ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ชุมนุม ลูกเสือ ลดเวลาเรียนฯ)