โครงการทดสอบศักยภาพ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อ ม.1 (SKR Pretest’67)