ประชาสัมพันธ์ การอ่านเลขห้องสอบ ใช้ได้ทั้งการสอบ ม.3 เดิม , สอบ ม.1 และ ม.4 รอบห้องเรียนปกติ