ครูอำไพ ตันติกุล : การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง ความเท่ากันทุกประการ โดยใช้แบบฝึกทักษะฯ

บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่องานวิจัย

ตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้

แผน 4 ความเท่ากันทฯของรูปสามเหลี่ยม

ตัวอย่างสื่อ

ชุดที่-2-ความเท่ากันทุกประการของสามเหลี่ย