ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและตารางเรียน สำหรับเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายชื่อการจัดห้องเรียนและตารางเรียน สำหรับเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ดังนี้

รายชื่อจัดห้องเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 https://drive.google.com/file/d/1-PzlvL-FML9vb2vecuEfin3xjQuXJtij/view?usp=sharing

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.1 https://drive.google.com/file/d/1SH6VJgjsgj51l4IBpquFIKJWY1p5h9td/view?usp=sharing

รายชื่อจัดห้องเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 https://drive.google.com/file/d/1-QurwUUStLZYXm07qJ5C4iFt_JhHkZWo/view?usp=sharing

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ม.4 https://drive.google.com/file/d/1SNolAalfQ8zTkar8TMM2SLZPjrnFjHiu/view?usp=sharing