รายงานการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2560

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2018/09/abstract_STD.pdf