ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่มีผลคะแนนสอบ TU-GET สูงกว่าร้อยละ 75