ปฏิทินการนิเทศและแบบประเมินแผนฯ 1/2564

ปฏิทินการนิเทศและวิจัย ปีการศึกษา 1/2564

แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 1/2564

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2021/06/บันทึกชี้แจงการนิเทศ-ภาค-1-ปี-2564-2.pdf

http://www.skr.ac.th/main/wp-content/uploads/2021/06/บันทึกชี้แจงการนิเทศ-ภาค-1-ปี-2564-3.pdf