สถิติการรายงานการสอน

ระบุวันที่เพื่อดูสถิติย้อนหลัง

สถิติการรายงานการสอน ม.1 วันพฤหัสบดีที่ 28/09/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
101 พักเที่ยง
102 พักเที่ยง
103 พักเที่ยง
104 พักเที่ยง
105 พักเที่ยง
106 พักเที่ยง
107 พักเที่ยง
108 พักเที่ยง
109 พักเที่ยง
110 พักเที่ยง
111 พักเที่ยง
112 พักเที่ยง
113 พักเที่ยง
114 พักเที่ยง
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.2 วันพฤหัสบดีที่ 28/09/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
201 พักเที่ยง
202 พักเที่ยง
203 พักเที่ยง
204 พักเที่ยง
205 พักเที่ยง
206 พักเที่ยง
207 พักเที่ยง
208 พักเที่ยง
209 พักเที่ยง
210 พักเที่ยง
211 พักเที่ยง
212 พักเที่ยง
213 พักเที่ยง
214 พักเที่ยง
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.3 วันพฤหัสบดีที่ 28/09/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
301 พักเที่ยง
302 พักเที่ยง
303 พักเที่ยง
304 พักเที่ยง
305 พักเที่ยง
306 พักเที่ยง
307 พักเที่ยง
308 พักเที่ยง
309 พักเที่ยง
310 พักเที่ยง
311 พักเที่ยง
312 พักเที่ยง
313 พักเที่ยง
314 พักเที่ยง
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.4 วันพฤหัสบดีที่ 28/09/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
401 พักเที่ยง
402 พักเที่ยง
403 พักเที่ยง
404 พักเที่ยง
405 พักเที่ยง
406 พักเที่ยง
407 พักเที่ยง
408 พักเที่ยง
409 พักเที่ยง
410 พักเที่ยง
411 พักเที่ยง
412 พักเที่ยง
413 พักเที่ยง
414 พักเที่ยง
415 พักเที่ยง
416 พักเที่ยง
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.5 วันพฤหัสบดีที่ 28/09/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
501 พักเที่ยง
502 พักเที่ยง
503 พักเที่ยง
504 พักเที่ยง
505 พักเที่ยง
506 พักเที่ยง
507 พักเที่ยง
508 พักเที่ยง
509 พักเที่ยง
510 พักเที่ยง
511 พักเที่ยง
512 พักเที่ยง
513 พักเที่ยง
514 พักเที่ยง
515 พักเที่ยง
516 พักเที่ยง
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10

สถิติการรายงานการสอน ม.6 วันพฤหัสบดีที่ 28/09/2566

ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10
601 พักเที่ยง
602 พักเที่ยง
603 พักเที่ยง
604 พักเที่ยง
605 พักเที่ยง
606 พักเที่ยง
607 พักเที่ยง
608 พักเที่ยง
609 พักเที่ยง
610 พักเที่ยง
611 พักเที่ยง
612 พักเที่ยง
613 พักเที่ยง
614 พักเที่ยง
615 พักเที่ยง
616 พักเที่ยง
ห้อง คาบ1 คาบ2 คาบ3 คาบ4 คาบ5 คาบ6 คาบ7 คาบ8 คาบ9 คาบ10