ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรอัตราจ้าง ตําแหน่ง นักจิตวิทยาประจําสถานศึกษา

https://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2021/04/ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์.pdf