ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
00187 นายกฤตภาส รัตนานุกูล สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
00205 นางสาวญาณิศา จันทะสะเร สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
00207 นางสาวณัฐณิชา สิงพันนา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
00220 นายธนากร ก้านขุนทด สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
00232 นางสาวปัณณธร อารีเสวต สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
00237 นางสาวพราวพิสุทธ์ วิริยะประสาท สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
00248 นางสาวรัชญา รุ่งแสงธนธร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
00263 นางสาวศุภิสรา พรมโสภา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
00264 นางสาวสมปรารถนา เจนการ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00265 นางสาวสยมพร เหมือนตาล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
00280 นางสาวอลิสา เลิศเกษมผล สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
00302 นายธนกฤต อาชะวะบูล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00312 นางสาวมนปริยา ทะลิ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00339 นายปรวีร์ เกษสิมลี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
00350 นายเศรษฐพงศ์ โพธิญาณ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
00352 นายอรรฆพล ภู่นพคุณ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
00358 นางสาวนภสร โกวิททวิพัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00363 นางสาวณิชมน แก้วลอยมา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00365 นางสาวพัฒสราพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00370 นางสาวนรมน ประเสริฐผล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00380 นายทีปกร คำปรีชา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
00382 เด็กชายธนภัทร สุขทรัพย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00383 เด็กชายปกรณ์ทรศน์ โตส สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
00399 เด็กหญิงธรรญพร ศรีศรยุทธ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00412 เด็กหญิงมนัญชยา แก้วเล็ก สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
00420 เด็กหญิงสุวิมล กะการดี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00438 เด็กชายธนวัฒน์ ทัศสุคนธ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
00444 เด็กชายมาฆะพงษ์ แผ่ผ่องพรรณ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00455 เด็กหญิงขวัญพิดา กองจันทร์ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
00457 เด็กหญิงชุติมาศ ศรีแก่นจันทร์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
00467 เด็กหญิงไอรินลดา มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
00472 นางสาวกัญชพร เเย้มเเสง สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00473 นางสาวเบ็ญจลักษณ์ สูงศักดิ์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
00500 เด็กหญิงนานา พรหมนา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00506 เด็กหญิงผกามาศ หนูเกตุ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
00513 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อ่ำจุ้ย สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
110300 เด็กชายภูริมาศ สุธีระวุฒิ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
110420 เด็กชายกิติภูมิ จิตรแหง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
110420 เด็กหญิงธัญญาณี พุทธเจริญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
110420 เด็กชายมนัสวินท์ พลนาค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
112990 นายธนภัทร ธนศรีสถิตย์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
113970 เด็กชายกฤตานน พันธ์ประเสริฐ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
126040 นายธีรภัทร สุวรรณะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14632 เด็กชายนวพล จับใจเหมาะ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
14880 นายกนก บัวเมือง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
14888 นางสาวกฤตยา อนันตอวยพร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14896 นางสาวกัญญ์วรา ชวาลรติกุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
14897 นางสาวกัญญาณัฐ เด็ดแก้ว สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14899 นายกันตธี สายอ๋อง สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14906 นายกานตภัท อาจหาญ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
14915 นายกิตติภพ ขันแก้ว สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
14916 นายกิตติภพ ภู่ไข่ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
14923 นายเขตต์พสิษฐ์ แก้วพูลศรี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
14925 นางสาวคณิสร บุญทรัพย์ สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
14926 นายคเณศ ตันติวัฒนารมย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
14931 นายจักรพงศ์ แย้มแสง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
14932 นายจักรพรรณ์ กอนา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14933 นายจักริน พงษ์สว่าง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
14942 นางสาวจิรัฐิกร เวสารัชช์ สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
14950 นางสาวชญาฎา สุนาวงศ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
14955 นางสาวชนัญชิดา สีลาสม สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
14958 นายชนาธิป คำภา สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
14960 นางสาวชนิตร์นันท์ เนตรขันธ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
14961 นางสาวชนิตา ปุณฑริกภักดิ์ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
14964 นายชยพล ชายทวีป สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
14972 นางสาวชินาทิพ บุญขันธ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
14973 นางสาวชีวาพร อ่อนเนตร์ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
14977 นายโชติพัฒน์ รัตนสิน สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
14982 นางสาวญาณิดา จีวัฒนา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
14985 นางสาวญาดา นันทกอบกุล สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
14988 เด็กชายฐานพัฒน์ สุรพันธ์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
14989 นางสาวฐิตาพร คำเปรม สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
14990 นางสาวฐิตาภา ตึกสุอินทร์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14991 นางสาวฐิติชญา มนตรี สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
14994 นางสาวฐิติรัตน์ ปิติสินชูชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
14996 นางสาวทิตฐิตา เสนาใจ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
14999 นายณภัทร แก้วเนตร สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15005 นางสาวณัชชา เรืองสิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15016 นางสาวณัฏฐา เอี่ยมสมบุญ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
15021 นายณัฐฌา วุฒิสาร สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15022 นางสาวณัฐฐิญา มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15028 นายณัฐภัทร จันทร์ฉายแสง สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15029 นายณัฐภัทร สังข์ปิด สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15033 นายณัฐวัฒน์ โพธิ์ตาทอง สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
15041 นางสาวเดือนธันวา ธนกิจเจริญกุล สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15042 นายตะวัน ฤกษ์ล้วน สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15049 นายทินกฤต อินต๊ะวัน สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15055 นายธณตะวัน มีดี สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15058 นายธนกร ทองปิ่นแก้ว สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15065 นายธนโชติ มีศิริ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15070 นายธนบดี ดำรงค์กูลสมบัติ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15074 นางสาวธนภร ประทุมรัตน์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15079 นายธนสร โชติเวชการ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15084 นางสาวธนาตา พันธุ์ถาวรนาวิน สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
15102 นางสาวธีมาดา งามแสงแข สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15106 นางสาวธีรนุช ชัยยะคง สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15114 นายนนทัข อันภักดี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
15117 นายนพอนันต์ วงศ์จีโน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15120 นางสาวนภัสสร รอดชีวัน สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
15125 นางสาวนวพร แก้วมณี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15127 นางสาวนันท์นภัส สันวรรณ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15129 นายนายนันทภพ งาเนียม สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15131 นายนันทิพัฒน์ สุขเจริญ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
15133 นางสาวนารี สันตพงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15135 นางสาวบรรณรต ศรีฉันทะมิตร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15140 นางสาวบุศราพร มิทธิศร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15141 นายบูรพา อภิญญากุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15145 นายปณัต เพชรชนะ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15147 นางสาวปนัดดา แก้วชะมอญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15154 นางสาวปภาวรัตน์ ครามเขียว สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15164 นายปัณณ์ ฐานไพศาลกิจ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15166 นายปัณณวัฒน์ น้ำคำ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15167 นายปัณณวิชญ์ ตาลช่วง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15172 นางสาวปารณีย์ รุ่งศักดิ์เจริญชัย สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15176 นายปุญญพัฒน์ แก้วประดับ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
15183 นางสาวปูริดา สุขารมณ์ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
15190 นายพงศ์พล รักประเสริฐสุข สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15191 นายพงศ์พัฒน์ ตั้งเจริญบำรุงสุข สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
15195 นายพงศ์ภาวี ธีรธิติวงศ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15200 นางสาวพริมา แสงสิรคุปต์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15201 นายพริษฐ์ ธรรมเดชศักดิ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15203 นางสาวพลอยชมพู กาญจนาภิวงศ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15205 เด็กชายพศุตม์ปิยะ ยอดทอง สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15207 นางสาวพอวา เลิศคชาธาร สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
15217 นายพัสกร จุลกะเศียน สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15221 นางสาวพิชญ์สินี เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15224 นางสาวพิชญาภา พุ่มภักดี สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15228 นายพิชญุตม์ มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15230 นางสาวพิณพิชชา ศิริซุ้มสุวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15236 นายพีรณัฐ เอ้งฉ้วน สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15239 นายพีรพัฒน์ ฤทธิเลิศ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15243 นางสาวเฟอร์ริสา มากผล สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15244 นางสาวภคพร จันทา สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15245 นายภคพล ธรรมฤทธิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15248 นางสาวภัคจิรา เนื่องขจร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15254 นายภานรินทร์ บุตรเพชร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15257 นายภีมวัจน์ ชนะบาล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15275 นายมานะชัย สิงห์ทอง สาย4 วไลย์ ม.กรุงเทพ ชำระแล้ว
15278 นางสาวมีสุข ทองเลิศ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15280 นายเมธีกิตติ์ ศิลปเลิศลักษณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15283 นางสาวยอดหทัย เนื่องฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15290 นางสาวรวิสรา เชิดชูสีมา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15291 นายระพีพัฒน์ บุญเทศนา สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15294 นายรัชชานนท์ อุบลม่วง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15299 นางสาวรุ่งทิพย์ บุญชู สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
15301 นางสาวลภัสรดา คิดดี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
15304 นางสาวลอร่ามาย กิลลอร์ด สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
15307 นายวชิรพัส เสือดาว สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
15313 นายวรโชติ ตาววัฒนา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
15318 นางสาววรวลัญช์ หรูมงคลเจริญ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15325 นางสาววิจิตรา แจ้งเจริญ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15329 นางสาววิรัญชนา กิจรันต์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15341 นางสาวศศิรินทร์ ประมูลศิลป์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15345 นางสาวศิริลักษณ์ โบประทอง สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
15353 นายศุภกิจ สีเภา สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
15357 นางสาวโศภิฐตา ฆารสมบูรณ์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15359 นายสฐภนช์ เครือศรี สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15363 นายสรายุทธ ผลาภิรมย์ สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
15366 นางสาวสวิชญา ธงไชยฤทธิ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15375 นางสาวสุญาดา วิศิษฏ์วรกุล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
15377 นางสาวสุปรียาพร แป้นคุ้มญาติ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15392 นายอคิราภ์ ปัญญาวรวัจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15406 นางสาวอภิสญารัชต์ หลักทรัพย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15407 นางสาวอภิสร รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15412 นายอริย เหล่าวนิชย์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15414 นายอัครชัย ธรรมลังกา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
15424 นายอิสรา กิตติเจริญมนตรี สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
15433 นางสาวกชพรรณ อูทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15435 นายกรวิชญ์ กรานแหยม สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
15436 นายกฤษฎา ทรัพย์งาม สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
15456 นางสาวนิรดา คงเอียด สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15464 นายเปี่ยมโชค เพ็ชรผ่อง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15468 นางสาวลัลน์ลลิตน์ ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
15475 นายสิริวัฒน์ บัวพรหม สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
15476 นางสาวอรทัย ยศวงษ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15477 นางสาวอิงศิกา ซันไล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15595 นายกนกพล พิพัฒน์ทวีสิน สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15598 นางสาวกมลวรรณ กลิ่นสุคนธ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
15600 นายกรเอก อมรทัศนสุข สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
15602 นางสาวกฤตติกา อาดัม สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15607 นายกฤติน พัฒนสุขเกษม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15617 นายกิตติภูมิ ทุ่มเพชร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ชำระแล้ว
15624 นางสาวแก้วขวัญ บุญกว้าง สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15625 นางสาวขวัญจิรา อุดมวิทยานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
15627 นางสาวเขมจิรา ศิลาเจริญธนกิจ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15633 นางสาวจรรยพร จิวะกุลชัยนันท์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15636 นายจารุภัทร เกิดสาสน์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15641 นายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
15651 นางสาวจิรัชยา เจริญไชย สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15652 นายจิรัฏฐ์ จันทรวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15656 นางสาวเจณิชา แจ้งสว่าง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15660 นางสาวฉัตรกมล รักษาศรี สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
15664 นายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15667 นางสาวชนัญธิดา กันญา สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15673 นางสาวชลธิชา เปิดปัญญา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15674 นายชลาธิป ฟองฤทธิ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15675 นางสาวชลิดา แตงสุก สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15676 นายชวนากร พลารักษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
15681 นายชัชพิมุข จับคล้าย สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15689 นายญาณวัฒน์ สว่างวงษ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15697 นางสาวฐิติกาญจน์ กลับใจ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15702 นายณชพล กอบชัยพานิช สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15703 นายณฐกร ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15706 นางสาวณปภัช พรรณศิลป์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15707 นายณภพ วงษ์เสวก สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15708 นายณภัทร บัวเพชร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15722 นางสาวณัฐณิชา จุลโพธิ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15726 นางสาวณัฐธยาน์ บุญโญอุปถัมภ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15729 นางสาวณัฐนารี ภูษา สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
15730 นางสาวณัฐพร ไชยศิริวัฒนะกุล สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15732 นางสาวเฌอนิกา ทวีพันธุ์สานต์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15733 นายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
15738 นางสาวณิชกานต์ เหลืองอุดม สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
15741 นางสาวตรีเพชร พันธุ์สุ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15746 นายถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15748 นายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15765 นางสาวธนัชชา ชัยยะ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15767 นางสาวธนัชพร สมานพันธ์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15772 นายธฤต ล่องวิเชียร สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
15783 นางสาวธัญวรัตน์ คุณดิลกปกรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15785 นางสาวธิชา โชติพรม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15793 นายธีรไนย มาห้างหว้า สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15800 นายนพรุจ ภัทร์กุลชัย สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15805 นางสาวนภสร มังกรทอง สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
15809 นางสาวนริศรา สนใจยิ่ง สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15813 นางสาวนัชชา บุญบุตร สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
15814 นายนัธทวัฒน์ สงขวัญ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
15815 นางสาวนันท์นภัส วัสนชิน สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
15820 นางสาวเนตรนันทินี คนคล่องพิชญะ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15821 นางสาวบริภัทร ชาญนคร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15823 นางสาวบวรลักษณ์ ส่งเสริม สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15826 นางสาวบุญรักษา หงษ์ทอง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15829 นายบุณยกร จันทร์เพ็ญ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15831 นายปกรณ์เกียรติ คำชุ่ม สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15832 นายปกรลักษณ์ เกตุราม สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
15841 นายปภณพรรษ กำเนิดสูง สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15846 นางสาวปริชญา วาณิชยชาติ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15848 นายปริพัฒน์ สุขทัศน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15850 นางสาวปรียาวดี วรรณสินธ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15853 นางสาวปวริศา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15856 นายปัณณวัชร์ ว่องเจริญกิจกุล สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15859 นายปัณณวิชญ์ ด่านเดชา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15868 นางสาวปิยธิดา จันทรอวยชัย สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15870 นายปิยะวัฒน์ ไชยยุทธมานนท์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15872 นางสาวปุญญิสา กันชู สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15891 นางสาวพลอยภุมรินทร์ ประจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15893 นายพสธร สวัสดิสาร สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15894 นายพัชร์เธียร ศรียาภัย สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
15897 นายพัฒธิวัฒน์ เจียง สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15898 นายพัทธธรรม เพ็งรัตน์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
15900 นางสาวพาขวัญ รุ่งหลำ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15906 นางสาวมานิตา เปล่งเพ็ชร สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15906 นางสาวพิชญาภัค ฉัตรเศรษฐกูล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
15907 นางสาวพิณญาภรณ์ พรมมา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15908 นายพิธิพัฒน์ เจียง สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15912 นางสาวพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15914 นางสาวพิมพ์รดา อาจมาก สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15918 นางสาวพิรัชญา ยิ้มฤทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15921 นางสาวพีรดา วิทูรประสาทผล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15922 นายพีระพัฒน์ เจือโกศล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15931 นายภัทรกฤช มหาสุขานนท์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15932 นายภัทรดล พงษ์พานิช สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15933 นางสาวภัทรพร คูศรีเทพประทาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15940 นายภานุเขต สุริวงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15942 นางสาวภาวินี สีสรรณ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
15950 นายภูมิธรรม บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15955 นายภูวเดช ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15958 นางสาวมนต์นภา ยินดี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15959 นายมรุพงษ์ เขียวอ่อน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
15962 นายเมตตรัย เหลี่ยมจินดา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15964 นายไมค์เคิล วิฑูรย์ อนุวัตร์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
15966 นายยศวีร์ อดิศรสุวรรณ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15969 นางสาวยุพากร กลัดทอง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15974 นางสาวรมัณยา เกรียงไกรวศิน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15987 นายวจกฤษณ ผิวสอาด สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
15989 นายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15991 นายวชิระวิทย์ วีรอนันตมิตร สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
15995 นางสาววรรณิดา จิตรพิมาย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15997 นายวริทธ์ธร สุขวรรณ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15998 นายวรินทร ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16001 นางสาววริษฐา นิภาการุณวงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
16003 นายวศินพรรดิ์ ศิริลักษณ์ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16006 นางสาววันสิริ แย้มโกสุมภ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16007 นายวิภาวัส แก้วฤทธิเดช สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16013 นายวีรภัทร ปาลนิตย์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16016 นางสาวศรุดา ยงวัฒนสุนทร สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16021 นางสาวศิริกร บัวแก้ว สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16026 นายศึกษิต แสงสิงคี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16027 นางสาวศุทรา อินทรรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16030 นายศุภวิชญ์ ศรีเมือง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16035 นายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16036 นายสกลวรรธน์ ยิ้มนาโพธิ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16039 นางสาวสโรชา ขุนทอง สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
16041 นายสหรัฐ เอี่ยมธนากุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16043 นางสาวสิตานันท์ พัฒนานันท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16053 นายสุโกสนธิ์ บูรณพานิช สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16056 นางสาวสุชญา บัวผัน สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16060 นายสุทิวัส สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
16076 เด็กชายนายหฤษฎ์ รดเรือง สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16079 นายอติเทพ วายุภักดิ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16080 นายอธิคุณ เวชพิทักษ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16084 นายอนรรฆ แสงสระคู สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16085 นางสาวอนันดา รัตนมั่นคง สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16086 นางสาวอภิษฎา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16089 นางสาวอรรัมภา ไทยเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16097 นางสาวอาทิตยา เงินมาก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16100 นายอิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16109 นางสาวพิมพ์ลภัส พรหมจรรย์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16134 นางสาวศิรดา กล่ำประเสริฐ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16277 นายกฤตชัย ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16278 นางสาวกฤตญาญ์ แก้วนพรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16284 นางสาวกัญญาวีร์ กะลัมพากร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16289 นางสาวกันติชา สนใจ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16291 นางสาวกัลยนันท์ ช่วงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16294 นายกิตติกูร เซ่งจ่าว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16302 นางสาวกุลนันท์ บุญยิ่งเหลือ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
16306 นางสาวแก้ววิเศษ พัฒนอารีย์กูล สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16307 เด็กหญิงขนิษฐา คำมานิตย์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16308 นางสาวขวัญข้าว พานทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16317 นางสาวจณัญญา อินทุเศรษฐ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16330 นางสาวจิตภา ภวังคนันท์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16335 นางสาวจิรสุดา แตงบุตร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16341 นางสาวชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16342 นางสาวชฎาณิศ พันธุขะวงษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16343 นายชนทัต เทพศิริ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
16346 นางสาวชนัญญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16351 นายชยธร ทองเพ็ง​จันทร์​ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
16352 นายชยะภัทร ไชยฮ้อย สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16353 นายชยุตรา ปานเสน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
16359 เด็กชายชวรัตน์ ด้วงหอม สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16361 นายชวัลวิทย์ โศภณศิริทร สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16362 นางสาวชัญญา มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16363 นายชัยกฤต บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
16368 นางสาวโชติกา โกศัลยวัตร สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16383 นายณธรรศ มธุรสสุนทร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16384 นายณภัทร จันทรกุล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16387 นายณรงค์ศักดิ์ ดีพาชู สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16389 นางสาวณัชชา พงศ์จรณบูรณ์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
16390 นางสาวณัฎฐณิชา เกิดปทุม สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16391 นายณัฏฐกรณ์ จิตรเวโรจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16393 นางสาวณัฎฐณิชา ลิมปสนธิพงษ์ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
16395 นายณัฏฐ์ปพน ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
16397 นายณัฐกรณ์ กล่อมแก้ว สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16398 นางสาวณัฐกฤตา ไชยปัญญา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16399 นางสาวณัฐกฤตา ลิ้มธีระวัฒน์ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16400 นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีบุญเรือง สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
16412 นางสาวณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16417 นายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16419 นางสาวณัฐวดี ทวิชศรี สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16421 เด็กชายณัฐวัตร โพธิ์จิ๋ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16426 นางสาวณิชมน สิงหานนท์ตระกูล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16432 นางสาวดวงนภัส คำเนียม สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
16436 นายติณณพัทธ์ ใจแสน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16442 นายทฤษฎี สำราญพานิช สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
16450 นายธนกฤต ลพสุนทร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16451 นายธนกฤต ลีละพันธ์นิวัตน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16457 นายธนบดี อ่อนศรี สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
16461 เด็กชายธนภัทร ศิริฟัก สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16463 นางสาวธนัชพร ไชยโย สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16469 นายธนิสร แสงน้ำ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
16484 นางสาวธิติยา สาระรัตน์ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
16485 นางสาวธีรกานต์ มูลเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16486 นายธีร์จุฑา จุฑานฤนาท สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
16496 นางสาวนริศรา นาชัยเพชร สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16497 นางสาวนฤกมล ลาภสุวรรณ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16502 นางสาวนันท์ชญาน์ หนูไชยะนันท์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
16504 นางสาวนาราภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
16505 นายนิโคลาส ดอนซิค สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16508 นางสาวนิชาภา ศตวุฒิพร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16511 นางสาวนิพาดา ขลิบเงิน สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16514 นางสาวเนตรอัปสร สังข์แก้ว สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
16516 นางสาวบงกชกร ชุมนูรักษ์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16520 นางสาวบุณณดา แสงนิลกุล สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
16526 นายปฏิภาณ อุบลบาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16527 นายปฐพี พูดเจน สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16538 นางสาวปราณรวี สีโคตร สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16542 นางสาวปรียาดา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16543 นายปวริศ ผิวศิริ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16549 นายปัณณทัต สุมาลัย สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16554 นางสาวปาณิสรา แป้นประโคน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16558 นายปิยังกูร ทากัณหา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16563 เด็กชายปุณวัสส์ เทพคุ้มกัน สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16567 นางสาวไปรยาพร ปลัดท้วม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
16574 นายพบธรรม โสภาพงษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16575 นางสาววัชรกมล บุณยกิดา สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16584 นายพลภัทร รื่นวงศ์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16585 นายพลวรรธน์ หมอยา สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16597 นางสาวพัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16598 นางสาวพัณณิตา เลิศแก้วศรี สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16599 นางสาวพัตรพิมล ปานนาค สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16603 นางสาวพันธิตรา มีนาบุญ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
16607 นางสาวพิชญ์​สินี​ เอี้ยว​ฉาย​ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16610 นางสาวพิชามญธุ์ บุญสะเดา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16619 นางสาวพิมพ์มาดา สุวรรณพงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16620 เด็กหญิงพิมพ์มาดา หลักชัยกุล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16621 นางสาวพิมพ์ลดา ขนานใต้ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16622 นางสาวพิรัลพัชร จิระจิตต์ถนอม สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16624 นายพีรณัฐ วิเชียร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16626 นายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16635 นายภัคพล สงคง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16637 นางสาวภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
16638 นายภัทรกร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16641 นายภัทรวริศ รัตนกุล สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16644 นางสาวภัสพร เกียรติกิจกุล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16648 นายภาณุวิชญ์ ช่างเรียน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16657 นางสาวภูริ​ชญา​ เติมศรีทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16658 นางสาวภูริชญา ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16669 นายมนตรี ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16678 นายยศกร ใบศักดิ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16680 นางสาวยอดฤทัย เนื่องฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16682 นางสาวรภัทกร วัชรกฤษฎ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16684 นางสาวรวิพร เพ็ชร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16686 นางสาวรักษา แหวนในเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16687 นายรังสิมันตุ์ สุทธิรักษ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16691 นายเรืองศักดิ์ สุพรรณ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16695 นางสาวลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16696 นางสาวลักษิกา บุญเลิศ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16699 นายวชิรวิทย์ คงเพ็ง สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16703 นายวรพัทธ์ ปัทมะโสภา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16707 นางสาววริศรา หนูเสน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16708 นางสาววลัยพรรณ ปาสาบุตร สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16711 นางสาววัลย์ชิศา คมขำ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
16714 นางสาววิชญาพร พละศูนย์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16722 นางสาวศศิณา แสงโรจน์รัตน์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16734 นายศิริชัชชัย รักการ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16735 นางสาวศิรินทิพย์ แสนเด็ดดวงดี สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16736 นายศิวปกร วงศ์บุญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16741 นางสาวศุภกานต์ จัดพล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16743 นายศุภโชค เรือนสม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16744 นายศุภพล หลีกเลี่ยง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
16747 นายศุภวิชญ์ ทองเกิด สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16749 นางสาวศภัชญา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16750 นายเศรษฐพงศ์ ขอดี สาย 5 ตลาดบางขัน ศุภลักษณ์ ชำระแล้ว
16752 นายสยมภู ทองปัญญนพ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16754 นายสรณ์วิชญ์ เหล่านิพนธ์ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16755 นายสรพัศ บัวมี สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16758 นางสาวสลิลรักษ์ เพชรสกุล สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16761 นางสาวสายรัก เอี้ยงทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16764 นายสิทธิโชค เฉิน สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16769 นายสิรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16775 นายสิริวิช เอี่ยมชุ่ม สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16780 นางสาวสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16782 นางสาวสุพิชชา ฝ่ายขันธ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16784 นางสาวสุภาวดี สิริวุฒิชัยวัฒนา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16785 นายสุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16789 นายเหนือเมฆ พิมพ์จันทร์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16791 นางสาวอชิรญา โชคสมสนอง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16793 นางสาวอชิรญา เอื้อเฟื้อกลาง สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16794 เด็กชายอชิรวัฒน์ ดุษฎี สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
16800 นางสาวอนัญชนา แย้มวจี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16803 เด็กชาย อภิวิชญ์ รันทม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16806 นายอรัณ อัศวนรากุล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16812 นางสาวอัยรดา เกตุแป้น สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16816 นายอิทธิเชษฐ์ ภู่เจริญศิลป์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16822 นางสาวไอศวรรย์ อรชร สาย6 หงสกุล ฟิวเจอร์ ชำระแล้ว
16823 นายกันตณัฐ สว่างแจ้ง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16824 นางสาวกาญจน์ชนก มุ่งดี สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16842 นางสาวปภาวี รามวงศ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16843 นางสาวพริริสากร โลณานุรักษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
16862 นายยศสรัล มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
16872 นางสาวจิดาภา เกียเต๊ะ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16876 นายเจตน์สฤษฏิ์ แสงสุวรรณ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16877 นางสาวชนกพร บุญยนต์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16878 นายชนธัญ แย้มยิ้ม สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16892 เด็กชายณัฐดนัย เฉลยขีพ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
16897 นางสาวทิพย์อำพร รามัญ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16898 นางสาวทิพย์อำภา รามัญ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16899 นายธงไชย อยู่เบิก สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16900 นายธนภัทท์ ไชยบุญเรือง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16905 นายธัญเทพ สืบสุข สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16913 นางสาวนิตา เชื่อมวงศา สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
16923 นางสาวพนิดา เอี่ยมโอษฐ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16924 นางสาวพรกมล เกตุแก้ว สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
16931 นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ เพชรจินดา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16938 นางสาวมาริษา ชะนะมา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16941 นายแมกซิมัส อฏิวิชญ์ โคฮ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16946 นางสาววริษฐา ป้อมน้อย สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
16947 นายวสวัตติ์ ศรียาภัย สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16963 นางสาวสุพิฌาย์ ศรีปัญญาพล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16964 นางสาวสุรางค์พิมล เรืองโรจน์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16967 นายอติกันต์ พุกสอน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
16972 นางสาวไอริสสร แสงลับ สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16974 เด็กหญิงกชพรรณ ธนพิพัฒนากิจ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16978 เด็กชายกมลภพ เหมทานนท์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
16979 เด็กหญิงกรชนก ฉิมสน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16984 เด็กชายกฤษกร ทองอรุณศรี สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
16985 เด็กหญิงกฤษณา ชาญยุทธนา สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16987 เด็กชายกวิน เชาวลิต สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16993 เด็กหญิงกัญญาพัชร ศรีโฮม สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
16995 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ทั่งรื่น สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16997 เด็กหญิงกัญยรัตน์ พฤกษะวัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16998 เด็กชายกัณฑ์พงษ์ ศรีศิริฐปนา สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17000 เด็กชายกันติชา เจริญพลัน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17013 เด็กหญิงกุลจิรา ลุสมบัติ สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
17015 เด็กหญิงกุลนัฐดา กดนอก สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
17029 เด็กชายจิตรภาณุ ปาปะใน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17035 เด็กหญิงจิรัชยา สมพงษ์สวัสดิ์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17036 เด็กหญิงจิราพรรณ สมพงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17040 เด็กชายเจค็อป ซี พิมพยอม แชมเบอร์ส สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17044 เด็กหญิงชญาภรณ์ ศรีปิติวิทยานันท์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17045 เด็กหญิงชญาภา ประภาพันธ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17049 เด็กหญิงชนากานต์ ยินชัย สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17050 เด็กหญิงชนิดา บุตรศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17051 เด็กหญิงชนิดาภา เปี่ยมไชย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17053 นายชยณัฐ สุทธรัตนกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17057 เด็กหญิงชลธิดา มั่งมีดี สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17059 เด็กหญิงชลพร ปิยะธรรมกุล สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17061 เด็กชายชวดล ไทยถาวร สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17064 เด็กหญิงชวิศา วีรธรรม พูลสวัสดิ์ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
17067 เด็กหญิงชัชชญา จันทรโสภาคย์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17082 เด็กหญิงญาณิศา คำเบิก สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
17086 เด็กหญิงฐิติกาญจน์ คนซื่อ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17089 เด็กชายณกรณ์ คุ้มครอง สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17090 เด็กชายณฐกฤต จูมจะนะ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17094 เด็กชายณปวีร์ สุวรรณศักดิ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
17098 เด็กชายณภัทร แสงเพ็ชร์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17101 เด็กหญิงณัชชา ปางปัญญากุลชัย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17102 เด็กชายณัฎฐกรณ์ ระบายศรี สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17104 นายณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17106 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ศรีสุวรรณ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17111 นายณัฐกร ราษฎรอาศัย สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
17114 เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองวิค สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17133 เด็กชายณัฐวัฒน บุญปัญญาเมธาสิทธิ์ สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17136 เด็กชายณัฐศรัณย์ สุขบรรจง สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17139 เด็กชายณิชาภัทรกานต์ แสงสุข สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
17141 เด็กหญิงณินทิรา จักรภพโยธิน สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17146 เด็กชายทยากร ทองศรี สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17147 เด็กชายทักษ์ดนัย ก้อนผูก สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17158 เด็กชายธนดล คำเพราะ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17160 นายธนบดี วันดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17162 เด็กชายธนพนธ์ มหาพรรณ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17163 เด็กหญิงธนพร รอดไสว สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17168 เด็กชายธนภัทร โพธิ์เกตุ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17169 เด็กชายธนภัทร อินทรานุกูล สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17175 เด็กชายธนัท ผอนนอก สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17181 เด็กหญิงธวัลรัตน์ มานะยิ่ง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17186 เด็กหญิงธันยพร นวลทวี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17188 เด็กชายธารธรรม นันทะศรี สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17192 เด็กชายธีรเมธ มากประเสริฐ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17193 เด็กชายธีรวัชร ฉวีนิล สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17194 เด็กชายธีรวัตร์ ไชยธนสุทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
17197 นางสาวนพภัสสร ปรีศิริ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17204 เด็กหญิงนภัสรา รันทม สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
17215 เด็กหญิงนันท์นภัส ยิ้มนาโพธิ์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17218 เด็กชายนันทภพ ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17219 เด็กชายนันทภพ เวชมงคล สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
17221 เด็กหญิงนัยน์กานต์ วิโรจพิทักษ์ สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
17232 เด็กชายบุลกิต อุ่นไทย สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
17234 เด็กหญิงปณยา ศรีภัทรภา สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
17241 เด็กหญิงปภาวรินทร์ เหลี่ยมแฉ่ง สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17243 เด็กชายปรมาราช ปรีชาพร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17245 เด็กชายประทานพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17248 เด็กชายปรัตถกร บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
17251 เด็กชายปริตต์ถากร นิ่มเกิดผล สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
17252 นางสาวปริยากร อังคณาสถาพร สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17254 เด็กหญิงปรีญาลักษณ์ ศรีอาวุธ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17259 นางสาวปวีณรัตน์ อิทธิเดชานนท์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17260 เด็กหญิงปวีณ์สุดา หาญสูงเนิน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17263 นายปัณณธร คงขำ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17264 เด็กชายปัณณวัฒน์ แก่กล้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17265 นายปัณณวิชญ์ เลียงตระกูลชัย สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
17266 เด็กชายปัณณวิชญ์ วุธิสิริ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17272 เด็กชายปิยวัฒน์ ไกรวศิน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
17273 เด็กชายปิยวัฒน์ ชุ่มสีดา สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17274 นายปิยะณัฐ สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17276 เด็กชายปุญญพัฒน์ อัมโร สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17282 เด็กชายพงศกรณ์ ศักดิ์สวัสดิ์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17283 เด็กชายพงศ์ภีระ พิเชฐพีระพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17284 เด็กชายด.ช.พงษ์ธณัฐ จิตร์ตารานนท์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17286 เด็กชายพชร โง่นใจรัก สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17287 เด็กชายพชรพล เข้มสีขำ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
17288 เด็กหญิงพชรวรรณ ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17290 เด็กหญิงพรกมล เกิดประภพ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
17291 นางสาวพรชนก พงษ์สุริยะวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
17293 เด็กหญิงพรชมพู กุชโร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
17294 เด็กหญิงพรปีใหม่ ลาพรหมมา สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17295 เด็กหญิงพรรณรมณ แก้วเรือนทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17300 เด็กหญิงพรลภัส เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17301 เด็กชายพรหมวรภพ พาอ่อน สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17305 นางสาวพลอยกันตา รัตนพันธุ์ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
17308 เด็กชายพศิน กรานแหยม สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17309 เด็กหญิงพัชราภรณ์ เดชมัด สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17316 เด็กหญิงพิชญธิดา กู่คำ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17317 เด็กหญิงพิชญ์สินี วุฒิศิรินุกูล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
17320 เด็กหญิงพิชญาภา หงษาวดี สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
17325 เด็กหญิงพิมพ์มณี แก้วไสส่อง สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17327 เด็กหญิงพิมมาดา มั่นเจริญ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17328 เด็กชายพิสิษฐ์ เอี่ยมเชื้อสวัสดิ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17329 เด็กชายพีรพันธ์ ช่างเรือง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17339 เด็กหญิงเพียงขวัญ อุดมวิทยานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
17342 เด็กหญิงแพรมาพร แพงจันทร์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17346 เด็กหญิงภรณ์ชนก อริยกะบุตร สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17347 เด็กหญิงภรณ์ชนกน์ ศิริเธียรไชย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17349 เด็กหญิงภวพร รอดแพ สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
17353 เด็กชายภัทรชนน ภานนท์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17360 เด็กชายภาณุพงศ์ กระดุมทอง สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17362 เด็กหญิงภาริญ ยงวัฒนสุนทร สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
17363 เด็กชายภาสพงศ์ ชัยุสริยะพันธ์ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
17364 เด็กชายภาสวิชญ์ ดาวเรือง สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17367 เด็กชายภูมิพัฒน์ ด่านเดชา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17385 เด็กหญิงมุนินทร์ กลั่นบุญชุ่ม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17386 เด็กหญิงเมฌยา พิกุลทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17387 เด็กหญิงเมธาพร รุ่งสาง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17390 เด็กหญิงรมณ แสนเมือง สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17392 เด็กหญิงรมิดา พรหมวิเศษ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17394 เด็กชายรัชคุณ บุญกุล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17400 เด็กหญิงลภัสรดา ฉัตรเศรษฐกูล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
17401 นางสาวลภัสรดา พลทัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17403 เด็กหญิงลภัสรดา อาศัยนา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
17406 เด็กหญิงลิปิกาณฑ์ พึ่งมั่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17407 เด็กชายวงศ์วรรธน์ วิริยะเจริญกูล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17408 เด็กชายวชราวิทย์ ตงประเสริฐ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17409 นางสาววชิรญาณ์ วงศ์อนันต์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17412 เด็กชายวชิรวิทย์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17413 เด็กหญิงวนัชพร ชูเพ็ชร สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17415 เด็กหญิงวรพิชชา ภุมมาบุตร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17424 เด็กชายวรานนทน์ โตจาด สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
17429 เด็กหญิงวรินรำไพ เหมพันธุ์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
17431 นางสาววริศา ใหม่วงษ์ สาย6 หงสกุล ฟิวเจอร์ ชำระแล้ว
17435 เด็กชายวิฑูรย์ ชายแดง สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17436 นางสาววิธานิ วิฑูรย์ อนุวัตร์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17438 เด็กหญิงวิภาษณีย์ อ่อนแย้ม สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17441 เด็กชายวีรศรุต บริสุทธิคุณ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17445 เด็กหญิงศรัณย์ภัทร วิธูรัตน์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17446 เด็กหญิงศรัณย์รัชต์ แจ่มจำรัส สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
17447 เด็กชายศรุติพงศ์ ตันติวุฒิพงศ์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17456 เด็กชายศิวกร วรรณชัย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17458 เด็กชายศุภกร เผ่าเนตร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17460 เด็กชายศุภณัฐ ติ้ววงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17462 เด็กหญิงศุภิกา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17463 เด็กหญิงศุภิสรา บุญมาก สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17466 เด็กหญิงสวิตตา ธนะกมลประดิษฐ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
17467 เด็กชายสหรัฐ ปิยะคง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
17469 เด็กหญิงสาริศา ศิริจร สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
17471 เด็กชายสิทธินนท์ แว่นถิ่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17472 เด็กชายสิทธินัย ศรีวิโรจน์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
17473 เด็กชายสิปปกร โพนคำ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17476 เด็กชายสิรภพ สมใจ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17481 เด็กหญิงสิริดา แดงนา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17489 เด็กหญิงสุธางศุ์รัตน์ วิวัฒนาวิไล สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17490 นางสาวสุธาวี อภิเดช สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
17496 เด็กหญิงสุรางคณา ซับซ้อน สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17497 เด็กชายสุวโรจน์ นาคประพันธ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17498 เด็กหญิงสุวิชญา สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17501 เด็กชายหริรักษ์ แดงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17504 เด็กชายอชิร ศุภางค์ศานต์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17507 เด็กชายอติรุจ เสือจุ้ย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17509 เด็กหญิงอนัญญา มาเจริญทรัพย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17512 เด็กหญิงอภิชญา ต่วนสวัสดิ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17513 เด็กหญิงด.ญ อภิชญาย์ ฉันทวิริยวัฒน์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17514 เด็กชายอภิโชค สุริยวรรณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17520 นางสาวอรกัญญา วิเศษนคร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17523 เด็กหญิงอริสรา มาบขุนทด สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
17526 เด็กหญิงอารยา ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17531 นางสาวอินทุภา มหิศนันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17534 เด็กชายอิศวรา กัณพิพัฒน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17536 เด็กหญิงเอลลิน่า โชราน สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17539 นายบรรณ ไข่มุสิก สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17541 เด็กหญิงญาณิศา ดีนก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17543 นายนรภัทร สาริบุตร สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17545 นางสาวภัควลัญชญ์ กลิ่นเอี่ยม สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
17546 เด็กชายชินารัญ นามพุทธา สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17549 นายธนาวินท์ ธนะไชย สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17552 เด็กชายคอลิน นีโอ เบียร์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17554 นายวรศิษฎ์ วุฒิบัญชร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17567 เด็กชายปริชญ์ เทพประเสริฐ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17571 นางสาวกนกนภัส แสงนิล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17578 นายกิตติศัก แซ่ตี สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17584 นางสาวชนารัตน์ อื้อเฮง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17585 นางสาวชนิกานต์ เสนอใจ สาย8 คลอง 14 ป้อม(คลอง14) ชำระแล้ว
17601 นางสาวณัฐวรา พงษ์กฤษ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17602 นายณัฐวิช จันทร์ฉาย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17603 นายณัฐสิทธิ์ เทพพันธุ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
17606 นายเตชิต พูลสินธนาพงษ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17613 นายธีรไนย ชัยชนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17622 นายปรวัฒน์ ราชฉวาง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
17633 นายพงศกร หมู่บ้านม่วง สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
17638 นางสาวพัทธิญา จันทร์ผะกา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17643 นางสาวพิมมาดา จันทร์ผะกา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17645 นางสาวภวรัญชน์ โกวิททวิพัฒน์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
17651 นายภูมินันท์ ใจเทียมศักดิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17660 นางสาวรินรดา ขรณีย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17671 นายสิรวิชญ์ สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17675 นางสาวสิรีธร ปิ่นทอง สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17683 นางสาวอรญา ผ่องศรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17686 เด็กหญิงกชมน ภู่นพคุณดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17687 เด็กชายกนกพล บรรยงค์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17695 เด็กชายกฤตธนัท บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17701 เด็กชายกฤติน เรืองพานิช สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17704 เด็กชายกวินทิพย์ กลิ่นหอม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17706 เด็กชายกษิดิ์เดช เล็กเครือสุวรรณ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17710 เด็กชายก้องภูมิ สว่างสุข สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
17717 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชาดี สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17722 เด็กชายกันตภณ กิตติศรัณย์เลิศ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17729 เด็กชายกิตติคม ชนะกิตติเดชา สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
17737 เด็กหญิงกีรนันท์ ธงกระโทก สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17738 เด็กหญิงกุลภรณ์ รัตนจรัสโรจน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17739 เด็กหญิงกุลวิรัลพัชร์ อิ่มสอาด สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
17740 เด็กชายเกียรติภูมิ อนันต์ตันติกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17742 เด็กหญิงขวัญข้าว ปูทอง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17743 เด็กหญิงเขมจิรา รุจิรดานนท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17745 เด็กหญิงเขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17757 เด็กชายจตุรภัทร โลกสุวรรณ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17759 เด็กชายจักรีวุฒิ พุทธรักษา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17761 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์ จันทร์เพ็ง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17762 เด็กหญิงจินต์จุฑา เจาวัฒนา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17765 เด็กชายจิรภัทร บัวกลํ่า สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17767 เด็กชายจิรภัทร แสงแก้ว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17768 เด็กหญิงจิรภิญญา ธรรมมงคล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
17781 เด็กชายชนากันต์ ปานพลอย สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17786 เด็กชายชยุต ชินานนท์เวช สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17788 เด็กหญิงชริญา ข้อเปี้ย สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17795 เด็กชายชวิน สนธิเศวต สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17796 เด็กหญิงชัชธนันต์ มิตรเมือง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17797 เด็กหญิงชัญญา สายแก้ว สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17798 เด็กหญิงชาลิสา พฤกษวัน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17801 เด็กหญิงชิตาภา สุขสวัสดิ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17802 เด็กชายชินาธิป เสนาโนฤทธิ์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17807 เด็กหญิงโชติกา ตุมกา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17818 เด็กหญิงฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17819 เด็กหญิงฐิตารีย์ สีหธนจินดา สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17823 เด็กชายณฐนนท์ โนนสินธุ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17824 เด็กหญิงเด็กหญิงณฐมน นิลสนธิ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17825 เด็กหญิงณฐริกา ไม่เศร้า สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17828 เด็กชายณธรรม เอี่ยมสอาด สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17829 เด็กหญิงณปภัสร์ ปิยะมิตร สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17832 เด็กหญิงณภัทร กอโชคชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17834 เด็กหญิงณภัทร ขำโคกกรวด สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17836 เด็กชายณภัทร ไชยนอก สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17837 เด็กชายณภัทร ภัครพาณิชย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17838 เด็กชายณภัทร สหชัยยันต์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17842 เด็กหญิงณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17849 เด็กชายณัฏฐ์พล สัจจะภัทรกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17852 เด็กชายณัฐกิตต์ ชมภู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17854 เด็กหญิงณัฐชา ระบายศรี สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17855 เด็กหญิงณัฐฐรินทร์ ศรีเวียง สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17856 เด็กชายณัฐดนัย รสจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17857 เด็กหญิงณัฐธิตา แก่นโคตร สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
17858 เด็กชายณัฐปพน หงิมห่วง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17862 เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญทรัพย์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17873 เด็กหญิงตุลยดา แสนวันดี สาย14 คลอง10 สะพานปากค.9 ชำระแล้ว
17878 เด็กชายทนทศ อิงอุดมนุกูล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17881 เด็กชายทัชชกร ธนาพรเดชากุล สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17886 เด็กชายทีฑนันท์ ราศรีเกคุ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17888 เด็กชายธนกฤต นุ่มดี สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17893 เด็กหญิงธนพร เหล่ากาวี สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17896 เด็กชายธนวรรธน์ ติยะวาน สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17904 เด็กหญิงธนัญญา เหลืองไตรรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17906 เด็กหญิงด.ญ.ธนาวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17907 เด็กหญิงธนิดา รักพงษ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17919 เด็กหญิงธัญมล รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17922 เด็กหญิงธารรดา เพชรยุทธากร สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17923 เด็กชายธิตติศักดิ์ ตันศรีประภาศิริ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17925 เด็กชายธีร์ ธัญญกสิกล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
17926 เด็กหญิงธีรดา ขุนทอง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17929 เด็กชายธีรวิศว์ บัวเจริญ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17930 เด็กชายธีรัช มูลเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17933 เด็กหญิงนพกาญจน์ อภิชาติโอฬาร สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17934 เด็กชายนภทีป์ ภู่พานทอง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17944 เด็กหญิงนลัทพร ก้อนแก้ว สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17948 เด็กหญิงนัชชา วัธนวิสูตร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17952 เด็กหญิงน้ำเพชร ดีบูชา สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17953 เด็กชายนิชคุณ รื่นพานิช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17955 เด็กหญิงบุญญิสา อินทรสมบัติ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
17956 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เนตร์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17957 เด็กหญิงเบญญาภา ใจห้าว สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17960 เด็กชายปฏิภาณ เหลืองประเสริฐ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17962 เด็กหญิงปณิสรา ศรีแก้ว สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
17968 เด็กหญิงปภาวรินท์ แจ่มใส สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17969 เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17973 เด็กชายประพล ป้อมตรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17976 เด็กหญิงประวีร์รัชย์ เหล็กเมฆ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17983 เด็กหญิงปวริศา ทองบุญนาค สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17985 เด็กหญิงชนกนันท์ ขุนบำรุง สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17993 เด็กชายฐิฏิพัฒน์ มังคละภัทร สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17998 เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีจันทร์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18000 เด็กชายด.ช.ปิยวัฒน์ เผ้าหอม สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18001 เด็กชายปุญญะ คมวีระวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
18003 เด็กชายปุณยวิชญ์ บุญมี สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18005 เด็กหญิงปุณิกา พิทยาวัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
18013 เด็กหญิงพณณกร สุทธิธนมงคล สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18015 เด็กหญิงพรหมภัสสร วงษ์มานิตย์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18019 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์ เครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18020 เด็กหญิงพลอยรุ้ง ศุภมิตร สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
18024 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา สุขกำเนิด สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18025 เด็กชายพัชร จันทร์สุขศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18027 เด็กชายพัชรวิชญ์ จงมี สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18033 เด็กหญิงพิชญา โตรัตน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18038 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์ฉายแสง สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18045 เด็กชายพีรพล พันธุ์จันทร์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
18047 เด็กชายเพชรพิศุทธิ์ เครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18052 เด็กหญิงภรภัทร นกไพร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18054 เด็กหญิงภัคจิรา ลิมปมาลัยพร สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18056 เด็กหญิงภัททิยา ทาสี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
18057 เด็กหญิงภัทรณัฐ พินิจ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18058 เด็กชายภัทรพล รักษจิตร สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18066 เด็กชายภาคิน เนตรนพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18068 เด็กชายภาวัต จิระภัทรศิลป สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18069 เด็กชายภาสวิชญ์ สายจรัญ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
18071 เด็กชายภูโตห์ พันธ์วงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18072 เด็กชายภูบดี คุณปัญญาเลิศกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18075 เด็กชายภูริชญ์ ชมแก้ว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18076 เด็กหญิงภูริตา น้ำเงิน สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18079 เด็กชายมงคลชัย ชาวบล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18080 เด็กชายมณฑล นนทกาภรณ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
18083 เด็กหญิงมาลัยแก้ว ประสพกิจ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
18086 เด็กชายเมธัส ลูกอินทร์ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
18089 เด็กชายเมธิชัย แซ่กัม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18090 เด็กชายไมตรี คำเจริญ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
18092 เด็กหญิงรดากานต์ แสงสว่าง สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18097 เด็กหญิงรุจยา อินทร์ชัย สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18103 เด็กหญิงลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18104 เด็กหญิงลิลรดา อิ่มสวาสดิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18105 เด็กชายวงศกร ไกรยา สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
18109 เด็กหญิงวรัชญา จั่นวงศ์แก้ว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18113 เด็กหญิงวริศรา แนมจันทร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18115 เด็กหญิงวิชชาวดี ชูเพชรพงษ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18121 เด็กชายวินทกร รักเกียรติ์เกษม สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
18123 เด็กชายวิภู คล้ายโฉม สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18131 เด็กชายวุฒิภัทร ชัยนรินทร์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18139 เด็กหญิงศิรประภา วิสุทธิมรรค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18146 เด็กชายศุภกิตติ์ แพ่งกุล สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
18150 เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมวิเศษ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18154 เด็กหญิงศุภัสรา ชินรัตนคุณ สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
18155 เด็กหญิงศุภานัน ภาคพิธเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18156 เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์สิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18158 เด็กชายศุรธีร์ มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18159 เด็กหญิงสมิตา ช่วยสมประสงค์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18160 เด็กชายสร้างสรรค์ วงศ์มูล สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18161 เด็กชายสัณห์พิชญ์ พรทิพย์เทวา สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
18162 เด็กชายสาธุการ โสภาพงษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18167 เด็กชายสิระกร สิทธิรส สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
18173 เด็กหญิงสิริวรรณ อินทรเสวก สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18176 เด็กหญิงสุชานาฏ พรหมภมร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18178 เด็กชายสุทธิพจน์ ภูวเลิศพัฒนวรา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18181 เด็กชายสุพศิน ตระกูลดี สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18183 เด็กหญิงสุพิชชา สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18184 เด็กหญิงสุภจิรา มาลาธรรม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18185 เด็กชายสุเมธี รูปอั๋น สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18188 เด็กชายสุวภัทร รัตนสิน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18196 เด็กชายอชิระ จันทะฤทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18198 เด็กชายอติวิชย์ กิจแผ่ไพศาล สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
18203 เด็กหญิงอภิชญา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18205 เด็กชายอภิวุฒิ เชาวนปรีชา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18206 เด็กหญิงอภิสรา เข็มพงษ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18210 เด็กหญิงอรณิชา ชวรัตนานันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18211 เด็กหญิงอรปรียา เมืองก้อน สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18214 เด็กชายอลงกรณ์ เกตุใหม่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18217 เด็กชายอัฐภิรมย์ วงพัชรศักย์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18220 เด็กหญิงอัยพัสส์ กีรติมหาตม์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18221 เด็กชายอาชวิน สุขสงวน สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
18223 เด็กหญิงเอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18229 เด็กชายเจตนิพัทธ์ รัตนสิงห์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18230 เด็กชายชัชณที ณ ถลาง สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18231 เด็กหญิงญาณิศา รวมทรัพย์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18233 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีหาเมฆ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18235 เด็กชายธนบดี คำเกาะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18236 เด็กชายภูมิธรรม ศรีปัญญา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18239 เด็กชายวิภูวิทย์ ธนาภิรมย์ศรี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18242 เด็กหญิงอภัศฎา เสือบัว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18243 เด็กหญิงปริยาภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
18253 นางสาวจิร​สุดา​ ทองศรี​ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
18254 นางสาวอัญรินทร์ จิรวิศานต์พล สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
18255 เด็กหญิงรติรัตน์ พงษ์ประเสริฐสุข สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18262 เด็กหญิงกรวรรณ รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18264 เด็กชายกฤตธัช ยอดแก้ว สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
18269 เด็กชายกฤตานนท์ จันทร์วรรณ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18271 เด็กชายกฤษฎิ์ฏิณ กันประมูล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18272 เด็กหญิงกฤษรินทร์ คุณวิทยา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18273 เด็กหญิงกวิสรา แพ่งสภา สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18274 เด็กชายกวี อัมนักมณี สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18275 เด็กหญิงกษิรา ขัตติยะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
18277 เด็กหญิงกัญญณัช ฮวดสุวรรณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18279 เด็กหญิงกัญญาภัค ลักษมีการค้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18282 เด็กชายกัณตพิชญ์ ก้านลำภู สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18288 เด็กชายกิตติธัช รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18292 เด็กหญิงกุลณา เศวตเมธิกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18294 เด็กหญิงกุลปวีณ์ น้ำทรง สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18296 เด็กหญิงเขมจิรา โพธิญา สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18304 เด็กหญิงจิณณตา จันทร์พิบูลย์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18307 เด็กชายจิราพัชร ขวัญต่อ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
18312 เด็กหญิงฉัตตฤณ อ่อนสังข์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18313 เด็กชายเฉลิมชัย ฤกษ์สมโภช สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18315 เด็กหญิงชนัดดา ฤกษ์จำรัส สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18316 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วศรีราวงษ์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18317 เด็กหญิงชนิสรา ซินหลิว สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18318 เด็กชายชยพล ปวิธมณฑล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18320 เด็กชายชยางกูร ชัยขนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18321 เด็กชายชยาวัทน์ ผ่องสวัสดิ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18322 เด็กหญิงชยุดา นาคะเสโน สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
18323 เด็กชายชรีนันต์ คาติกเคยัน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18325 เด็กชายชวกร สุขสวัสดิ์​ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18327 เด็กหญิงชัชดาภร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18328 เด็กหญิงชัชนภา สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18330 เด็กหญิงชัญญพัชร์ วัฒนพุฒิพัฒน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18336 เด็กชายชานนท์ เลพล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18339 เด็กชายชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18340 เด็กชายชุติเดช อาจเจริญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
18344 เด็กชายโชติวิทย์ เอี่ยมตระกูล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18346 เด็กชายญาณกิต งามประเสริฐ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
18348 เด็กชายญาณวุฒิ สุวรรณไพบูลย์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18358 เด็กหญิงด.ญ.ฐิติพร ธัญวรรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18374 เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์ คงสมศักดิ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18376 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเติม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
18377 เด็กหญิงณัฏฐธิดา ทองใสพร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18383 เด็กชายณัฐชนน สารทนงค์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
18384 เด็กหญิงณัฐชา คำเบิก สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
18385 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขโต สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
18390 เด็กหญิงณัฐณิชา เปล่งเพ็ชร สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
18398 เด็กหญิงณิชาภัทร วันอารีย์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18401 เด็กหญิงณีรนุช จอดพิมาย สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18402 เด็กหญิงดารกาฉัตร ภวิศชัยภัค สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18405 เด็กชายเตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18409 เด็กชายแทนคุณ อนุสิ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
18412 เด็กชายธนกฤต เฉลิมบุญ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18416 เด็กชายธนกฤต แสงภัทรเนตร สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
18417 เด็กชายธนกฤต แสงสว่าง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18418 เด็กชายธนทร สนั่นไหว สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18421 เด็กชายธนพนธ์ กล้าหาญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
18422 เด็กชายธนพัฒน์ เอี่ยธนลมากุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
18435 เด็กชายธรรศ เรืองสังข์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
18447 เด็กหญิงธิญาดา ทองอำนาจ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18450 เด็กชายธีทัต ไชนคำ สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
18453 เด็กชายธีธัช สดใส สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18455 เด็กชายธีร์นิปุณ ชัยอมฤต สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18467 เด็กหญิงนภัทร ประจวบศุภกิจ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18468 เด็กหญิงนภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18469 เด็กหญิงนภัสนันท์ อมรสังข์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
18474 เด็กหญิงนันท์นพิน พลวัฒน์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18476 เด็กหญิงนันทัชพร แจ่มจันทร์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18484 เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศโบราณ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18495 เด็กหญิงปภาภัสสร์ ชนะคุ้ม สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18496 เด็กหญิงปภาวรินท์ นิลสุวรรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18497 เด็กชายประเสริฐ อินทร์โต สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18498 เด็กหญิงปราณปรียา บุษบงค์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18501 เด็กหญิงวรันธร คำพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18503 เด็กหญิงปวริศา ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18508 เด็กหญิงปัญชลีย์ เชาว์พัชรชัยกิจ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18511 เด็กชายปัณณวิชญ์ ใจดี สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18512 เด็กชายดช.ปัณณวิชญ์ ชูรังสิทธิ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18525 เด็กหญิงปิยะนุช สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18537 เด็กชายพรกรัณย์ นอขุนทด สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18540 เด็กชายพรนเรศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18545 เด็กชายพรูณ์ เส็งพานิชย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18550 เด็กชายพสิษฐ์ เลาหบุตร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18552 เด็กชายพัชรากร แก้ววารี สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18560 เด็กหญิงพิชยภา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18567 เด็กหญิงพิชญธิดา เทศทิม สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
18571 เด็กหญิงพิมชญา พัฒนา สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
18572 เด็กหญิงพิมชญา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18573 เด็กหญิงพิมชนก บุตรดี สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
18582 เด็กหญิงพิรยา ทรัพย์พันแสน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18586 เด็กหญิงพีรยา ทองเรไร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18588 เด็กชายพีรวัส โอทองคำ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18592 เด็กชายพุฒิธร วิบูลย์เจริญกิจจา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18593 เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีคำรุณ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18596 เด็กหญิงเพียงรุ้ง คันทะชา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
18606 เด็กหญิงภัทรธิดา อ่อนเกล้า สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18608 เด็กชายภัทรพล กิจเจริญวงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18615 เด็กหญิงภัสสร ธรรมมงคล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18619 เด็กชายภาวิน ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
18623 เด็กชายภูตะวัน เชื้อทอง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18627 เด็กชายภูภูมิ คุ้มวงศ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18630 เด็กชายภูมิพัฒน์ อาจไพวัลย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18636 เด็กหญิงมณียา ปล้องแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18638 เด็กหญิงด.ญ.มสารัศดิ์ วิศรุตโกญจนาท สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18639 เด็กชายมาร์เทโอ บิโล สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18647 เด็กชายยุติวิชญ์ ยั่งยืน สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18650 เด็กชายรชต รักษาเคน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18653 เด็กหญิงรดา เทพประเสริฐ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18654 เด็กชายรตน รักษาเคน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18658 เด็กหญิงรรินดา ตรีวิโรจน์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18662 เด็กชายรัชชสิต ไทยสุวรรณ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18664 เด็กชายรัชพล บัวหลวง สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18666 เด็กชายรัชภาค เอี่ยมศิรินุกูล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18670 เด็กหญิงริญญาภัทร์ หลีนวรัตน์ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
18674 เด็กหญิงลฎาภา ชัยรงค์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
18677 เด็กชายลิปปกร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18679 เด็กหญิงด.ญ.อติวัณณ์ ซื่อสัตย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18682 เด็กชายด.ช.วชิรวิชญ์ ภัทรากุลสิรวิชญ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
18691 เด็กหญิงวรวลัญช์ สว่างวงษ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18693 เด็กหญิงวรษา แสนโสม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18694 เด็กหญิงวรัชญาน์ กิจสมดี สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18706 เด็กหญิงด.ญ.วิชญาดา บุญเฮ้า สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18708 เด็กชายวิทยา บุญยิ่ง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
18713 เด็กชายวิเศษศิริ กองโพธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18716 เด็กหญิงศรัญญา จองหยิน สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
18721 เด็กชายศักดา มากสวาสดิ์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18723 เด็กชายด.ช.ศิรปกรณ์ ไชยชุน สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ชำระแล้ว
18726 เด็กชายศิวภัสร์ เฉิน สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
18729 เด็กชายศุภฤกษ์ สิงห์นันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
18734 เด็กหญิงสรานันท์ จีรสินพินิจต สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18735 เด็กชายสิงห์ศรศัก เเสงสุนานนท์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18738 เด็กชายสิรวิชญ์ คำพลัด สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
18739 เด็กชายสิรวิชญ์ หาญสูงเนิน สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18743 เด็กหญิงสิรินดา สุทธิจักร สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18745 เด็กหญิงสิริรัตน์ ถือสัตย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18750 เด็กหญิงสุธีมนต์ ฤกษ์วาณิชย์กุล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18752 เด็กชายสุปรีชา แป้นคุ้มญาติ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18753 เด็กหญิงสุพรทิพย์ ไทรหอมหวล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18755 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จิตต์ดี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18756 เด็กหญิงดญ.สุพิชฌาย์ อินทรรุ่ง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18758 นายธนภัทร จำปานา สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
18759 เด็กหญิงสุภากร ประดิษฐ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
18763 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนสุวรรณสิริ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18764 เด็กชายแสงแรก เชิดกร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18766 เด็กหญิงอคีราภ์ ศรีมงคลปทุม สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18769 เด็กชายอธิน กัณหดิลก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18774 เด็กหญิงอนุสรา พงษ์ชัยภูมิ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
18786 เด็กหญิงอันดา รัตนมั่นคง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18792 เด็กหญิงอินทิรา เสวตสมบูรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
18797 เด็กหญิงฮิมาวาริ ทาดาโนะ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18799 นายกรเอก ธนโชตกุลภัทร์ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
18800 นายกฤตเมธ ชินานนท์เวช สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
18801 นางสาวกัญญาณัฐ เอี่ยมธนากุล สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
18803 นายกันตวัฒน์ เชื้อสวย สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18804 นายกิตติเชษฐ์ พัฒน์สินศิริ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18808 นางสาวจิราพร สุบรรณรัตน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18811 เด็กชายณัฐนันท์ ศิริฟัก สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18812 นายเดชาธร ทองสายบัว สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18815 นางสาวธนพร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18816 นางสาวธีรดา โชติมานนท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18818 นายนันทภพ ภราสมพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
18821 นางสาวปณิชา กีรติบุญญากร สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
18826 นางสาวพชรพร วงษ์ปักษา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18838 นางสาวสิรินญา กมโล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18839 นางสาวสิริยากรณ์ กองแก้ว สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
18846 นายอภิชาติ​ ธนสถิตย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18847 นายอภินันท์ นิลศรี สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18851 นางสาวฐิตารีย์ คำเขียว สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
18857 เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมมาศ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
18858 เด็กชายภูเบศ ยินดี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
18859 เด็กหญิงวรรณิศา กุลนาพันธ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18862 เด็กชายเด็กชายสัณหวัช เจริญใจ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
7333 เด็กชายพุฒิ​พงศ์​ ตัน​วี​นุ​กุล​ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว