เชิญชวนนักเรียน ม.6 เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบวัดความถนัด (TGAT และ TPAT)

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรมทาง OBEC Channel ตามวันและเวลาดังตารางครับ