ข้อมูลนักเรียนทั้งหมดที่แจ้งความจำนง สกร.

เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
เลขประจำตัวนักเรียน ชื่อ-สกุล สายรถ จุดขึ้นลง การชำระเงิน
18512 เด็กชายด.ช.ปัณณวิชญ์ ชูรังสิทธิ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
0000 เด็กชายณภัทร์ ทองคงหาญ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
00000 เด็กชายปารัช ผดุงพันธ์ุ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
00000 เด็กชายพชร เปล่งรัศมี สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00295 นางสาวฐิตาภรณ์ รุ่งเรือง สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
00302 นายธนกฤต อาชะวะบูล สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00312 นางสาวมนปริยา ทะลิ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
00339 นายปรวีร์ เกษสิมลี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
00350 นายเศรษฐพงศ์ โพธิญาณ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
00352 นายอรรฆพล ภู่นพคุณ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
00356 นายศุภกร วังซ้าย สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
00358 นางสาวนภสร โกวิททวิพัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00361 นางสาวปริยาภรณ์ ขันลื้อ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
00363 นางสาวณิชมน แก้วลอยมา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00365 นางสาวพัฒสราพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00370 นางสาวนรมน ประเสริฐผล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
00382 นายธนภัทร สุขทรัพย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00412 นางสาวมนัญชยา แก้วเล็ก สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
00420 นางสาวสุวิมล กะการดี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00438 เด็กชายธนวัฒน์ ทัศสุคนธ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
00444 เด็กชายมาฆะพงษ์ แผ่ผ่องพรรณ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00455 เด็กหญิงขวัญพิดา กองจันทร์ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
00457 เด็กหญิงชุติมาศ ศรีแก่นจันทร์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
00460 เด็กหญิงเพ็ญพิชชา สินพูล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
00467 เด็กหญิงไอรินลดา มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
00471 นายนายสุริยกมล ศรีวะอุไร สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
00472 นางสาวกัญชพร เเย้มเเสง สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00473 นางสาวเบ็ญจลักษณ์ สูงศักดิ์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
00500 เด็กหญิงนานา พรหมนา สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
00506 เด็กหญิงผกามาศ หนูเกตุ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
00513 เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ อ่ำจุ้ย สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
00532 เด็กชายโยฮัน เฮนรี่ ซี พิมพยอม แชมเบอร์ส สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
00534 เด็กชายกฤตภาส เทพพันธุ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
00540 เด็กชายนรภัทร อินทร์่ก่ำ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
00543 เด็กชายภาณุวิทย์ เหมี้ยงหอมบุญ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
00551 เด็กหญิงกอแก้ว กลิ่นจันทร์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
00552 เด็กหญิงกัญญ์วรา โสตรโชค สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
00556 เด็กหญิงณัฐนันท์ จงคลาดกลาง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
00558 เด็กหญิงณิชาภา อรัญโสตร สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
00563 เด็กหญิงพัชรพร กิมภา สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
00564 เด็กหญิงภวรัญชน์ พรมห์วงศ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
00565 เด็กหญิงภัททิยา จำปานา สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
00567 เด็กหญิงวริญญา เเสงศรี สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
00569 เด็กหญิงสาริศา ขำเลิศ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
00570 เด็กชายกฤษกร ทองออรุณศรี สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
00572 เด็กชายณัฐชนน เคนเหลา สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
00574 นายภูฤทธิ์ศรา โอนนอก สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
123456 เด็กชายณัฐภูมิ วงศ์วิระชัย สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
14103 เด็กชายฐิติศักดิ์ ตัน สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15595 นายกนกพล พิพัฒน์ทวีสิน สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15598 นางสาวกมลวรรณ กลิ่นสุคนธ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15600 นายกรเอก อมรทัศนสุข สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
15602 นางสาวกฤตติกา อาดัม สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15603 นายกฤตภาส ว่องพานิช สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15614 นางสาวกัลยกร เครือสาร สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15617 นายกิตติภูมิ ทุ่มเพชร สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ชำระแล้ว
15624 นางสาวแก้วขวัญ บุญกว้าง สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15625 นางสาวขวัญจิรา อุดมวิทยานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
15627 นางสาวเขมจิรา ศิลาเจริญธนกิจ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15633 นางสาวจรรยพร จิวะกุลชัยนันท์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
15636 นายจารุภัทร เกิดสาสน์ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15641 นายจิตติพัฒน์ รุ่งเรือง สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
15652 นายจิรัฏฐ์ จันทรวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15656 นางสาวเจณิชา แจ้งสว่าง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15660 นางสาวฉัตรกมล รักษาศรี สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
15664 นายชนกชนน์ปิติ อร่ามวงษ์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15667 นางสาวชนัญธิดา กันญา สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15672 นางสาวชยาภรณ์ ศรีตะเถระ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15673 นางสาวชลธิชา เปิดปัญญา สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15674 นายชลาธิป ฟองฤทธิ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15675 นางสาวชลิดา แตงสุก สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
15676 นายชวนากร พลารักษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
15681 นายชัชพิมุข จับคล้าย สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15689 นายญาณวัฒน์ สว่างวงษ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15697 นางสาวฐิติกาญจน์ กลับใจ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15702 นายณชพล กอบชัยพานิช สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15703 นายณฐกร ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
15706 นางสาวณปภัช พรรณศิลป์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
15707 นายณภพ วงษ์เสวก สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
15711 นางสาวณัฏฐ์นรี ทองฤทธิ์ สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
15714 นางสาวณัฏฐนิต ใชยจอกเกี้ย สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
15715 นายณัฏฐพล ลาภประสพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
15722 นางสาวณัฐณิชา จุลโพธิ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15724 นายณัฐดนัย พนาลิกุล สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
15729 นางสาวณัฐนารี ภูษา สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
15730 นางสาวณัฐพร ไชยศิริวัฒนะกุล สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15732 นางสาวเฌอนิกา ทวีพันธุ์สานต์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15733 นายณัฐวัฒน์ มาโนชนฤมล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
15738 นางสาวณิชกานต์ เหลืองอุดม สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
15741 นางสาวตรีเพชร พันธุ์สุ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15744 นายเตชินท์ เรืองขจร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
15746 เด็กชายถิรวัฒน์ ลีละพันธ์นิวัฒน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15748 นายทิฐินันท์ หาญวิญญานันท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15761 นายธนภัทร ธนศรีสถิตย์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15765 นางสาวธนัชชา ชัยยะ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15767 นางสาวธนัชพร สมานพันธ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15772 นายธฤต ล่องวิเชียร สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
15783 นางสาวธัญวรัตน์ คุณดิลกปกรณ์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
15785 นางสาวธิชา โชติพรม สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
15793 นายธีรไนย มาห้างหว้า สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15796 นายธีรภัทร สุวรรณะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15800 นายนพรุจ ภัทร์กุลชัย สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15805 นางสาวนภสร มังกรทอง สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
15809 นางสาวนริศรา สนใจยิ่ง สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15813 นางสาวนัชชา บุญบุตร สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
15814 นายนัธทวัฒน์ สงขวัญ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
15815 นางสาวนันท์นภัส วัสนชิน สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
15820 นางสาวเนตรนันทินี คนคล่องพิชญะ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
15821 นางสาวบริภัทร ชาญนคร สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15823 นางสาวบวรลักษณ์ ส่งเสริม สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15826 นางสาวบุญรักษา หงษ์ทอง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
15829 นายบุณยกร จันทร์เพ็ญ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
15831 นายปกรณ์เกียรติ คำชุ่ม สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
15841 นายปภณพรรษ กำเนิดสูง สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
15846 นางสาวปริชญา วาณิชยชาติ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
15848 นายปริพัฒน์ สุขทัศน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
15850 นางสาวปรียาวดี วรรณสินธ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
15853 นางสาวปวริศา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15855 นายปัณณธร อุ่นภมรชัย สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
15856 นายปัณณวัชร์ ว่องเจริญกิจกุล สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15859 เด็กชายปัณณวิชญ์ ด่านเดชา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15868 นางสาวปิยธิดา จันทรอวยชัย สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15870 นายปิยะวัฒน์ ไชยยุทธมานนท์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15871 นายปุญญพัฒน์ วีระศิลป์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
15872 นางสาวปุญญิสา กันชู สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15891 นางสาวพลอยภุมรินทร์ ประจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15893 นายพสธร สวัสดิสาร สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15894 นายพัชร์เธียร ศรียาภัย สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
15897 นายพัฒธิวัฒน์ เจียง สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15907 นางสาวพิณญาภรณ์ พรมมา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
15908 นายพิธิพัฒน์ เจียง สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
15912 นางสาวพิมพ์พรรณ ฟูสินพัฒนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
15914 นางสาวพิมพ์รดา อาจมาก สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
15918 นางสาวพิรัชญา ยิ้มฤทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
15921 นางสาวพีรดา วิทูรประสาทผล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
15930 เด็กชายนางสาวภัณฑิราภรณ์ วัฒนา สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ยังไม่ชำระ
15931 นายภัทรกฤช มหาสุขานนท์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
15932 นายภัทรดล พงษ์พานิช สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15933 นางสาวภัทรพร คูศรีเทพประทาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15940 นายภานุเขต สุริวงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
15950 เด็กชายภูมิธรรม บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
15955 นายภูวเดช ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
15958 นางสาวมนต์นภา ยินดี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
15959 นายมรุพงษ์ เขียวอ่อน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
15960 นางสาวมานิตา เปล่งเพ็ชร สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
15962 นายเมตตรัย เหลี่ยมจินดา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
15966 นายยศวีร์ อดิศรสุวรรณ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
15967 นางสาวยศสินี มีมงคล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
15969 นางสาวยุพากร กลัดทอง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
15974 นางสาวรมัณยา เกรียงไกรวศิน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ยังไม่ชำระ
15987 นายวจกฤษณ ผิวสอาด สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ยังไม่ชำระ
15989 เด็กชายวชิระ ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
15991 นายวชิระวิทย์ วีรอนันตมิตร สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
15995 นางสาววรรณิดา จิตรพิมาย สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
15997 นายวริทธ์ธร สุขวรรณ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
15998 นายวรินทร ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16001 นางสาววริษฐา นิภาการุณวงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16006 นางสาววันสิริ แย้มโกสุมภ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16007 นายวิภาวัส แก้วฤทธิเดช สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16013 นายวีรภัทร ปาลนิตย์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16016 นางสาวศรุดา ยงวัฒนสุนทร สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16021 นางสาวศิริกร บัวแก้ว สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16027 นางสาวศุทรา อินทรรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16029 นายศุภริวัฒม์ สุขสม สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16030 นายศุภวิชญ์ ศรีเมือง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16035 นายเศรษฐพัส เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16036 เด็กชายสกลวรรธน์ ยิ้มนาโพธิ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16039 นางสาวสโรชา ขุนทอง สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
16041 นายสหรัฐ เอี่ยมธนากุล สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16043 นางสาวสิตานันท์ พัฒนานันท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16056 นางสาวสุชญา บัวผัน สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16060 นายสุทิวัส สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
16076 นายหฤษฎ์ รดเรือง สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16079 นายอติเทพ วายุภักดิ์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16080 นายอธฺฺิคุณ เวชพิทักษ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16084 นายอนรรฆ แสงสระคู สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16085 นางสาวอนันดา รัตนมั่นคง สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16086 นางสาวอภิษฎา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
16089 นางสาวอรรัมภา ไทยเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
16090 นางสาวอัครภา ปายะฤทธิ์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16097 นางสาวอาทิตยา เงินมาก สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16100 นายอิสรพงศ์ นวลสมบูรณ์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16106 นายชุติเดช ทรงเดชะ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16109 นางสาวพิมพ์ลภัส พรหมจรรย์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16134 นางสาวศิรดา กล่ำประเสริฐ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16146 นางสาวบุญญาภา ไชยหงษา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16277 นายกฤตชัย ถาวรพันธุ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16278 นางสาวกฤตญาญ์ แก้วนพรัตน์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16279 เด็กชายกฤตานนท์ จันทร์วรรณ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16282 นายกสิณธร ชนะไชยมงคลกุล สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
16284 นางสาวกัญญาวีร์ กะลัมพากร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ยังไม่ชำระ
16289 นางสาวกันติชา สนใจ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16291 นางสาวกัลยนันท์ ช่วงโชติ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16292 นายกานต์ ประชุมสุข สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16294 นายกิตติกูร เซ่งจ่าว สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16302 นางสาวกุลนันท์ บุญยิ่งเหลือ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
16306 นางสาวแก้ววิเศษ พัฒนอารีย์กูล สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16307 นางสาวขนิษฐา คำมานิตย์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16308 นางสาวขวัญข้าว พานทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16316 นางสาวคัทลียา กรีมานี่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16317 นางสาวจณัญญา อินทุเศรษฐ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16330 นางสาวจิตภา ภวังคนันท์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16335 นางสาวจิรสุดา แตงบุตร สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16341 นางสาวชญาดา เพ็ชรปิ่นแก้ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16342 นางสาวชฎาณิศ พันธุขะวงษ์ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
16343 นายชนทัต เทพศิริ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
16347 นางสาวชนาธินาถ นาคเถื่อน สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
16351 นายชยธร ทองเพ็งจันทร์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
16352 นายชยะภัทร ไชยฮ้อย สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16353 นายชยุตรา ปานเสน สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
16359 เด็กชายชวรัตน์ ด้วงหอม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16361 นายชวัลวิทย์ โศภณศิริทร สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16362 นางสาวชัญญา มูลสารศิลป์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16363 นายชัยกฤต บุญเลิศ สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
16368 นางสาวโชติกา โกศัลยวัตร สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16383 นายณธรรศ มธุรสสุนทร สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16384 นายณภัทร จันทรกุล สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16385 นายณภัทร ทองบุญชู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16387 นายณรงค์ศักดิ์ ดีพาชู สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16390 นางสาวณัฎฐณิชา เกิดปทุม สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16391 นายณัฏฐกรณ์ จิตรเวโรจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16393 นางสาวณัฏฐณิชา ลิมปสนธิพงษ์ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
16395 นายณัฏฐ์ปพน ลุขะรัง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16397 นายณัฐกรณ์ กล่อมแก้ว สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16398 นางสาวณัฐกฤตา ไชยปัญญา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16399 นางสาวณัฐกฤตา ลิ้มธีระวัฒน์ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16400 นางสาวณัฐกาญจน์ ศรีบุญเรือง สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
16412 นางสาวณัฐนันท์ สารัตถกิจอนันต์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16417 นายณัฐภูมิ พ้องพงษ์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16419 นางสาวณัฐวดี ทวิชศรี สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
16421 นายณัฐวัตร โพธิ์จิ๋ว สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16426 นางสาวณิชมน สิงหานนท์ตระกูล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16432 นางสาวดวงนภัส คำเนียม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
16436 นายติณณพัทธ์ ใจแสน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16442 นายทฤษฎี สำราญพานิช สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
16450 นายธนกฤต ลพสุนทร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16451 นายธนกฤต ลีละพันธ์นิวัตน์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16457 นายธนบดี อ่อนศรี สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
16463 นางสาวธนัชพร ไชยโย สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
16469 นายธนิสร แสงน้ำ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16485 นางสาวธีรกานต์ มูลเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16486 นายธีร์จุฑา จุฑานฤนาท สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
16487 นายธีรณัฏฐ์ ม่วงคราม สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16496 นางสาวนริศรา นาชัยเพชร สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16497 นางสาวนฤกมล ลาภสุวรรณ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16502 นางสาวนันท์ชญาน์ หนูไชยะนันท์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
16504 นางสาวนาราภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
16505 นายนิโคลาส ดอนซิค สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
16508 นางสาวนิชาภา ศตวุฒิพร สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16511 นางสาวนิพาดา ขลิบเงิน สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16514 เด็กหญิงเนตรอัปสร สังข์แก้ว สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
16516 นางสาวบงกชกร ชุมนูรักษ์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16520 นางสาวบุณณดา แสงนิลกุล สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16526 นายปฏิภาณ อุบลบาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16527 นายปฐพี พูดเจน สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16538 นางสาวปราณรวี สีโคตร สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
16542 นางสาวปรียาดา อรัญญะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16543 นายปวริศ ผิวศิริ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16549 นายปัณณทัต สุมาลัย สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16554 นางสาวปาณิสรา แป้นประโคน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
16558 นายปิยังกูร ทากัณหา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16563 เด็กชายปุณวัสส์ เทพคุ้มกัน สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
16566 นางสาวเปมิกา รักธรรม สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16567 นางสาวไปรยาพร ปลัดท้วม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
16574 เด็กชายพบธรรม โสภาพงษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16584 นายพลภัทร รื่นวงศ์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
16585 นายพลวรรธน์ หมอยา สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16597 นางสาวพัณณ์ชิตา สงวนเกียรติชัย สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16598 นางสาวพัณณิตา เลิศแก้วศรี สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16599 นางสาวพัตรพิมล ปานนาค สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16603 นางสาวพันธิตรา มีนาบุญ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
16607​ นางสาวพิชญ์​สินี​ เอี้ยว​ฉาย​ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
16610 นางสาวพิชามญธุ์ บุญสะเดา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
16619 นางสาวพิมพ์มาดา สุวรรณพงศ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16620 นางสาวพิมพ์มาดา หลักชัยกุล สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16621 เด็กชายพิมพ์ลดา ขนานใต้ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
16622 นางสาวพิรัลพัชร จิระจิตต์ถนอม สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16624 นายพีรณัฐ วิเชียร สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16626 นายพีรวิชญ์ ศิริอังคาวุธ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
16635 นายภัคพล สงคง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16637 นางสาวภัณฑิรา พยัคฆ์สิงห์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16638 นายภัทรกร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
16641 นายภัทรวริศ รัตนกุล 1664 สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16644 นางสาวภัสพร เกียรติกิจกุล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16648 นายภาณุวิชญ์ ช่างเรียน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16657 นางสาวภูริ​ชญา​ เติมศรีทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
16658 นางสาวภูริชญา ประกอบกิจเจริญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
16661 นายภูริมาศ สุธีระวุฒิ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16669 นายมนตรี ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
16678 นายยศกร ใบศักดิ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
16680 นางสาวยอดฤทัย เนื่องฤทธิ์ สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16682 นางสาวรภัทกร วัชรกฤษฎ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16686 นางสาวรักษา แหวนในเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16687 นายรังสิมันตุ์ สุทธิรักษ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16691 นายเรืองศักดิ์ สุพรรณ์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16695 นางสาวลภัสรดา วัฒนชัยพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16696 นางสาวลักษิกา บุญเลิศ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
16699 นายวชิรวิทย์ คงเพ็ง สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
16703 นายวรพัทธ์ ปัทมะโสภา สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
16707 นางสาววริศรา หนูเสน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16708 นางสาววลัยพรรณ ปาสาบุตร สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
16711 นางสาวน.ส.วัลย์ชิศา คมขำ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
16714 นางสาววิชญาพร พละศูนย์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16719 นางสาววิศรุตา ทองเผือก สาย1 ม.ธนินธร ม.วังทอง ชำระแล้ว
16734 นายศิริชัชชัย รักการ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
16735 นางสาวภิชชญา เกิดนรินทร์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
16736 นายศิวปกร วงศ์บุญ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16741 นางสาวศุภกานต์ จัดพล สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
16743 นายศุภโชค เรือนสม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
16744 นายศุภพล หลีกเลี่ยง สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
16747 นายศุภวิชญ์ ทองเกิด สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16749 นางสาวศุภัชญา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
16750 นายเศรษฐพงศ์ ขอดี สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16752 นายสยมภู ทองปัญญนพ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16754 นายสรณ์วิชญ์ เหล่านิพนธ์ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
16755 นายสรพัศ บัวมี สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
16761 นางสาวสายรัก เอี้ยงทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
16764 นายสิทธิโชค เฉิน สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
16769 นายสิรวิชญ์ ลิ้มประเสริฐ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16775 นายสิริวิช เอี่ยมชุ่ม สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
16780 นางสาวสุประวีณ์ หาผลทรัพย์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16782 นางสาวสุพิชชา ฝ่ายขันธ์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16784 นางสาวสุภาวดี สิริวุฒิชัยวัฒนา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
16785 นายสุรดิษ เศรษฐวงศ์สิน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16789 นายเหนือเมฆ พิมพ์จันทร์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16791 นางสาวอชิรญา โชคสมสนอง สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
16793 นางสาวอชิรญา เอื้อเฟื้อกลาง สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
16794 นายอชิรวัฒน์ ดุษฎี สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
16803 นายอภิวิชญ์ รันทม สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
16806 นายอรัณ อัศวนรากุล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
16812 นางสาวอัยรดา เกตุแป้น สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
16816 นายอิทธิเชษฐ์ ภู่เจริญศิลป์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
16822 นางสาวไอศวรรย์ อรชร สาย6 หงสกุล ฟิวเจอร์ ชำระแล้ว
16824 นางสาวกาญจน์ชนก มุ่งดี สาย21 ฟ้าคราม 2 ปากทางค.4(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
16842 นางสาวปภาวี รามวงศ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
16843 นางสาวพริริสากร โลณานุรักษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
16862 นายยศสรัล มั่นคงดี สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
16974 นางสาวกชพรรรณ ธนพิพัฒนากิจ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
16978 นายกมลภพ เหมทานนท์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
16979 นางสาวกรชนก ฉิมสน สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
16982 เด็กชายนายกฤตภาส คงสืบ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
16993 นางสาวกัญญาพัชร ศรีโฉม สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
16997 นางสาวกัญยรัตน์ พฤกษะวัน สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
16998 นายกัณฑ์พงษ์ ศรีศิริฐปนา สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17000 นายกันติชา เจริญพลัน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17013 เด็กหญิงกุลจิรา ลุสมบัติ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17023 นายคณาธิป เหมพันธ์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17029 นายจิตรภาณุ ปาปะใน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17035 เด็กหญิงจิรัชยา สมพงษ์สวัสดิ์ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17036 นางสาวจิราพรรณ สมพงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17040 เด็กชายเจค๊อป ซี พิมพยอม แชมเบอร์ส สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
17043 นางสาวชญานิศ ชุมแพ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17045 นางสาวชญาภา ประภาพันธ์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17049 เด็กหญิงชนากานต์ ยินชัย สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17050 นางสาวชนิดา บุตรศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17051 นางสาวชนิดาภา เปี่ยมไชย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17053 นายชยณัฐ สุทธรัตนกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17057 นางสาวชลธิดา มั่งมีดี สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17058 เด็กชายชลปวีร์ เพาธทัต สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17064 นางสาวชวิศา วีรธรรม พูลสวัสดิ์ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
17067 นางสาวชัชชญา จันทรโสภาคย์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17069 นางสาวชัญญรัช อุทนคำ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17082 นางสาวญาณิศา คำเบิก สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
17090 นายณฐกฤต จูมจะนะ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17094 นายณปวีร์ สุวรรณศักดิ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
17098 นายณภัทร แสงเพ็ชร์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17101 นางสาวณัชชา ปางปัญญากุลชัย สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17102 นายณัฎฐกรณ์ ระบายศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17104 นายณัฏฐกิตติ์ ดิษฐเกษร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17106 นางสาวณัฏฐธิดา ศรีสุวรรณ์ สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17111 นายณัฐกร ราษฎรอาศัย สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
17114 เด็กหญิงณัฐกานต์ ทองวิค สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17120 เด็กหญิงณัฐณิชา เหล่าเกียรติ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
17133 นายณัฐวัฒน บุญปัญญาเมธาสิทธิ์ สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17136 เด็กชายณัฐศรัณย์ สุขบรรจง สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
17141 นางสาวณินทิรา จักรภพโยธิน สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
17146 นายทยากร ทองศรี สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17147 นายทักษ์ดนัย ก้อนผูก สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17160 นายธนบดี วันดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17163 นางสาวธนพร รอดไสว สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17169 เด็กชายธนภัทร อินทรานุกูล สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17175 นายธนัท ผอนนอก สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17186 นางสาวธันยพร นวลทวี สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
17188 นายภารธรรม นันทะศรี สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17192 นายธีรเมธ มากประเสริฐ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17197 นางสาวนพภัสสร ปรีศิริ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17203 นางสาวนภัสนันท์ พิสุทธิพงษ์บูรณ์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17204 นางสาวนภัสรา รันทม สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
17215 นางสาวนันท์นภัส ยิ้มนาโพธิ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
17218 นายนันทภพ ประนม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17219 นายนันทภพ เวชมงคล สาย24 อยู่เจริญ1 สราญธร ชำระแล้ว
17221 นางสาวนัยน์กานต์ วิโรจพิทักษ์ สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
17234 เด็กหญิงปณยา ศรีภัทรภา สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
17241 นางสาวปภาวรินทร์ เหลี่ยมแฉ่ง สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17243 เด็กชายปรมาราช ปรีชาพร สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17245 นายประทานพร สายเนตร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17250 นายปรานต์ วีระศิลป์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17254 นางสาวปรีญาลักษณ์ ศรีอาวุธ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17259 นางสาวปวีณรัตน์ อิทธิเดชานนท์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17260 เด็กหญิงปวีณ์สุดา หาญสูงเนิน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17263 นายปัณณธร คงขำ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17265 นายปัณณวิชญ์ เลียงตระกูลชัย สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
17268 นางสาวปาลิตา ธุระกิจ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17272 เด็กชายปิยวัฒน์ ไกรวศิน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
17276 นายปุญญพัฒน์ อัมโร สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17283 นายพงศ์ภีระ พิเชฐพีระพูน สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
17284 นายพงษ์ธณัฐ จิตร์ตารานนท์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17286 เด็กชายพชร โง่นใจรัก สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17287 นายพชรพล เข้มสีขำ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
17288 เด็กหญิงพชรวรรณ ตุลาภรณ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17291 นางสาวพรชนก พงษ์สุริยะวรรณ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
17293 นางสาวพรชมพู กุชโร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
17294 นางสาวพรปีใหม่ ลาพรหมมา สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17295 นางสาวพรรณรมณ แก้วเรือนทอง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17300 เด็กหญิงพรลภัส เลิศกชกร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17316 เด็กหญิงพิชญธิดา กู่คำ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17317 นางสาวพิชญ์สินี วุฒิศิรินุกูล สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
17325 นางสาวพิมพ์มณี แก้วไสส่อง สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17327 เด็กหญิงพิมมาดา มั่นเจริญ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17329 เด็กชายพีรพันธ์ ช่างเรือง สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17339 นางสาวเพียงขวัญ อุดมวิทยานุกูล สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
17343 นางสาวฟ้าใหม่ โพธิสาร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17346 เด็กหญิงภรณ์ชนก อริยกะบุตร สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17347 นางสาวภรณ์ชนกน์ ศิริเธียรไชย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17359 นายภัธฐ์ศนัยต์ กลบเกลือน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17362 นางสาวภาริญ ยงวัฒนสุนทร สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
17364 เด็กชายภาสวิชญ์ ดาวเรือง สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17367 นายภูมิพัฒน์ ด่านเดชา สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17381 นายมนัสวินท์ พลนาค สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
17385 นางสาวมุนินทร์ กลั่นบุญชุ่ม สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17386 นางสาวเมฌยา พิกุลทอง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17387 นางสาวเมธาพร รุ่งสาง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17394 เด็กชายรัชคุณ บุญกุล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ยังไม่ชำระ
17401 นางสาวลภัสรดา พลทัน สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17403 นางสาวลภัสรดา อาศัยนา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
17406 นางสาวลิปิกาณฑ์ พึ่งมั่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17407 นายวงศ์วรรธน์ วิริยะเจริญกูล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
17408 นายวชราวิทย์ ตงประเสริฐ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17409 นางสาววชิรญาณ์ วงศ์อนันต์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17412 นายวชิรวิทย์ ปิยะวงศ์รุ่งเรือง สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17413 นางสาววนัชพร ชูเพ็ชร สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
17424 เด็กชายวรานนทน์ โตจาด สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
17429 นางสาววรินรำไพ เหมพันธุ์ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
17431 นางสาววริศา ใหม่วงษ์ สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ยังไม่ชำระ
17435 นายวิฑูรย์ ชายแดง สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17438 นางสาววิภาษณีย์ อ่อนแย้ม สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17441 เด็กชายวีรศรุต บริสุทธิคุณ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17456 เด็กชายศิวกร วรรณชัย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17458 นายศุภกร เผ่าเนตร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17460 นายศุภณัฐ ติ้ววงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17462 นางสาวศุภิกา กวีวัจน์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17463 นางสาวศุภิสรา บุญมาก สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17466 เด็กหญิงสวิตตา ธนะกมลประดิษฐ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
17469 นางสาวสาริศา ศิริจร สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
17471 นายสิทธินนท์ แว่นถิ่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17472 นายสิทธินัย ศรีวิโรจน์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17473 นายสิปปกร โพนคำ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17476 เด็กชายสิรภพ สมใจ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17481 นางสาวสิริดา แดงนา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17489 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ วิวัฒนาวิไล สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17490 นางสาวสุธาวี อภิเดช สาย14 คลอง10 สะพานไม้,ร้านโฮมแคร์ ชำระแล้ว
17496 นางสาวสุรางคณา ซับซ้อน สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17497 นายสุวโรจน์ นาคประพันธ์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17498 เด็กหญิงสุวิชญา สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17509 นางสาวอนัญญา มาเจริญทรัพย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17513 นางสาวอภิชญาย์ ฉันทวิริยวัฒน์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17514 นายอภิโชค สุริยวรรณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17523 นางสาวอริสรา มาบขุนทด สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
17526 เด็กหญิงอารยา ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17529 นายอินทัช สังเวียน สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17531 นางสาวอินทุภา มหิศนันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17534 นายอิศวรา กัณพิพัฒน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17536 นางสาวเอลลิน่า โชราน สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17541 เด็กหญิงญาณิศา ดีนก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17545 นางสาวภัควลัญชญ์ กลิ่นเอี่ยม สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
17546 นายชินารัญ นามพุทธา สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
17549 นายธนาวินท์ ธนะไชย สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17554 นายวรศิษฏ์ วุฒิบัญชร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
17567 นายปริชญ์ เทพประเสริฐ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17571 นางสาวกนกนภัส แสงนิล สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ยังไม่ชำระ
17578 นายกิตติศัก แซ่ตี สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
17584 นางสาวชนารัตน์ อื้อเฮง สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17591 นายซันนี่ ภคพล เนียมทับทิม สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17601 นางสาวณัฐวรา พงษ์กฤษ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17603 นายณัฐสิทธิ์ เทพพันธุ์ สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
17606 นายเตชิต พูลสินธนาพงษ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17613 นายธีรไนย ชัยชนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
17622 นายปรวัฒน์ ราชฉวาง สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
17633 นายพงศกร หมู่บ้านม่วง สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
17638 นางสาวพัทธิญา จันทร์ผะกา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17643 นางสาวพิมมาดา จันทร์ผะกา สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17645 นางสาวภวรัญชน์ โกวิททวิพัฒน์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา แยกคลอง2(ลำลูกกา) ชำระแล้ว
17648 นางสาวภาสินี นิจศรีวงษ์ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17660 นางสาวรินรดา ขรณีย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17671 นายสิรวิชญ์ สุคนธรัตน์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17675 นางสาวสิรีธร ปิ่นทอง สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
17683 นางสาวอรญา ผ่องศรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17686 เด็กหญิงกชมน ภู่นพคุณดี สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17687 เด็กชายกนกพล บรรยงค์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17695 เด็กชายกฤตธนัท บุญด้วยลาน สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
17701 เด็กชายกฤติน เรืองพานิช สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17704 เด็กหญิงกวินทิพย์ กลิ่นหอม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
17706 เด็กชายกษิดิ์เดช เล็๋กเครือสุวรรณ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17710 เด็กชายก้องภูมิ สว่างสุข สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
17717 เด็กหญิงกัญญาวีร์ ชาดี สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17722 เด็กชายกันตภณ กิตติศรัณย์เลิศ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
17729 เด็กชายกิตติคม ชนะกิตติเดชา สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
17736 เด็กชายกิติภูมิ จิตรแหง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17737 เด็กหญิงกีรนันท์ ธงกระโทก สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
17738 เด็กหญิงกุลภรณ์ รัตนจรัสโรจน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17739 เด็กหญิงกุลวิรัลพัชร์ อิ่มสอาด สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
17740 เด็กชายเกียรติภูมิ อนันต์ตันติกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17742 เด็กหญิงขวัญข้าว ปูทอง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17743 เด็กหญิงเขมจิรา รุจิรดานนท์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17745 เด็กหญิงเขมิกา พงศ์พิพัฒนพันธุ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17757 เด็กชายจตุรภัทร โลกสุวรรณ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17759 เด็กชายจักรีวุฒิ พุทธรักษา สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
17761 เด็กหญิงจิตพิสุทธิ์ จันทร์เพ็ง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
17762 เด็กหญิงจินต์จุฑา เจาวัฒนา สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
17765 เด็กชายจิรภัทร บัวกล่ำ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17767 เด็กชายจิรภัทร แสงแก้ว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17768 เด็กหญิงจิรภิญญา ธรรมมงคล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
17781 เด็กชายชนากันต์ ปานพลอย สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17786 เด็กชายชยุต ชินานนท์เวช สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17795 เด็กชายชวิน สนธิเศวต สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
17796 เด็กหญิงชัชธนันต์ มิตรเมือง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17797 เด็กหญิงชัญญา สายแก้ว สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17798 เด็กหญิงชาลิสา พฤกษวัน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
17801 เด็กหญิงชิตาภา สุขสวัสดิ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
17802 เด็กชายชินาธิป เสนาโนฤทธิ์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17807 เด็กหญิงโชติกา ตุมกา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17818 เด็กหญิงฐิตารีย์ ศิริชัยวัจนเดชา สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17819 เด็กหญิงฐิตารีย์ สีหธนจินดา สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17823 เด็กชายณฐนนท์ โนนสินธุ์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17824 เด็กหญิงณฐมน นิลสนธิ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17825 เด็กหญิงณฐริกา ไม่เศร้า สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17828 เด็กชายณธรรม เอี่ยมสอาด สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17829 เด็กหญิงณปภัสร์ ปิยะมิตร สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17832 เด็กหญิงณภัทร กอโชคชัย สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
17834 เด็กหญิงณภัทร ขำโคกกรวด สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17837 เด็กชายณภัทร ภัครพาณิชย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
17838 เด็กชายณภัทร สหชัยยันต์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
17842 เด็กหญิงณัชชารีย์ สโรจอัครนันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17849 เด็กชายณัฏฐ์พล สัจจะภัทรกุล สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17852 เด็กชายณัฐกิตต์ ชมภู สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
17854 เด็กหญิงณัฐชา ระบายศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
17855 เด็กหญิงณัฐฐรินทร์ ศรีเวียง สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
17856 เด็กชายณัฐดนัย รสจันทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
17857 เด็กหญิงณัฐธิตา แก่นโคตร สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
17858 เด็กชายณัฐปพน หงิมห่วง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
17862 เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญทรัพย์ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
17873 เด็กหญิงตุลยดา แสนวันดี สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
17878 เด็กชายทนทศ อิงอุดมนุกูล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17879 เด็กชายทยากร ไชยสัตย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17881 เด็กชายทัชชกร ธนาพรเดชากุล สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17886 เด็กชายทีฆนันท์ ราศรีเกตุ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17888 เด็กชายธนกฤต นุ่มดี สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
17893 เด็กหญิงธนพร เหล่ากาวี สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17896 เด็กชายธนวรรธน์ ติยะวาน สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17904 เด็กหญิงธนัญญา เหลืองไตรรัตน์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17906 เด็กหญิงธนาวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
17907 เด็กหญิงธนิดา รักพงษ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
17915 เด็กหญิงธัญญาณี พุทธเจริญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
17919 เด็กหญิงธัญมล รินทระ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17922 เด็กหญิงธารรดา เพชรยุทธากร สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
17923 เด็กชายธิตติศักดิ์ ตันศรีประภาศิริ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17925 เด็กชายธีร์ ธัญญกสิก สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
17926 เด็กหญิงนลินญา ขุนทอง สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
17929 เด็กชายธีรวิศว์ บัวเจริญ สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
17930 เด็กชายธีรัช มูลเมือง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17932 เด็กชายนนท์ปวิธ สังข์ทิพย์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
17933 เด็กหญิงนพกาญจน์ อภิชาติโอฬาร สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
17934 เด็กชายนภทีป์ ภู่พานทอง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
17946 เด็กชายนวพล จับใจเหมาะ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
17948 เด็กหญิงนัชชา วัธนวิสูตร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
17952 เด็กหญิงน้ำเพชร ดีบูชา สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
17953 เด็กชายนิชคุณ รื่นพานิช สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17955 เด็กหญิงบุญญิสา อินทรสมบัติ สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
17956 เด็กหญิงเบญญาภา จันทร์เนตร์ สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
17957 เด็กหญิงเบญญาภา ใจห้าว สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
17960 นายปฏิภาณ เหลืองประเสริฐ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
17962 เด็กหญิงปณิสรา ศรีแก้ว สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
17968 เด็กหญิงปภาวรินท์ แจ่มใส สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
17969 เด็กหญิงปภาวรินท์ ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
17973 เด็กชายประพล ป้อมตรี สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
17976 เด็กหญิงประวีร์รัชย์ เหล็กเมฆ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
17983 เด็กหญิงปวริศา ทองบุญนาค สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
17985 เด็กหญิงชนกนันท์ ขุนบำรุง สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
17993 เด็กชายฐิฏิพัฒน์ มังคละภัทร สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
17998 เด็กหญิงปาริฉัตร ศรีจันทร์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
17999 เด็กหญิงปาลิดา มรรคลานนท์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18000 เด็กชายด.ช.ปิยวัฒน์ เผ้าหอม สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
18001 เด็กชายปุญญะ คมวีระวงศ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา โลตัสค.2 ชำระแล้ว
18003 เด็กชายปุณยวิชญ์ บุญมี สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18005 เด็กหญิงปุณิกา พิฒยาวัฒน์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18013 เด็กหญิงพณณกร สุทธิธนมงคล สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18015 เด็กหญิงพรหมภัสสร วงษ์มานิตย์ สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18019 เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์ เครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18024 เด็กหญิงพัชญ์ชิสา สุขกำเนิด สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18025 เด็กชายพัชร จันทร์สุขศรี สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18027 เด็กชายพัชรวิชญ์ จงมี สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18033 เด็กหญิงพิชญา โตรัตน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18038 เด็กหญิงพิมพ์ชนก จันทร์ฉายแสง สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18045 เด็กชายพีรพล พันธุ์จันทร์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
18047 เด็กชายเพชรพิศุทธิ์ เครื่องต้น สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18052 เด็กหญิงภรภัทร นกไพร สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
18054 เด็กหญิงภัคจิรา ลิมปมาลัยพร สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18056 เด็กหญิงภัททิยา ทาสี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
18057 เด็กหญิงภัทรณัฐ พินิจ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18058 เด็กชายภัทรพล รักษจิตร สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18066 เด็กชายภาคิน เนตรนพ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18068 เด็กชายภาวัต จิระภัทรศิลป สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18071 เด็กชายภูโตห์ พันธ์วงศ์ สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
18072 เด็กชายภูบดี คุณปัญญาเลิศกุล สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18076 เด็กหญิงภูริตา น้ำเงิน สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18078 เด็กชายภูวิศ นนทสด สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18079 เด็กชายมลคลชัย ชาวบล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18080 เด็กชายมณฑล นนทกาภรณ์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.เรือนสุข1 ชำระแล้ว
18083 เด็กหญิงมาลัยแก้ว ประสพกิจ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
18086 เด็กชายเมธัส ลูกอินทร์ สาย8 คลอง 14 สะพานแป๊กฮก,สะพานมัฆวาลรังสรรค์,ธ.ออมสิน ชำระแล้ว
18089 เด็กชายเมธิชัย แซ่กัม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18090 เด็กชายไมตรี คำเจริญ สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
18092 เด็กหญิงรดา​กานต์​ แสงสว่าง สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18097 เด็กหญิงรุจยา อินทร์ชัย สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18103 เด็กหญิงลักษณ์พร เพชรรัตน์พงศา สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18104 เด็กหญิงลิลรดา อิ่มสวาสดิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18105 เด็กชายวงศกร ไกรยา สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
18109 เด็กหญิงวรัชญา จั่นวงศ์แก้ว สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18113 เด็กหญิงวริศรา แนมจันทร์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18115 เด็กหญิงวิชชาวดี ชูเพชรพงษ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18121 เด็กชายวินทกร รักเกียรติ์เกษม สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
18123 เด็กชายวิภู คล้ายโฉม สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18131 เด็กชายวุฒิภัทร ชัยนรินทร์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18146 เด็กชายศุภกิตติ์ แพ่งกุล สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18150 เด็กชายศุภวิชญ์ พรหมวิเศษ สาย26 พฤกลดา อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18154 เด็กหญิงศุภัสรา ชินรัตนคุณ สาย26 พฤกลดา บุณฑริก ชำระแล้ว
18155 เด็กหญิงศุภานัน ภาคพิธเจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18156 เด็กหญิงศุภิสรา พงษ์สิน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18158 เด็กชายศุรธีร์ มาซา สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18159 เด็กหญิงสมิตา ช่วยสมประสงค์ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18160 เด็กชายสร้างสรรค์ วงศ์มูล สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18161 เด็กชายสัณห์พิชญ์ พรทิพย์เทวา สาย1 ม.ธนินธร เมอร์รี่คิงส์ ชำระแล้ว
18162 เด็กชายสาธุการ โสภาพงษ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18167 เด็กชายสิระกร สิทธิรส สาย8 คลอง 14 สะพานปูน ม.ซื่อตรง ชำระแล้ว
18173 เด็กหญิงสิริวรรณ อินทรเสวก สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18176 เด็กหญิงสุชานาฏ พรหมภมร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18178 เด็กชายสุทธิพจน์ ภูวเลิศพัฒนวรา สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18181 เด็กชายสุพศิน ตระกูลดี สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18183 เด็กหญิงสุพิชชา สุขเกษม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
18184 เด็กหญิงสุภจิรา มาลาธรรม สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18185 เด็กชายสุเมธี รูปอั๋น สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18188 เด็กชายสุวภัทร รัตนสิน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18189 เด็กหญิงสุวภัทร สุพรรณพานิชย์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18196 เด็กชายอชิระ จันทะฤทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ยังไม่ชำระ
18198 เด็กชายอติวิชย์ กิจแผ่ไพศาล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18203 เด็กหญิงอภิชญา สารกุล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18205 เด็กชายอภิวุฒิ เชาวนปรีชา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18206 เด็กหญิงอภิสรา เข็มพงษ์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18210 เด็กหญิงอรณิชา ชวรัตนานันท์ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18211 เด็กหญิงอรปรียา เมืองก้อน สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18214 เด็กชายอลงกรณ์ เกตุใหม่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18217 เด็กชายอัฐภิรมย์ วงพัชรศักย์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18220 เด็กหญิงอัยพัสส์ กีรติมหาตม์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18221 เด็กชายอาชวิน สุขสงวน สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
18223 เด็กหญิงเอฬิฏาพุ์ เออร์โตลท์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18229 เด็กชายเจตนิพัทธ์ รัตนสิงห์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18230 เด็กชายชัชณที ณ ถลาง สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18231 เด็กหญิงญาณิศา รวมทรัพย์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18233 เด็กชายณัฐวรรธน์ ศรีหาเมฆ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18235 เด็กชายธนบดี คำเกาะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18236 เด็กชายภูมิธรรม ศรีปัญญา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18239 เด็กชายวิภูวิทย์ ธนาภิรมย์ศรี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18242 เด็กหญิงอภัศฎา เสือบัว สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18243 เด็กหญิงปริยาภัทร สุขเจริญ สาย14 คลอง10 สะพานakเมทัลซีล ชำระแล้ว
18253 นางสาวจิรสุดา ทองศรี สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
18254 นางสาวอัญรินทร์ จิรวิศานต์พล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18255 เด็กหญิงรติรัตน์ พงษ์ประเสริฐสุข สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18262 เด็กหญิงกรวรรณ รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18264 เด็กชายกฤตธัช ยอดแก้ว สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
18266 เด็กชายกฤตภาส มณีรัตน์ สาย 5 ตลาดบางขัน บางขัน ชำระแล้ว
18268 เด็กชายกฤตานน พันธ์ประเสริฐ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18271 เด็กชายกฤษฎิ์ฏิณ กันประมูล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18272 เด็กหญิงกฤษรินทร์ คุณวิทยา สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18273 เด็กหญิงกวิสรา แพ่งสภา สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18274 เด็กชายกวี อัมนักมณี สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18275 เด็กหญิงกษิรา ขัตติยะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
18277 เด็กชายกัญญณัช ฮวดสุวรรณ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18279 เด็กหญิงกัญญาภัค ลักษมีการค้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18282 เด็กชายกัณตพิชญ์ ก้านลำภู สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
18288 เด็กชายกิตติธัช รังศรีแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18292 เด็กหญิงกุลณา เศวตเมธิกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18296 เด็กหญิงเขมจิรา โพธิญาณ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18304 เด็กหญิงจิณณตา จันทร์พิบูลย์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18307 เด็กชายจิราพัชร ขวัญต่อ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
18312 เด็กหญิงฉัตตฤณ อ่อนสังข์ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
18313 เด็กชายเฉลิมชัย ฤกษ์สมโภช สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18315 เด็กหญิงชนัดดา ฤกษ์จำรัส สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18316 เด็กหญิงชนิดาภา แก้วศรีราวงษ์ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18317 เด็กหญิงชนิสรา ซินหลิว สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18318 เด็กชายชยพล ปวิธมณฑล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18320 เด็กชายชยางกูร ชัยชนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
18321 เด็กชายชยาวัทน์ ผ่องสวัสดิ์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
18322 เด็กหญิงชยุดา นาคะเสโน สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
18323 เด็กชายชรีนันต์ คาติกเคยัน สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18325 เด็กชายชวกร สุขสวัสดิ์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18327 เด็กหญิงชัชดาภร สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18328 เด็กหญิงชัชนภา สิริรัตน์ สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18330 เด็กหญิงชัญญพัชร์ วัฒนพุฒิพัฒน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18336 เด็กชายชานนท์ เลพล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18339 เด็กชายชินภัทร ภัทรกุลธนพัฒน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18340 เด็กชายชุติเดช อาจเจริญ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
18344 เด็กชายโชติวิทย์ เอี่ยมตระกูล สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18346 เด็กชายญาณกิต งามประเสริฐ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
18348 เด็กชายญาณวุฒิ สุวรรณไพบูลย์ สาย16 ปตท.ค.2 วัดเขียนเขต ชำระแล้ว
18352 เด็กหญิงญานิศา โปร่งฟ้า สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
18358 เด็กหญิงฐิติพร ธัญวรรณ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18374 เด็กหญิงณัฏฐ์ชรินทร์ คงสมศักดิ์ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18376 เด็กหญิงณัฏฐณิชา บุญเติม สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
18383 เด็กชายณัฐชนน สารทนงค์ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
18384 เด็กหญิงณัฐชา คำเบิก สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
18385 เด็กหญิงณัฐณิชา สุขโต สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
18390 เด็กหญิงณัฐณิชา เปล่งเพ็ชร สาย23 วัดกลางค.4 วัดกลางค.4 ชำระแล้ว
18398 เด็กหญิงณิชาภัทร วันอารีย์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18401 เด็กหญิงณีรนุช จอดพิมาย สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
18402 เด็กหญิงดารกาฉัตร ภวิศชัยภัค สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
18405 เด็กชายเตชินท์ บูรณจิตร์ภิรมย์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
18409 เด็กชายแทนคุณ อนุสิ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18412 เด็กชายธนกฤต เฉลิมบุญ สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18416 เด็กชายธนกฤต แสงภัทรเนตร สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
18417 เด็กชายธนกฤต แสงสว่าง สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18418 เด็กชายธนทร สนั่นไหว สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18421 เด็กชายธนพนธ์ กล้าหาญ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ลักลี่วิลล์,เปรมฤทัย ชำระแล้ว
18422 เด็กชายธนพัฒน์ เอี่ยมธนากุล สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
18435 เด็กชายธรรศ เรืองสังข์ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
18447 เด็กหญิงธิญาดา ทองอำนาจ สาย22 ตลาดAC วรารักษ์ ชำระแล้ว
18450 เด็กชายธีทัต ไชยคำ สาย 5 ตลาดบางขัน เลียบคลองสี่ ชำระแล้ว
18455 เด็กชายธีร์นิปุณ ชัยอมฤต สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18467 เด็กหญิงนภัทร ประจวบศุภกิจ สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18468 เด็กหญิงนภัสนันท์ ไชยธนสุทธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18469 เด็กหญิงนภัสนันท์ อมรสังข์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
18472 เด็กชายนัทพงศ์ ชั่งดี สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18474 เด็กหญิงนันท์นพิน พลวัฒน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18476 เด็กหญิงนันทัชพร แจ่มจันทร์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18484 เด็กหญิงบัณฑิตา เลิศโบราณ สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18495 เด็กหญิงปภาภัสสร์ ชนะคุ้ม สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18496 เด็กหญิงปภาวรินท์ นิลสุวรรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
18497 เด็กชายประเสริฐ อินทร์โต สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18498 เด็กหญิงปราณปรียา บุษบงค์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18503 เด็กหญิงปวริศา ศรีวิโรจน์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18508 เด็กหญิงปัญชลีย์ เชาว์พัชรชัยกิจ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18525 เด็กหญิงปิยะนุช สิงห์สาย สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18537 เด็กชายพรกรัณย์ นอขุนทด สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
18540 เด็กชายพรนเรศ อิศรศักดิ์ ณ อยุธยา สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18545 เด็กชายพรูณ์ เส็งพานิชย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18550 เด็กชายพสิษฐ์ เลาหบุตร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18552 เด็กชายพัชรากร แก้ววารี สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18560 เด็กหญิงพิชยภา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18567 เด็กหญิงพิชญธิดา เทศทิม สาย18 มาลีวัลย์ บ้านฟ้าลากูล ชำระแล้ว
18571 เด็กหญิงพิมชญา พัฒนา สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
18572 เด็กหญิงพิมชญา แสนทอน สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18573 เด็กหญิงพิมชนก บุตรดี สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18582 เด็กหญิงพิรยา ทรัพย์พันแสน สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
18586 เด็กหญิงพีรยา ทองเรไร สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
18592 เด็กชายพุฒิธร วิบูลย์เจริญกิจจา สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18593 เด็กชายพุฒิพงศ์ ศรีคำรุณ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18596 เด็กหญิงเพียงรุ้ง คันทะชา สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
18606 เด็กหญิงภัทรธิดา อ่อนเกล้า สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18608 เด็กชายภัทรพล กิจเจริญวงศ์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18615 เด็กหญิงภัสสร ธรรมมงคล สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18619 เด็กชายภาวิน ทรัพย์ประวัติ สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
18623 เด็กชายภูตะวัน เชื้อทอง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ กรุงไทย ค.4,โลตัส ค.4 ชำระแล้ว
18627 เด็กชายภูภูมิ คุ้มวงศ์ สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
18630 เด็กชายภูมิพัฒน์ อาจไพวัลย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18636 เด็กหญิงมณียา ปล้องแก้ว สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18639 เด็กชายมาร์เทโอ บิโล สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18647 เด็กชายยุติวิชญ์ ยั่งยืน สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18650 เด็กชายรชต รักษาเคน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18653 เด็กหญิงรดา เทพประเสริฐ สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18654 เด็กชายรตน รักษาเคน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18658 เด็กหญิงรรินดา ตรีวิโรจน์ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18662 เด็กชายรัชชสิต ไทยสุวรรณ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18664 เด็กชายรัชพล บัวหลวง สาย26 พฤกลดา อิงลดา,เพชรอนันต์ ชำระแล้ว
18666 เด็กชายด.ช. รัชภาค เอี่ยมศิรินุกูล สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18670 เด็กหญิงริญญาภัทร์ หลีนวรัตน์ สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
18674 เด็กหญิงด.ญ.ลฎาภา ชัยรงค์ศรี สาย9 คลอง 8 สะพานชุมชนเดิมรักษ์,พรจิรา,สะพานลอยปรัชญา ชำระแล้ว
18677 เด็กชายลิปปกร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18678 เด็กชายลิลลิธ โรส กรีมานี่ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
18679 เด็กชายด.ญ.อติวัณณ์ ซื่อสัตย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18682 เด็กชายด.ช.วชิรวิชญ์ ภัทรากุลสิรสิชญ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา หมู่บ้านร่มเย็น ชำระแล้ว
18685 เด็กชายวชิรวิทย์ พรหมสุข สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18691 เด็กหญิงวรวัญช์ สว่างวงษ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18693 เด็กหญิงวรษา แสนโสม สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
18694 เด็กหญิงวรัชญาน์ กิจสมดี สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18706 เด็กหญิงวิชญาดา บุญเฮ้า สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18713 เด็กชายวิเศษศิริ กองโพธิ์ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
18716 เด็กหญิงศรัญญา จองหยิน สาย3 ไทยธานี ร.ร.ยิ่งยศ ชำระแล้ว
18721 เด็กชายศักดา มากสวาสดิ์ สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
18723 เด็กชายศิรปกรณ์ ไชยชุน สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานฟ้า ชำระแล้ว
18726 เด็กชายศิวภัสร์ เฉิน สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18729 เด็กชายศุภฤกษ์ สิงห์นันท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
18735 เด็กชายสิงห์ศรศัก เเสงสุนานนท์ สาย1 ม.ธนินธร เมืองเอก ชำระแล้ว
18738 เด็กชายสิรวิชญ์ คำพลัด สาย 5 ตลาดบางขัน โลตัสคลองหลวง ชำระแล้ว
18739 เด็กชายสิรวิชญ์ หาญสูงเนิน สาย24 อยู่เจริญ1 บุรีรมย์ ชำระแล้ว
18743 เด็กหญิงสิรินดา สุทธิจักร สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
18745 เด็กหญิงสิริรัตน์ ถือสัตย์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
18750 เด็กหญิงสุธีมนต์ ฤกษ์วาณิชย์กุล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18752 เด็กชายสุปรีชา แป้นคุ้มญาติ สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18753 เด็กหญิงสุพรทิพย์ ไทรหอมหวล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
18755 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ จิตต์ดี สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18756 เด็กหญิงด.ญ.สุพิชฌาย์ อินทรรุ่ง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18758 นายธนภัทร จำปานา สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
18759 เด็กหญิงสุภากร ประดิษฐ์ สาย21 ฟ้าคราม 2 สวนทอง8,7 ชำระแล้ว
18763 เด็กหญิงเสาวลักษณ์ รัตนสุวรรณสิริ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18764 เด็กชายแสงแรก เชิดกร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18766 เด็กหญิงอคีราภ์ ศรีมงคลปทุม สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18769 เด็กชายอธิน กัณหดิลก สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18774 เด็กหญิงอนุสรา พงษ์ชัยภูมิ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
18786 เด็กหญิงอันดา รัตนมั่นคง สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18792 เด็กหญิงอินทิรา เสวตสมบูรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
18797 เด็กหญิงฮิมาวาริ ทาดาโนะ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
18799 นายกรเอก ธนโชตกุลภัทร์ สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
18800 นายกฤตเมธ ชินานนท์เวช สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
18801 นางสาวกัญญาณัฐ เอี่ยมธนากุล สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
18803 นายกันตวัฒน์ เชื้อสวย สาย3 ไทยธานี ม.ไทยธานี ชำระแล้ว
18804 นายกิตติเชษฐ์ พัฒน์สินศิริ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18812 นายเดชาธร ทองสายบัว สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
18815 นางสาวธนพร เอี่ยมสกุล สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18818 นายนันทภพ ภราสมพงษ์ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
18820 นางสาวแนนซี่ คริสติน ซอลลีวัล สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
18821 เด็กชายปณิชา กีรติบุญญากร สาย1 ม.ธนินธร สี่มุมเมือง,เซียร์,แม็คโคร ชำระแล้ว
18826 นางสาวพชรพร วงษ์ปักษา สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18838 นางสาวสิรินญา กมโล สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
18839 เด็กชายสิริยากรณ์ กองแก้ว สาย8 คลอง 14 ม.ซื่อตรงโคซี่ ชำระแล้ว
18846 นายอภิชาติ ธนสถิตย์ สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
18847 นายอภินันท์ นิลศรี สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
18851 นางสาวฐิตารีย์ คำเขียว สาย15 ปั้มเอสโซ่ ตลาดสุชาติ ชำระแล้ว
18857 เด็กชายพุฒิพงศ์ พรมมาศ สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
18858 เด็กชายภูเบศ ยินดี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
18859 เด็กหญิงวรรณิศา กุลนาพันธ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18862 เด็กชายสัณหวัช เจริญใจ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
189000 นายภูวศิษฏ์ ขวัญแพร สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18914 เด็กหญิงกชกร โสพิกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18916 เด็กชายกตัญญวัฒน์ จันทร์กระจ่าง สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
18917 เด็กหญิงกนกพิชญ์ พุ่มธนทรัพย์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18921 เด็กชายกฤติน ตรีสมุทร์ สาย11 ศาลธัญบุรี ศาลธัญญะ ชำระแล้ว
18927 เด็กหญิงกัญญณัท แก่กล้า สาย22 ตลาดAC ดิสคอฟ(บาหลีฮาย) ชำระแล้ว
18932 เด็กชายกันต์กวี มรกฎ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
18935 เด็กชายกันตภณ แสนสุดใจ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชาวฟ้า ชำระแล้ว
18937 เด็กหญิงกันต์รพี โม้ดา สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18940 เด็กหญิงกัลยกร กองแก้ว สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
18941 เด็กหญิงกัสณิตาศ์ เสาหะสกุล สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
18945 เด็กหญิงกานต์สินี พิพัฒิธนังกูล สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
18955 เด็กชายคณาชัย สุดาจันทร์ สาย9 คลอง 8 สะพานไฟแดงค.7,ดูโฮม,เบญจทรัพย์ ชำระแล้ว
18956 เด็กชายคณาธิป จันทร์โสม สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
18959 เด็กหญิงครียา เจนดง สาย15 ปั้มเอสโซ่ สะพานแดง ชำระแล้ว
18961 เด็กชายคีตภัท จรกรรณ สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
18963 เด็กหญิงจรรยภร เจริญรุ่งทรัพย์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
18965 เด็กหญิงจอมขวัญ จันทพึ่ง สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18970 เด็กชายจิรภัทร เกื้อกูลรัฐ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
18974 เด็กชายจิรัฎฐ์ จักรภพโยธิน สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
18977 เด็กหญิงเจตปรียา วรรณสมพร สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
18982 เด็กหญิงชญานิษฐ์ สมใจ สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
18986 เด็กชายชนัต สร้อยเสนา สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
18987 เด็กหญิงชนาสิน คำพวง สาย22 ตลาดAC ดีสคอฟเวอรี่(เรโท),อยู่เจริญ5 ชำระแล้ว
18988 เด็กหญิงชนิตา คุณดิลกปกรณ์ สาย26 พฤกลดา แย้มสะอาด,อยู่เจริญ3 ชำระแล้ว
18989 เด็กหญิงชลลดา สนวิจิตร สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18990 เด็กชายชวิธน์ โสมานันท์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
18992 เด็กหญิงชัญญา แก้ววิเชียรโชติ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18993 เด็กหญิงชัญญาภัค คลังสมบัติ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ชำระแล้ว
18995 เด็กชายชัยวิวัฒน์ นักขฤกษ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
18997 เด็กชายชิตวัน มีรักษา สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19001 เด็กชายเชาวธร จันทร์อ้าย สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19007 เด็กหญิงฐิตารีย์ งีสันเทียะ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19015 เด็กชายณธรา โลกะธรรมะ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
19016 เด็กหญิงณพัชญา ชัยยูรวัฒน์ สาย4 วไลย์ หน้า ส.ท.ล. ชำระแล้ว
19021 เด็กหญิงณภัทร สีหะบุตร สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19022 เด็กหญิงณยฎา ธัญญกสิกล สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19026 เด็กชายณัชพล สุวรรณะ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19031 เด็กหญิงณัฏฐณิชา พุ่มเจ้า สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19035 เด็กชายณัฏฐนันท์ บุญสิทธิวราภรณ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19037 เด็กชายณัฐชนน บุญสุข สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
19038 เด็กหญิงณัฐชยา สิงหล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19040 เด็กหญิงณัฐฐิรา คลังธะนะกูล สาย24 อยู่เจริญ1 ปิยวรารมย์ ชำระแล้ว
19042 เด็กหญิงณัฐณิชา เกษสุคนธ์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19045 เด็กชายณัฐเดชา เนียมปาน สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
19050 เด็กชายดช.ณัฐพงศ์ กองสำลี สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
19061 เด็กหญิงณิชาภัทร เพ่งผล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19065 เด็กชายเดชปภัช สุภะษร สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19067 เด็กชายต่อตระกูล มะเกลี้ยง สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ องค์การโทรศัพท์ ชำระแล้ว
19069 เด็กชายติณภัทร เชษฐบุรี สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19070 เด็กชายเตชินท์ เคนเหลา สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19072 เด็กชายถิรคุณ โศภวิเชียร สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
19073 เด็กหญิงถิรัชญา ถิระมนัส สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
19074 เด็กชายทรงศักย์ ศรีบูรพัส สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19077 เด็กหญิงทิพานัน กองแก้ว สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
19079 เด็กชายเทพทัต สิงห์มณี สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19080 เด็กชายเทียบเมฆฆ์ ซาโม สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19081 เด็กหญิงเทียรทิพย์ ยวนแหล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19082 เด็กชายธนกร ด้วงพรม สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19085 เด็กชายธนกฤต จันทร์นฤมิตร สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19086 เด็กชายธนกฤต ทองปิ่นแก้ว สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
19088 เด็กชายธนกฤต ธรรมฤทธิ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19090 เด็กชายธนคุณ บุญคำ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
19092 เด็กชายธนดิษ ยินดีทรง สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
19095 เด็กหญิงธนพร จิตตานุปกรณ์ สาย16 ปตท.ค.2 ม.มันทนาคลอง2 ชำระแล้ว
19096 เด็กหญิงธนพร ไชยดำ สาย4 วไลย์ ไพเฮิร์ท,รพ.ภัทร ชำระแล้ว
19114 เด็กหญิงธัญรดา พลทะกลาง สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19117 เด็กชายธารวิชญ์ ลาภวุฒิรัตน์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19118 เด็กหญิงธาราวดี หล้าวงศา สาย16 ปตท.ค.2 คอนเซ็ปมันทนา ชำระแล้ว
19120 เด็กชายธีรชนก บางม่วง สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
19122 เด็กชายธีรภัทร ดิษฐ์น้อย สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19124 เด็กหญิงนภัทร อดิศรมลกิจ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19125 เด็กชายนรวิชญ์ จันทโชติ สาย14 คลอง10 สะพานม.เรือนสุข,วัดอัยยิการาม ชำระแล้ว
19126 เด็กชายนฤวัส สาวรรณ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19129 เด็กชายนัฏฐชัย แก่นจันทร์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19131 เด็กหญิงนันทริกา เนื่องอินทร์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19133 เด็กหญิงนัสรีน วงศ์สมานมณี สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19135 เด็กชายนิติธร เจริญวงค์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19138 เด็กหญิงเนตรธิภา ไทยถาวร สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19140 เด็กหญิงบัณฑิตา วัดใย สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
19141 เด็กหญิงบัณพร เชาวนะ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19146 เด็กหญิงปพิชญา สมประสงค์ สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
19149 เด็กหญิงปภาดา ชั่งจันทร์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านฟ้าคราม ชำระแล้ว
19150 เด็กหญิงปภาวรินทร์ โคตรวุฒิ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19153 เด็กชายปรัชญากร จูมจะนะ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19154 เด็กหญิงปริญากรณ์ ศักดิ์สวัสดิ์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19155 เด็กชายปริยวิศว์ หัตถกิจวิไล สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
19156 เด็กชายปวริศ อ่อนรักษ์ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
19157 เด็กหญิงปวริศร อ่อนรักษ์ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
19160 เด็กหญิงปวริศา อ่อนรักษ์ สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
19161 เด็กหญิงปวีณ์นุช คิดการ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19163 เด็กหญิงปัญจรัตน์ สมใจ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19166 เด็กชายปัญญากร หมู่สิกะเภรี สาย3 ไทยธานี คลอง3 คลองหลวง ชำระแล้ว
19168 เด็กชายปัณณธร บุญชอบ สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19170 เด็กชายปัณณพงศ์ นิยมวัน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19171 เด็กชายปันนา รักษาสัตย์ สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19177 เด็กชายปิยะวัฒน์ มั่นสัจจะกุล สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19180 เด็กชายปุญญพัฒน์ เปานาเรียง สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19184 เด็กชายปุณณภพ ถิ่นสุวรรณ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19187 เด็กชายเปรมปรีดา กิ่ง​รุ้ง​เพ​ช​ร์​ สาย18 มาลีวัลย์ หมู่บ้านมาลีวัลย์ ชำระแล้ว
19199 เด็กชายพศวีร์ เลาหบุตร สาย2 แยกลำลูกกา แยกลำลูกกา ชำระแล้ว
19201 เด็กชายพัชร นาควังไทร สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19205 เด็กหญิงพัทธนันท์ ชนาไชยวัฒน์ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
19214 เด็กหญิงพิชญาภุัค กุหลาบ สาย6 หงสกุล ซูซูกิ,ซื่อตรงค.3 ชำระแล้ว
19218 เด็กหญิงด.ญ.พิชาภัค วัฒนแสงประเสริฐ สาย6 หงสกุล ซ.หงสกุล,ซ.ประทานพร ชำระแล้ว
19219 นายพินเฉียว ฟู่ สาย3 ไทยธานี หน้าเมือง ชำระแล้ว
19220 เด็กหญิงพิมชนก รมเยศบวร สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19221 เด็กหญิงพิมธรรม สัมพันธสิทธิ์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
19223 เด็กหญิงพิมพ์ชนก นันโต สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19225 เด็กหญิงพิมพ์นิภา จรัณธวัฒน์ สาย3 ไทยธานี วัดธรรมกาย ชำระแล้ว
19226 เด็กหญิงพิมพ์มาดา อาริยะ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19234 เด็กชายพีระวิทย์ ศรีแจ่ม สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19235 เด็กชายพีรัช ณ ป้อมเพ็ชร สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19242 เด็กหญิงแพรวชญาน์ ดุริยพันธุ์ สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19243 เด็กหญิงแพรวา จำนงค์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19248 เด็กหญิงภริมณรา สวัสดิเวทิน สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19250 เด็กหญิงภัควลัญชญ์ กรวยสูงเนิน สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19251 เด็กชายดช.​ ภัทร​พล​ เทียมดวงแข สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
19259 เด็กชายภาณุวิทย์ ลักษิตานนท์ สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19270 เด็กหญิงภูริชญา โภคาสัมฤทธิ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ สินธร,แฟลตปลาทอง ชำระแล้ว
19271 เด็กชายภูริทัต คันธศร สาย14 คลอง10 สะพานธราดลบุรี(ม.ต้น) ชำระแล้ว
19277 เด็กหญิงมนัสนันท์ พงษ์เจริญ สาย6 หงสกุล กฤษดา,ไวท์เฮาส์ ชำระแล้ว
19281 เด็กหญิงมีนญาดา คุมมานนท์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19282 เด็กชายมุ่งมั่น เบญจพิธพรกุล สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19284 เด็กชายเมธวัจน์ สันติศักดาพงศ์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19285 เด็กหญิงเมยาวี ลิมป์ลาวัณย์ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19287 เด็กชายยสินทร ปะทัง สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
19289 เด็กหญิงโยริยา รุ่งสุกใส สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19290 เด็กชายรณกร แจ่มจำรัส สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19294 เด็กหญิงรติรัตน์ บัวสำลี สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
19297 เด็กหญิงรวิสรา ศรีสมรทอง สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
19299 เด็กชายรุจิภาส ภูรัชตะเจริญ สาย12 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ต้น) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19302 เด็กชายฤาชา โคกลือชา สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19303 เด็กหญิงด.ญ. ลภัสรดา นันทวงค์ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.วศิน ชำระแล้ว
19305 เด็กหญิงลลนา บาลลา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19306 เด็กหญิงลีนา กิตติพลทิพย์ สาย13 ม.รัตนะ ม.สีวลี,ชมฟ้า ชำระแล้ว
19308 เด็กชายวชราวุธ ตงประเสริฐ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19316 เด็กชายวรพงษ์ จันทศร สาย11 ศาลธัญบุรี พรพิมาน ชำระแล้ว
19317 เด็กชายวรพล พิมวัน สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19323 เด็กชายวัชรวิชญ์ ฉิมพลี สาย6 หงสกุล ซอยบุญคุ้ม ชำระแล้ว
19324 เด็กหญิงวันทิตา วงษ์เจริญ สาย4 วไลย์ ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ยังไม่ชำระ
19325 เด็กชายวาทการ บุญโพธิ์ทอง สาย16 ปตท.ค.2 ม.รัตนะ ชำระแล้ว
19329 เด็กหญิงวิธาดา อรรคสิริสถาวร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา3 ชำระแล้ว
19331 เด็กชายวิศราพล ขวัญเจริญ สาย26 พฤกลดา ตลาดลาดสวาย ชำระแล้ว
19341 เด็กชายศิวัช ศรีศรยุทธ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19344 เด็กชายศุภณัฐ หนูเสน สาย14 คลอง10 สะพานปิยทรัพย์,ม.พรธิสาร ชำระแล้ว
19345 เด็กชายศุภากร แก่นสาร สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19346 เด็กชายศุภากร สระอุบล สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
19347 เด็กหญิงสกาวรัตน์ ขาวมั่นคง สาย16 ปตท.ค.2 ป.ต.ท.ค.2 ชำระแล้ว
19348 เด็กหญิงสมิตา รัตนภักดี สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19349 เด็กหญิงสริตา จันทร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19351 เด็กชายด.ช.สิทธา ไพศาลทรัพย์ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
19353 เด็กชายชวัล ศรีปัญญาพล สาย14 คลอง10 สะพานม.สัมมากร ชำระแล้ว
19354 เด็กหญิงสิมิลัณ แสงอรุณ สาย15 ปั้มเอสโซ่ เอสโซ่ ชำระแล้ว
19355 เด็กชายสิรภพ ศรีนรคุตร สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19357 เด็กหญิงสิร์ยาพัชร สุวรรณกาญจน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19358 เด็กชายสิรวิชญ์ พานทอง สาย2 แยกลำลูกกา ซอยสะอาด ชำระแล้ว
19359 เด็กชายสิรวิชญ์ รัตนกุล สาย9 คลอง 8 สะพานเทศบาล,อ.ธัญบุรี,พรธิสาร5,มูลนิธิปวีณา ชำระแล้ว
19360 เด็กชายสิรวิศร ชุ่มใจรักษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19362 เด็กหญิงสิรินดา กลิ่นหอม สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19365 เด็กชายภูบดี ปินสะา สาย 5 ตลาดบางขัน แม็คโคร ชำระแล้ว
19365 เด็กชายสิวริศร ชุ่มใจรักษ์ สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19368 เด็กชายสุจินต์ วงศ์ศักดิ์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19369 เด็กหญิงสุชัญญา ธนะกมลประดิษฐ์ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19370 เด็กหญิงสุชัญญา นมัสศิลา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ชำระแล้ว
19371 เด็กหญิงสุชาดา อุยทังคำ สาย17 ฟ้าคราม 1 ตลาดนานาเจริญ ชำระแล้ว
19375 เด็กหญิงสุภาวีร์ ขอร่ม สาย18 มาลีวัลย์ ซอยดี ชำระแล้ว
19379 เด็กชายอชิตะ รักษาแก้ว สาย 5 ตลาดบางขัน ธรรมศาสตร์ ชำระแล้ว
19382 เด็กชายอธิคุณ เตชนุวัฒน์ สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
19383 เด็กชายอธิวัฒน์ อุดมโภชน์ สาย17 ฟ้าคราม 1 หมู่บ้านชัยพฤกษ์,บุศรินทร์ ชำระแล้ว
19387 เด็กหญิงอนัญญา ทราทิน สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
19389 เด็กหญิงอนันตญา รอดบำรุง สาย8 คลอง 14 วัดสระบัว,ม.นริศรา ชำระแล้ว
19391 เด็กชายอนาวิล ยศศักดิ์ศรี สาย 5 ตลาดบางขัน แยกไฟแดงตลาดไท ชำระแล้ว
19398 เด็กหญิงพิมพ์พิศา สิริเวชพันธุ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19404 เด็กชายสุภณ ทองสายบัว สาย26 พฤกลดา พฤกลดา2(ตรงข้ามแย้มสะอาด) ชำระแล้ว
19408 เด็กชายอัศวิน ภูริพิทยานนท์ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19410 เด็กชายอาชาวิน ตั้งโยธาพิพัฒน์กุล สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19411 เด็กชายอาณาจักร เผ่าเนตร สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
19419 เด็กหญิงเอวา นุ้ยบุตร สาย1 ม.ธนินธร ธ.ไทยพาณิชย์ ชำระแล้ว
19423 นางสาวกชกร คำสีแก้ว สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ศุภาลัยบุรี ชำระแล้ว
19424 นางสาวกรกนก นาชัยฤทธิ์ สาย14 คลอง10 สะพานลอยม.ธัญภิรมย์ ชำระแล้ว
19427 เด็กชายกฤติธี เจริญพงษ์ สาย4 วไลย์ แขวงการทาง ชำระแล้ว
19440 เด็กชายชองอเล็กซานเดอร์ เบอนาร์ด กุยลิโย สาย22 ตลาดAC ตลาดAC ชำระแล้ว
19441 นางสาวชินะปัญย์ สุธา สาย24 อยู่เจริญ1 ม.วรางกูล ชำระแล้ว
19443 นางสาวณภัทร์สนธิ์ โพธิ์ศรี สาย17 ฟ้าคราม 1 ปั้มบางจาก,ไดม่อน ชำระแล้ว
19444 เด็กหญิงณัฐณิชา ธนศรีสถิตย์ สาย20 (บ้านฟ้าเฉพาะม.ปลาย) บ้านฟ้ารังสิต ชำระแล้ว
19450 นางสาวณิชาภัทร แสงวรา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา ซอยพระสิทธิ์,ม.เปียร์นนท์ ยังไม่ชำระ
19451 นางสาวณิชาภา บุญเขียน สาย10 ราชมงคล วัดมูล ชำระแล้ว
19455 นายแทนคุณ ดีระดา สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ยังไม่ชำระ
19456 นายธนกฤต นิมิตรัตน์ สาย19 ปากทางค.4 ลำลูกกา บิ๊กซี ชำระแล้ว
19458 เด็กหญิงธรรญพร ศรีศรยุทธ สาย11 ศาลธัญบุรี ม.สินธานี ชำระแล้ว
19463 นางสาวนิศารัตน์ หนูนิล สาย21 ฟ้าคราม 2 ม.แคทลียา ชำระแล้ว
19467 เด็กชายปพนธีร์ อุตรินทร์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19468 เด็กหญิงประภัสศร บุญตา สาย11 ศาลธัญบุรี หน้าอำเภอคลอง 6 ชำระแล้ว
19469 นางสาวปวีชญา แต่งภูมิ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19481 เด็กหญิงพิชญ์สินี จิตเพราเพริด สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19483 นายพิเศรษฐศิริ เส็งพานิชย์ สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว
19487 เด็กหญิงแพรมาพร แพงจันทร์ สาย23 วัดกลางค.4 พฤกลดา1 ชำระแล้ว
19489 เด็กหญิงแพรวา สุรินทร สาย9 คลอง 8 ตลาดนัดค.8 ชำระแล้ว
19500 นางสาวโมณิตา สมบูรณ์วงศ์ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19502 นายรักษ์พล วัณโณภาศ สาย21 ฟ้าคราม 2 รุ่งเรือง,อยู่เจริญ2,4 ชำระแล้ว
19509 เด็กชายวรินทร เจริญวงค์ สาย1 ม.ธนินธร ภัสสร4(ปากคลอง3) ชำระแล้ว
19513 เด็กชายวัฒนพงษ์ โชคชื่น สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19514 นายวัทธิกร อุตสาหะรังสรรค์ สาย9 คลอง 8 สะพานม.ธราดล ชำระแล้ว
19525 นางสาวสรัลลักษณ์ ทองสันติ สาย7 ตลาดพูนทรัพย์ ตลาดพูนทรัพย์ ชำระแล้ว
19527 นางสาวอชิรญา อินทปัญโญ สาย13 ม.รัตนะ บึงใหญ่ ชำระแล้ว
19545 เด็กชายพัฒนะ อวยผล สาย24 อยู่เจริญ1 อยู่เจริญ1(ก่อนถึงปากคลอง) ชำระแล้ว
19546 เด็กชายพีชะพัตน์ คูศรีเทพประทาน สาย10 ราชมงคล ราชมงคล ชำระแล้ว