นายกฤษฏิ์ฎิณ กันประมูล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18272 เด็กชายกฤษรินทร์ ตุณวิทยา สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18274 เด็กชายกวี อัมนักมณี สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18275 เด็กหญิงกษิรา ขัตติยะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
18277 เด็กหญิงกัญญณัช ฮวดสุวรรณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18279 เด็กหญิงกัญญาภัค ลักษมีการค้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18282 เด็กชายกัณตพิชญ์ ก้านลำภู สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
18288 เด็กชายกิตติธัช รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18290 เด็กชายกิตติภณ เทพคำดี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18292 เด็กหญิงกุลณา เศวตเมธิกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18296 เด็กหญิงเขมจิรา โพธิญาณ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18304 เด็กหญิงจิณณตา จันทร์พิบูลย์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18307 เด็กชายจิราพัชร ขวัญต่อ สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
18312 เด็กหญิงฉัตตฤณ อ่อนสังข์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18313 เด็กชายเฉลิมชัย ฤกษ์สมโภช สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18315 เด็กหญิงชนัดดา ฤกษ์จำรัส สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18316 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วศรีราวงษ์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18317 เด็กหญิงชนิสรา ซินหลิว สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18318 เด็กชายชยพล ปวิธมณฑล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18320 เด็กชายชยางกูร ชัยชนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18321 เด็กชายชยาวัทน์ ผ่องสวัสดิ์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18323 เด็กชายชรีนันต์ คาติกเคยัน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18325 เด็กชายชวกร สุขสวัสดิ์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18327 เด็กหญิงชัชดาภร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18328 เด็กหญิงชัชนภา สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18330 เด็กหญิงชัญญพัชร์ วัฒนพุฒิพัฒน์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18336 เด็กชายชานนท์ เลพล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18339 เด็กชายชินภ ภัทรกุลธน สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18340 เด็กชายขุติเดช อาจเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18344 เด็กชายโชติวิทย์ เอี่ยมตระกูล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18346 เด็กชายญาณกิต งามประเสริฐ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
18352 เด็กหญิงญานิศา โปร่งฟ้า สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
18358 เด็กหญิงฐิติพร ธัญวรรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18374 เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์ คงสมศักดิ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18376 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเติม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
18384 เด็กหญิงณัฐชา คำเบิก สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
18390 เด็กหญิงณัฐณิชา เปล่งเพ็ชร สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
18398 เด็กหญิงณิชาภัทร วันอารีย์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
18401 เด็กหญิงณีรนุช จอดพิมาย สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18402 เด็กหญิงดารกาฉัตร ภวิศชัยภัค สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18405 เด็กชายเตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18409 เด็กชายแทนคุณ อนุสิ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18412 เด็กชายเด็กชาย ธนกฤต เฉลิมบุญ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18416 เด็กชายธนกฤต แสงภัทรเนตร สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
18418 เด็กชายธนทร สนั่นไหว สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18421 เด็กชายธนพนธ์ กล้าหาญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
18422 เด็กชายธนพัฒน์ เอี่ยมธนากุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
18435 เด็กชายธรรศ เรืองสังข์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
18447 เด็กหญิงธิญาดา ทองอำนาจ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18450 เด็กชายธีทัต ไชยคำ สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
18455 เด็กชายธีร์นิปุณ ชัยอมฤต สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18467 เด็กหญิงนภัทร ประจวบศุภกิจ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18468 เด็กหญิงนภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18469 เด็กชายนภัสนันท์ อมรสังข์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
18472 เด็กชายนัทพงศ์ ชั่งดี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18474 เด็กหญิงนันท์นพิน พลวัฒน์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18476 เด็กหญิงนันทัชพร แจ่มจันทร์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18484 เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศโบราณ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18495 เด็กหญิงปภาภัสสร์ ชนะคุ้ม สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18496 เด็กหญิงปภาวรินท์ นิลสุวรรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18497 เด็กชายประเสริฐ อินทร์โต สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18498 เด็กหญิงปราณปรียา บุษบงค์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18501 นางสาวนภัสกชธรณ์ คำพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18503 เด็กหญิงปวริศา​ ศรีวิโรจน์​ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18508 เด็กหญิงปัญชลีย์ เชาว์พัชรชัยกิจ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18512 เด็กชายปัณณวิชญ์ ชูรังสิทธิ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18525 เด็กหญิงปิยะนุช สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
18537 เด็กชายพรกรัณย์ นอขุนทด สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18540 เด็กชายพรนเรศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18550 เด็กชายพสิษฐ์ เลาหบุตร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18552 เด็กชายพัชรากร แก้ววารี สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18560 เด็กหญิงพิชยภา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18567 เด็กหญิงพิชญธิดา เทศทิม สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18571 เด็กหญิงพิมชญา พัฒนา สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
18572 เด็กหญิงพิมชญา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18573 เด็กหญิงพิมชนก บุตรดี สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18582 เด็กหญิงพิรยา ทรัพย์พันแสน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
18592 เด็กชายพุฒิธร วิบูลย์เจริญกิจจา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18593 เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีคำรุณ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18596 เด็กหญิงเพียงรุ้ง คันทะชา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
18606 เด็กหญิงภัทรธิดา อ่อนเกล้า สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18608 เด็กชายภัทรพล กิจเจริญวงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18615 เด็กหญิงภัสสร ธรรมมงคล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18619 เด็กชายภาวิน ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18623 เด็กชายภูตะวัน เชื้อทอง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18627 เด็กชายภูภูมิ คุ้มวงศ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18630 เด็กชายภูมิพัฒน์ อาจไพวัลย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18634 เด็กหญิงมณินทร ชัยเฉลิมวรรณ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18636 เด็กหญิงมณียา ปล้องแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18639 เด็กชายมาร์เทโอ บิโล สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18647 เด็กชายยุติวิชญ์ ยั่งยืน สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18658 เด็กหญิงรรินดา ตรีวิโรจน์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18662 เด็กชายรัชชสิต ไทยสุวรรณ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18664 เด็กชายรัชพล บัวหลวง สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18666 เด็กชายรัชภาค เอี่ยมศิรินุกูล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18670 เด็กหญิงริญญาภัทร์ หลีนวรัตน์ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
18674 เด็กหญิงลฎาภา ชัยรงค์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
18677 เด็กชายลิปปกร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18678 เด็กหญิงลิลลิธ โรส กรีมานี่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18679 นางสาวอติวัณณ์ ซื่อสัตย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18682 เด็กชายวชิรวิชญ์ ภัทรากุลสิรวิชญ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
18685 เด็กชายวชิรวิทย์ พรหมสุข สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18691 เด็กหญิงวรวลัญช์ สว่างวงษ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18693 เด็กหญิงวรษา แสนโสม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18694 เด็กหญิงวรัชญาน์ กิจสมดี สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18706 เด็กหญิงวิชญาดา บุญเฮ้า สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18708 เด็กชายวิทยา บุญยิ่ง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
18713 เด็กชายวิเศษศิริ กองโพธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18716 เด็กหญิงศรัญญา จองหยิน สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
18721 เด็กชายศักดา มากสวาสดิ์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18723 เด็กชายศิรปกรณ์ ไชยชุน สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ชำระแล้ว
18729 เด็กชายศุภฤกษ์ สงห์นันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
18735 เด็กชายสิงห์ศรศัก เเสงสุนานนท์ สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
18738 เด็กชายสิรวิชญ์ คำพลัด สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
18739 เด็กชายสิรวิชญ์ หาญสูงเนิน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18743 เด็กหญิงสิรินดา สุทธิจักร สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18745 เด็กหญิงสิริรัตน์ ถือสัตย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18750 เด็กหญิงสุธีมนต์ ฤกษ์วาณิชย์กุล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18752 เด็กชายสุปรีชา แป้นคุ้มญาติ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18753 เด็กหญิงสุพรทิพย์ ไทรหอมหวล สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
18756 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ อินทรรุ่ง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18758 นายธนภัทร สิริรัชชหิรัญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18759 เด็กหญิงสุภากร ประดิษฐ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
18763 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนสุวรรณสิริ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18764 เด็กชายแสงแรก เชิดกร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18766 เด็กหญิงอคีราภ์ ศรีมงคลปทุม สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18769 เด็กชายอธิน กัณหดิลก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18774 เด็กหญิงอนุสรา พงษ์ชัยภูมิ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
18786 เด็กหญิงอันดา รัตนมั่นคง สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
18792 เด็กหญิงอินทิรา เสวตสมบูรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
18797 เด็กหญิงฮิมาวาริ ทาดาโนะ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18799 นายกรเอก ธนโชตกุลภัทร์ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
18800 นายกฤตเมธ ชินานนท์เวช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18801 นางสาวกัญญาณัฐ เอี่ยมธนากุล สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ยังไม่ชำระ
18803 นายกันตวัฒน์ เชื้อสวย สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18804 นายกิตติเชษฐ์ พัฒน์สินศิริ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18812 นายเดชาธร ทองสายบัว สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18815 นางสาวธนพร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18816 นางสาวธีรดา โชติมานนท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18821 นางสาวปณิชา กีรติบุญญากร สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
18826 นางสาวพชรพร วงษ์ปักษา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18838 นางสาวสิรินญา กมโล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18839 นางสาวสิริยากรณ์ กองแก้ว สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
18845 นางสาวอภิชญา พานหล้า สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18846 นายอภิชาติ ธนสถิตย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18851 นางสาวฐิตารีย์ คำเขียว สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
18857 เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมมาศ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
18858 เด็กชายภูเบศ ยินดี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
18859 เด็กหญิงวรรณิศา กุลนาพันธ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18862 เด็กชายสัณหวัช เจริญใจ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ยังไม่ชำระ
18900 นายภูวศิษฏ์ ขวัญแพร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18914 เด็กหญิงกชกร โสพิกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18915 เด็กหญิงกชพร ปาสาบุตร สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18916 เด็กชายกตัญญวัฒน์ จันทร์กระจ่าง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18917 เด็กหญิงกนกพิชญ์ พุ่มธนทรัพย์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18920 เด็กชายกฤตพจน์ พฤทธิพงศ์กุล สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18921 เด็กชายกฤติน ตรีสมุทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
18927 เด็กหญิงกัญญณัท แก่กล้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18932 เด็กชายด.ช. กันต์กวี มรกฎ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18933 เด็กชายกันตพิชญ์ พฤทธิพงศ์กุล สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18937 เด็กหญิงกันต์รพี โม้ดา สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18940 เด็กหญิงกัลยกร กองแก้ว สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
18941 เด็กหญิงด.ญ.กัสณิตาศ์ เสาหะสกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18945 เด็กหญิงกานต์สินี พิพัฒิธนังกูล สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18955 เด็กชายคณาชัย สุดาจันทร์ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18956 เด็กชายคณาธิป จันทร์โสม สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
18959 เด็กหญิงครียา เจนดง สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18961 เด็กชายคีตภัท จรกรรณ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
18963 เด็กหญิงจรรยภร เจริญรุ่งทรัพย์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18965 เด็กหญิงจอมขวัญ จันทพึ่ง สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18970 เด็กชายจิรภัทร เกื้อกูลรัฐ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
18974 เด็กชายจิรัฎฐ์ จักรภพโยธิน สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18977 เด็กหญิงเจตปรียา วรรณสมพร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18982 เด็กหญิงชญานิษฐ์ สมใจ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
18986 เด็กชายชนัต สร้อยเสนา สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
18987 เด็กหญิงชนาสิน คำพวง สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
18988 เด็กหญิงชนิตา คุณดิลกปกรณ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18989 เด็กหญิงชลลดา สนวิจิตร สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18992 เด็กหญิงชัญญา แก้ววิเชียรโชติ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18993 เด็กหญิงชัญญาภัค คลังสมบัติ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18995 เด็กชายชัยวิวัฒน์ นักขฤกษ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18997 เด็กชายชิตวัน มีรักษา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19001 เด็กชายเชาวธร จันทร์อ้าย สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19004 เด็กหญิงญาณินท์ พฤทธิพงศ์กุล สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19006 เด็กชายฐานัตถ์ ยางทอง สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
19007 เด็กหญิงฐิตารีย์ งีสันเทียะ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19009 เด็กชายฐิติศักดิ์ ตัน สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
19016 เด็กหญิงณพัชญา ชัยยูรวัฒน์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19021 เด็กหญิงณภัทร สีหะบุตร สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19022 เด็กหญิงณยฎา ธัญญกสิกล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
19026 เด็กชายณัชพล สุวรรณะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19031 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มเจ้า สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19037 เด็กชายณัฐชนน บุญสุข สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
19038 เด็กหญิงณัฐชยา สิงหล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19040 เด็กหญิงณัฐฐิรา คลังธะนะกูล สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
19045 เด็กชายณัฐเดชา เนียมปาน สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
19050 เด็กชายณัฐพงศ์ กองสำลี สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
19052 เด็กชายณัฐพัฒน์ รัตนวิชาโรจน์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
19061 เด็กหญิงณิชาภัทร เพ่งผล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19065 เด็กชายเดชปภัช สุภะษร สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
19067 เด็กชายต่อตระกูล มะเกลี้ยง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
19069 เด็กชายติณภัทร เชษฐบุรี สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19072 เด็กชายถิรคุณ โศภวิเชียร สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
19073 เด็กหญิงถิรัชญา ถิระมนัส สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
19074 เด็กชายทรงศักย์ ศรีบูรพัส สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19079 เด็กชายเทพทัต สิงห์มณี สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19081 เด็กหญิงเทียรทิพย์ ยวนแหล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19082 เด็กชายธนกร ด้วงพรม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19085 เด็กชายธนกฤต จันทร์นฤมิตร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19086 เด็กชายธนกฤต ทองปิ่นแก้ว สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
19088 เด็กชายธนกฤต ธรรมฤทธิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19090 เด็กชายธนคุณ บุญคำ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
19092 เด็กชายธนดิษ ยินดีทรง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19095 เด็กหญิงธนพร จิตตานุปกรณ์ สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
19096 เด็กหญิงธนพร ไชยดำ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
19099 เด็กชายธนยศ อินนันท์ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ยังไม่ชำระ
19114 เด็กหญิงธัญรดา พลทะกลาง สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19117 เด็กชายธารวิชญ์ ลาภวุฒิรัตน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19118 เด็กหญิงธาราวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
19120 เด็กชายธีรชนก บางม่วง สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19122 เด็กชายธีรภัทร ดิษฐ์น้อย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19124 เด็กหญิงนภัทร อดิศรมลกิจ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19125 เด็กชายนรวิชญ์ จันทโชติ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
19126 เด็กชายนฤวัส สาวรรณ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19129 เด็กชายนัฏฐชัย แก่นจันทร์ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
19133 เด็กหญิงนัสรีน วงศ์สมานมณี สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19135 เด็กชายนิติธร เจริญวงค์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19138 เด็กหญิงเนตรธิภา ไทยถาวร สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19140 เด็กหญิงบัณฑิตา วัดใย สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
19141 เด็กหญิงบัณพร เชาวนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
19146 เด็กหญิง ปพิชญา สมประสงค์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
19149 เด็กหญิงปภาดา ชั่งจันทร์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
19150 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โคตรวุฒิ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19153 เด็กชายปรัชญากร จูมจะนะ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19154 เด็กหญิงปริญากรณ์ ศักดิ์สวัสดิ์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19156 เด็กชายปวริศ อ่อนรักษ์ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
19157 เด็กหญิงปวริศร อ่อนรักษ์ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
19160 เด็กหญิงปวริศา อ่อนรักษ์ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
19161 เด็กหญิงปวีณ์นุช คิดการ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19163 เด็กหญิงปัญจรัตน์ สมใจ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19166 เด็กชายปัญญากร หมู่สิกะเภรี สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
19168 เด็กชายปัณณธร บุญชอบ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19170 เด็กชายปัณณพงศ์ นิยมวัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19171 เด็กชายปันนา รักษาสัตย์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19177 เด็กชายปิยะวัฒน์ มั่นสัจจะกุล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19180 เด็กชายปุญญพัฒน์ เปานาเรียง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19181 เด็กชายปุญญพัตน์ จิตรมนตรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19182 เด็กหญิงปุญญาภา ศรีผาวงศ์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
19184 เด็กชายปุณณภพ ถิ่นสุวรรณ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
19187 เด็กชายเปรมปรีดา กิ่งรุ้งเพชร์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
19199 เด็กชายพศวีร์ เลาหบุตร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
19201 เด็กชายพัชร นาควังไทร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19205 เด็กหญิงพัทธนันท์ ชนาไชยวัฒน์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
19214 เด็กหญิงพิชญาภัค กุหลาบ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
19218 เด็กหญิงพิชาภัค วัฒนแสงประเสริฐ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
19219 เด็กชายพินเฉียว ฟู่ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
19220 เด็กหญิงพิมชนก รมเยศบวร สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19221 เด็กหญิงพิมธรรม สัมพันธสิทธิ์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
19223 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นันโต สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19225 เด็กหญิงพิมพ์นิภา จรัณธวัฒน์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19234 เด็กชายพีระวิทย์ ศรีแจ่ม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19235 เด็กชายพีรัช ณ ป้อมเพ็ชร สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19242 เด็กหญิงแพรวชญาน์ ดุริยพันธุ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19243 เด็กหญิงแพรวา จำนงค์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
19248 เด็กหญิงภริมณรา สวัสดิเวทิน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19250 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ กรวยสูงเนิน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19251 เด็กชายด.ช.ภัทร​พล​ เทียมดวงแข สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19259 เด็กชายภาณุวิทย์ ลักษิตานนท์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19266 เด็กชายภูบดี ปินะสา สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
19267 เด็กชายภูมิพัฒน์ สนิทศักดิ์ดี สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19271 เด็กชายภูริทัต คันธศร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19281 เด็กหญิงมีนญาดา คุมมานนท์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19285 เด็กหญิงเมยาวี ลิมป์ลาวัณย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19289 เด็กหญิงโยริยา รุ่งสุกใส สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19290 เด็กชายรณกร แจ่มจำรัส สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19294 เด็กหญิงรติรัตน์ บัวสำลี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19296 เด็กหญิงรมิตา มะสุใส สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19297 เด็กหญิงรวิสรา ศรีสมรทอง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19299 เด็กชายรุจิภาส วิชยสถาพร สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19302 เด็กชายฤาชา โคกลือชา สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
19303 เด็กหญิงด้วย.ญ.ลภัสรดา นันทวงศ์ สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
19305 เด็กหญิงลลนา บาลลา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19308 เด็กชายดช.วชราวุธ ตงประเสริฐ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19316 เด็กชายวรพงษ์ จันทศร สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
19317 เด็กชายวรพล พิมวัน สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19323 เด็กชายวัชรวิชญ์ ฉิมพลี สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19324 เด็กหญิงวันทิตา วงษ์เจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
19325 เด็กชายวาทการ บุญโพธิ์ทอง สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
19329 เด็กหญิงวิธาดา อรรคสิริสถาวร สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19331 เด็กชายวิศราพล ขวัญเจริญ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19341 เด็กชายศิวัช ศรีศรยุทธ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19344 เด็กชายศุภณัฐ หนูเสน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
19345 เด็กชายศุภากร แก่นสาร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19346 เด็กชายศุภากร สระอุบล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
19347 เด็กหญิงสกาวรัตน์ ขาวมั่นคง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19348 เด็กหญิงสมิตา รัตนภักดี สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19349 เด็กหญิงสริตา จันทร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19351 เด็กชายเด็กชาย สิทธา ไพศาลทรัพย์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
19354 เด็กหญิงสิมิลัณ แสงอรุณ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
19355 เด็กชายสิรภพ ศรีนรคุตร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19357 เด็กหญิงสิร์ยาพัชร สุวรรณกาญจน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19358 เด็กชายสิรวิชญ์ พานทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19359 เด็กชายสิรวิชญ์ รัตนกุล สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
19360 เด็กชายสิรวิศร ชุ่มใจรักษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19362 เด็กหญิงสิรินดา กลิ่นหอม สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19365 เด็กชายสิวริศร ชุ่มใจรักษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19368 เด็กชายสุจินต์ วงศ์ศักดิ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19369 เด็กหญิงสุชัญญา ธนะกมลประดิษฐ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19370 เด็กหญิงสุชัญญา นมัสศิลา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19371 เด็กหญิงสุชาดา อุยทังคำ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19375 เด็กหญิงสุภาวีร์ ขอร่ม สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
19379 เด็กชายอชิตะ รักษาแก้ว สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19382 เด็กชายอธิคุณ เตชนุวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19383 เด็กชายอธิวัฒน์ อุดมโภชน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19387 เด็กหญิงอนัญญา ทราทิน สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
19389 เด็กหญิงอนันตญา รอดบำรุง สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
19391 เด็กชายอนาวิล ยศศักดิ์ศรี สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
19398 เด็กหญิงพิมพ์พิศา สิริเวชพันธุ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19404 เด็กชายสุภณ ทองสายบัว สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19408 เด็กชายอัศวิน ภูริพิทยานนท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19410 เด็กชายอาชาวิน ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19411 เด็กชายอาณาจักร เผ่าเนตร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19419 เด็กหญิงเอวา นุ้ยบุตร สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
19420 เด็กชายเอื้ออังกูร ศุภพลนาคะ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19424 นางสาวกรกนก นาชัยฤทธิ์ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
19427 นายกฤติธี เจริญพงษ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19440 นายชองอเล็กซานเดอร์ เบอนาร์ด กุยลิโย สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
19441 นางสาวชินะปัญย์ สุธา สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
19442 เด็กชายฐปนวัธน์ มิทิน สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
19443 นางสาวณภัทร์สนธิ์ โพธิ์ศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
19444 นางสาวณัฐณิชา ธนศรีสถิตย์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19451 นางสาวณิชาภา บุญเขียน สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
19452 นายต้นดิน พูลสวัสดิ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19455 นายแทนคุณ ดีระดา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19458 นางสาวธรรญพร ศรีศรยุทธ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19463 นางสาวนิศารัตน์ หนูนิล สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
19467 นายปพนธีร์ อุตรินทร์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19468 นางสาวประภัสศร บุญตา สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
19469 นางสาวปวีชญา แต่งภูมิ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19479 นางสาวพันณ์ชิตา เพ็งขำ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
19481 นางสาวพิชญ์สินี จิตเพราเพริด สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19487 นางสาวแพรมาพร แพงจันทร์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19489 นางสาวแพรวา สุรินทร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19500 นางสาวโมณิตา สมบูรณ์วงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19502 นายรักษ์พล วัณโณภาศ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19509 นายวรินทร เจริญวงค์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19513 นายวัฒนพงษ์ โชคชื่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19525 นางสาวสรัลลักษณ์ ทองสันติ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19527 นางสาวอชิรญา อินทปัญโญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19535 เด็กชายชวัล ศรีปัญญาพล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
19536 เด็กชายณภัทร์ ทองคงหาญ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
19537 เด็กชายณัฐภูมิ วงศ์วิระชัย สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
19542 เด็กหญิงปารัช ผดุงพันธุ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19543 เด็กชายพชร เปล่งรัศมี สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19545 เด็กชายพัฒนะ อวยผล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
19546 เด็กชายพีชะพัตน์ คูศรีเทพประทาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19557 เด็กชายกตัญญู บุญเลิศ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19563 เด็กชายกรณ์เสรีพงศ์ ตะเภาพงษ์ สาย1 ม.ธนินธร ม.ธนินธร ชำระแล้ว
19565 เด็กหญิงกฤชอร ด้วงพรม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19566 เด็กชายกฤตชัย เผือกหอม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19571 เด็กชายกฤตมุข เจริญลาภ สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
19573 เด็กชายกฤษฏิน ทวีกาญจน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19599 เด็กชายกิตติธัช ปรีชา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
19603 เด็กชายกิตติรัฐ ล่ำสัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19609 เด็กชายเกียรติศักดิ์ อนันต์ตันติกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
19610 เด็กชายโกสินทร์ ชุปวา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
19621 เด็กหญิงจารุพิชญา รัศมี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
19622 เด็กชายจารุวิทย์ ทิพย์ธนโอฬาร สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
19630 เด็กชายจิรายุ ธนสมบัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
19633 เด็กหญิงฉัตรปวีณ์ สุทธิแสน สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
19636 เด็กหญิงชณิชนัญช์ โสพิกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
19636 เด็กหญิงชณัญทิตา ชนะกิตติเดชา สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
19640 เด็กหญิงชนม์พิชา ขระเขื่อน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
19644 เด็กหญิงชมพุนุช ต่วนบุต สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19645 เด็กชายชยะธร ไชยฮ้อย สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19651 เด็กชายชัชรัณ เพชรปานกัน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
19652 เด็กหญิงชัญญาพัทธ์ อภัยราช สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
19655 เด็กชายชาญวิทย์ ปัญญานันท์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19657 เด็กชายชิตวร อัศดรบริการ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19663 เด็กชายฌาฆฤณ มีมุข สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19667 เด็กชายณฐ สืบนุการณ์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
19671 เด็กหญิงณฐมน จักรภพโยธิน สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19676 เด็กชายณเดชศุชร หาญสิริกมล สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
19679 เด็กหญิงณนก ศิลป์วิไลรัตน์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
19683 เด็กชายณัฏฐ์ เจริญทรัพย์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
19692 เด็กชายณัฐชนน ปิยะคง สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
19694 เด็กชายณัฐฐากูร จุลโพธิ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19697 เด็กหญิงณัฐนันท์ ตั้งอนันต์ชัย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19699 เด็กชายณัฐเมศร์ รัฐธนนโรจน์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
19702 เด็กชายณัฐวรรธน์ วิบูลย์วรกุล สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19703 เด็กชายณัฐวรรธน์ อมรโชติธวัฒน์ สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
19706 เด็กหญิงณิชากร แก้วชู สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
19708 เด็กหญิงณิชาภา ชมภูอ่อน สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
19716 เด็กชายตฤณ เดชพลกรัง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19721 เด็กชายทัปต์เดช เจริญลาภนพรัตน์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
19726 เด็กชายธนกฤต ชินานนท์เวช สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
19728 เด็กชายธนกฤต นับถือตรง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19731 เด็กชายธนกฤต เหลืองถาวรกุล สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
19737 เด็กหญิงธนพร ใบศักดิ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
19740 เด็กชายธนภัทร ทิพรัตน์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
19741 เด็กชายธนวัฒน์ ใจซื่อ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
19743 เด็กชายธนวัฒน์ สีสรรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
19745 เด็กหญิงธนัชชา ตรีเนตร สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
19748 เด็กชายธนันทน์พงศ์ ธรรมวัชรกุล สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
19758 เด็กหญิงธัญวรัตน์ สุขพอดี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19760 เด็กชายธัญวริทธิ์ เวชสิทธิ์ไพศาลกุล สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
19765 เด็กชายธีราวิชญ์ สุทำเลาหวิจิตร สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19770 เด็กชายนพนันท์ ศรีอ่วมบู่ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
19773 เด็กชายนภดล ข่าทิพย์พาที สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
19784 เด็กหญิงนันณภัชสรณ์ จำนงค์แก้ว สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19785 เด็กหญิงนันท์นภัส จอดพิมาย สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
19789 เด็กหญิงนันทัชพร ขอมปรางค์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
19790 เด็กหญิงนาวาการณ์ ฉายอรุณ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
19794 เด็กหญิงเนสิตา สวัสดินาค สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19797 เด็กหญิงบุญรักษา สังขะจันทร์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19798 เด็กหญิงบุณยวีย์ กลิ่นบุบผา สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
19799 เด็กหญิงบุณยาพร แซ่ตัน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
19802 เด็กหญิงปณาลี แก้วขาว สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
19807 เด็กหญิงปภัชญา ชุนเจริญ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19810 เด็กชายปรินทร ปุยะติ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19820 เด็กหญิงปัณณรัตน์ วัฒนพรภัณฑ์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19821 เด็กชายปัณณวัฒน์ แพงโท สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
19827 เด็กหญิงปุญญภรณ์ แสนสิทธิ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19828 เด็กชายปุณณ์ งามศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
19829 เด็กชายปุณณ​กันต์​ รณกิตติ​พิสุทธิ์​ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
19830 เด็กหญิงปุณณดา เสวก สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19836 เด็กชายปุริมปรัชญ์ ปรีชาพร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
19840 เด็กชายพงศ์เทพ กองสำลี สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
19843 เด็กชายพชร สุระเสียง สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19844 เด็กชายพชร อาดัม สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
19848 เด็กหญิงพรนภัส รักษาเขตต์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
19849 เด็กหญิงพรปวีณ์ นพรัตน์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
19850 เด็กหญิงพรรณปพร ญาติทอง สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19852 เด็กหญิงพรสวรรค์ อุบลบาน สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19858 เด็กชายพศิน เจริญสุข สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19861 เด็กหญิงพัชริญา โพธิ์งาม สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19879 เด็กหญิงพิมพ์พชร รัตน์พรพงศ์ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ยังไม่ชำระ
19886 เด็กหญิงพุทธชิชาดา พรหมพิทักษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19887 เด็กหญิงพุทธิดา แย้มโกสุมภ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19891 เด็กหญิงภคมน กองทรัพย์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
19898 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ แพรคำ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19899 เด็กชายภัทรชนน ธรรมบุตร สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19905 เด็กหญิงภัทราพร วงษ์เสวก สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
19909 เด็กชายภาคิน อินจันทร์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
19910 เด็กหญิงภาวินี ทรงสิทธิ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
19913 เด็กชายภูชิสส์ ทองเติม สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19914 เด็กชายภูดิศ แสงหิรัญ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
19915 เด็กชายภูตะวัน คำนา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19916 เด็กชายภูธีธัช สุดเสียง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19922 เด็กชายภูริณัฐ พันธุ์บุญเลิศ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
19924 เด็กชายภูริภัสร์ เพ็ชรรัตน์ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
19926 เด็กชายภูวิศ เพิ่มความสุข สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19928 เด็กชายมกรธวัช หลิวอุดมสินชัย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19929 เด็กชายมงคล วงษ์แก้ว สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
19932 เด็กหญิงมริษฎดา อินทกฤษ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19933 เด็กหญิงมีนญาดา อัศวนรากุล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
19937 เด็กหญิงโมชิญา สรวลแย้ม สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19938 เด็กชายยูฌาน ตัน สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
19939 เด็กหญิงโยษิตา เกตุราม สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
19940 เด็กชายรชต สุขอร่าม สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19943 เด็กหญิงรภัสสร ทองแท้ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19945 เด็กหญิงรวิสรา เอนกพงษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19950 เด็กหญิงลฏาภา อินทะระ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
19951 เด็กหญิงลภัสรดา ภูธาตุเพ็ชร สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
19960 เด็กหญิงวรัทยา วีรวัฒน์ปรัชญา สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
19961 เด็กหญิงวราลี พันพาไพร สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19965 เด็กชายวริศชา การนา สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
19973 นางสาววิชญาพร สิงทะยม สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
19979 เด็กชายศตวรรษ กองทรัพย์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
19983 เด็กหญิงศลิลดา เสวตสมบูรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19994 เด็กหญิงศิริยากร สังสุทธิวงศา สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
19995 เด็กชายศิศิร์กร อรพินท์เงิน สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ยังไม่ชำระ
19999 เด็กชายศุภกร ศรีวิไลฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
20006 เด็กชายสรวิศ อาภาโรจนกิจ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
20008 เด็กหญิงสรัลพร มนตรี สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
20009 เด็กชายสวัสดิภัฒน์ สวัสดีแจ้ง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
20013 เด็กชายสิทธิพล อุดมกิจวณิชย์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
20021 เด็กชายสุกฤษฎิ์ เกียรติเมธา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
20024 เด็กหญิงสุธีกานต์ กองไตร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
20025 เด็กหญิงสุพิชชา ขวัญบุรี สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
20026 เด็กหญิงสุพิชญ์ชญา ช่างฟอก สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
20031 เด็กหญิงสุริศา ศิริเรือง สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
20040 เด็กหญิงอภิชญา ไทยสมบูรณ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
20041 เด็กชายอภินันท์ มีมนต์ สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
20042 เด็กชายอภิภู พ่อศรีชา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
20044 เด็กหญิงอภิรญา พงษ์สีมา สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
20049 เด็กหญิงอรนิภา ไชยชนะ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
20058 เด็กชายอัครพนธ์ ทะวัน สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
20061 เด็กหญิงอัณณ์ชญาธิดา แสงสุววรณ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
20063 เด็กชายอาสาฬ สิทธิวรรณ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
20064 เด็กชายอิทธิเจฎฐ์ ิอินศิริ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
20065 เด็กชายอินทัช น้อยนะวะกุล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
20067 เด็กหญิงอินลดา บัณฑิต สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
20071 เด็กชายกฤชตฤณ โตวา สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
20073 เด็กชายกวิน อึ๊งโพธิ์ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
20076 นายกานต์ตะวัน ไกรศิริ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
20079 นายเก้าฉัตร สุสมากุลวงศ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
20081 นางสาวเขมรุจิรา จักรชุม สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
20093 เด็กชายปุลพิชญ์ การินทร์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
20095 นายณัฏฐ์ ภูมิพิทักษ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
20099 เด็กชายเตชินท์ ชัยช่างชิด สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
20105 นายธัญญ์ จาตนิลพันธุ์ สาย1 ม.ธนินธร ม.ธนินธร ชำระแล้ว
20106 นางสาวธัญรดา ศรีแก้ว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
20122 นางสาวปิยะรัตน์ เจริญรัตนพิศิษฐ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
20125 เด็กชายพงศกร บัวมี สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
20132 นายพัชรากร พหลพลพยุหเสนา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
20163 นายอภิวิชญ์ เวชอภิกุล สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
20167 เด็กหญิงอุรชา พรมใจบุญ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
20174 เด็กหญิงพรรณภัทร เกิดศรี สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
20178 เด็กชายจีรพงษ์ ฉวีจันทร์ สาย 5 ตลาดบางขัน ร้านช่างเต่า ชำระแล้ว
20188 นางสาวสุภาวดี เข็มทอง สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
543 เด็กชายภาณุวิทย์ เหมี้ยงหอมบุญ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
NA เด็กหญิงอริยา คิม โนฟาเบิล สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว